การยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างต่อบริษัท

 

 

        ภายหลังจากที่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานฯ ขึ้นมาแล้ว ได้มีการยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับ สภาพการจ้างต่อบริษัทเป็นครั้งแรกในวันที่ 18 พฤษภาคม 2522 โดยได้มีการเจรจากันครั้งแรกในวันที่ 21 พฤษภาคม 2522 และสามารถตกลงกันได้ ในวันที่ 23พฤษภาคม 2522 โดยก่อนที่จะทำการตกลงกันได้นั้น สหภาพแรงงานฯ ได้นัดหยุดงานเป็นเวลาประมาณ 5 ชั่วโมง ซึ่งนับเป็นการหยุดงานครั้งแรกของสมาชิกสหภาพ แรงงานฯ    

สาระสำคัญของข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับแรก

1. เพิ่มเงินค่าครองชีพจากคนละ 110 บาทต่อเดือนเป็นคนละ 300 บาทต่อเดือน

2. พนักงานสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้คนละ 1,000 บาทต่อปี

3. กำหนดอัตราการขึ้นค่าจ้างประจำปีให้แก่พนักงานของบริษัท ดังนี้

เกรด เอ                            11%   ของค่าจ้างมูลฐาน

เกรด บี                             10%   ของค่าจ้างมูลฐาน

เกรด ซี                                9%   ของค่าจ้างมูลฐาน

4. จัดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่พนักงาน ดังนี้

อายุงาน 1 - 2 ปี              มีสิทธิลาหยุดพักผ่อนได้ 6 วัน

อายุงาน 3 - 5 ปี              มีสิทธิลาหยุดพักผ่อนได้ 9 วัน

อายุงาน 6 ปี                    มีสิทธิลาหยุดพักผ่อนได้ 12 วัน

5. ฯลฯ

จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2552) สหภาพแรงงานฯ ได้ทำการยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอแก้ไขต่อบริษัท12 ครั้ง โดยทำการยื่นในปีต่าง ๆ ดังนี้
 

 พ.ศ. 

 

อายุข้อตกลงฯ

 
  2522   1   ปี  
  2523   3   ปี  
  2526   1   ปี  
  2527   2   ปี  
  2529   3   ปี  
  2532   3   ปี  
  2535   3   ปี  
  2538   3   ปี  
  2541   3   ปี  
  2544   3   ปี  
  2547   3   ปี  
  2550   3  ปี