บทบาทสหภาพแรงงานในขบวนการแรงงาน

 

                นอกจากการดำเนินกิจกรรมสหภาพแรงงานภายในโรงงานเพื่อแสวงหา และคุ้มครองผลประโยชน์แก่สมาชิกสหภาพแรงงานแล้ว สหภาพแรงงานไทยเรยอนยังได้เข้าไปมีบทบาทในขบวนการแรงงานไทยอย่างกว้างขวาง ด้วยการร่วมเคลื่อนไหวเรียกร้องความเป็นธรรมในด้านต่าง ๆ ขบวนการแรงงาน  การเข้าร่วมอบรมสัมมนา การบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของสหภาพแรงงานและขบวนการแรงงาน เช่นการบริจาคเงินให้แก่สหภาพแรงงานที่ถูกนายจ้างปิดงานหรือทำการนัดหยุดงานการนำตัวแทนคนงานหรือ สมาชิกสหภาพแรงงานที่ถูกนายจ้างปิดงานหรือนัดหยุดงานมาขอรับเงินบริจาคจากสมาชิกและพนักงานของบริษัท ซึ่งจะได้รับเงินบริจาคจากสมาชิกสหภาพแรงงานและพนักงานครั้งละ 10,000 - 20,000 บาท ในแต่ละปี สหภาพแรงงานฯ จะนำคนงานที่ถูกปิดงานหรือนัดหยุดงานมาขอรับความช่วยเหลือจากสมาชิกและพนัก งาน ปีละ 5 - 10 แห่ง นอกจากนั้นสหภาพแรงงานยังทำการบริจาคเงินสนับสนุนสาธารณกุศลต่าง ๆ เป็นเงินปีละหลาย หมื่นบาทด้วยในส่วนของการสร้างความเป็นเอกภาพและความเข้มแข็งให้แก่ขบวนการแรงงานไทย นั้นสหภาพแรงงาน ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรแรงงานต่าง ๆ  ทุกระดับตั้งแต่กลุ่มสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงานและสภา องค์การลูกจ้าง โดยกรรมการสหภาพแรงงานไทยเรยอนได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งในองค์กรนั้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ได้แก่              

            

  1. กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า
  2. กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง
  3. สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอการตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์หนังแห่งประเทศไทย
  4. สภาองค์การลูกจ้าง สภาแรงงานแห่งประเทศไทย
  5. คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
  6. กิจกรรมต่างประเทศ