ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
ระหว่าง
สหภาพแรงงานไทยเรยอน กับ บริษัท ไทยเรยอน จำกัด ( มหาชน )
...............................................

 

บริษัท ไทยเรยอน จำกัด ( มหาชน )

 

                                                                                            วันที่  6  สิงหาคม  2544     

        ตาม ที่คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอนได้ยื่นข้อเรียกร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
ต่อบริษัทไทยเรยอน   จำกัด
( มหาชน ) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2544 รวม 31 ข้อ (ตามสำเนาข้อเรียกร้อง แนบท้ายนี้ )  และฝ่ายบริหารบริษัทไทยเรยอน จำกัด ( มหาชน )  ได้ยื่นข้อเรียกร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยว กับสภาพการจ้างต่อสหภาพแรงงานไทยเรยอน  เมื่อวันที่  31  พฤษภาคม  2544  รวม  8  ข้อ ( ตามสำเนา ข้อเรียกร้องแนบท้ายนี้ )  
         ผู้แทนของบริษัทไทยเรยอน จำกัด ( มหาชน )และผู้แทนของสหภาพแรงงานไทยเรยอน ได้เริ่มเจรจากันครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2544                                                           และทั้งสองฝ่ายตกลงให้นำข้อเรียกร้องทั้งหมดมาเจรจาร่วมกัน ในที่สุดผู้แทนของทั้งสองฝ่ายตามรายนามท้ายข้อตกลงฯ นี้  สามารถทำความตกลงกันได้เมื่อวันที่  6  สิงหาคม  2544  ซึ่งต่อไปนี้

เรียกว่า  ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง    ดังรายละเอียดต่อไปนี้

                    ข้อ 1.  เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ  ( ข้อเรียกร้องฯ  ของสหภาพฯ  ข้อที่ 2  , ข้อเรียกร้องฯ ของบริษัทฯ ข้อที่ 1 )

 1.1 บริษัทฯตกลงจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพดังนี้  
  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2544    จำนวนเงิน  4,400 ( สี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน )    บาท/เดือน  
 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2545    จำนวนเงิน  4,500 ( สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน )   บาท/เดือน  
 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2546    จำนวนเงิน  4,500 ( สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน )  บาท/เดือน

1.2    เงินช่วยเหลือค่าครองชีพตามข้อนี้ไม่รวมในค่าจ้างมูลฐาน ไม่นำมาคิดในการทำงานล่วงเวลา เงินทดแทน เงินชดเชยและโบนัสประจำปี  

1.3    พนักงานใหม่ซึ่งอยู่ในสัญญาทดลองปฏิบัติงาน  120  วัน    บริษัทฯ จะจ่ายเงิน   
   ค่าครองชีพให้กับพนักงานผู้นั้นเมื่อทดลองปฏิบัติงานครบ  90  วันแล้ว

1.4    เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามเดิม   

                    ข้อ 2.   การประกันสุขภาพหมู่    ( ข้อเรียกร้องฯ  ของสหภาพฯ  ข้อที่ 4  , ข้อเรียกร้องฯ ของบริษัทฯ ข้อที่ 7 )  

          ผู้แทนของทั้งสองฝ่ายตกลงให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงฯ   ข้อเรียกร้องของสหภาพฯ  ข้อที่ 4    ลงวันที่ 20  มิถุนายน  2541   กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกและให้ใช้ข้อความ ดังต่อไปนี้แทน

2.1     ค่าห้องและค่าอาหาร  (โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ )     วันละ     1,600  บาท  
   ค่าห้องและค่าอาหาร  (โรงพยาบาลต่างจังหวัด   )      วันละ    1,200  บาท
 ( สูงสุด  30  วันต่อการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง )  

                  2.2   ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด                    14,000      บาท  
                         ( ตามความเป็นจริงแต่ละครั้ง )

                  2.3   ค่าธรรมเนียมแพทย์ดูแลไม่เกิน  วันละ                400       บาท  
                         ( สูงสุด  30  วัน ต่อการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง )

                  2.4   ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกับโรงพยาบาล        700       บาท  
                              ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกับคลีนิค              170       บาท  
                        ( 15 ครั้งต่อ 15 วันต่อโรค  สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี )

  2.5   ค่าผ่าตัดเพราะการคลอดบุตรตามความเห็นของแพทย์           3,500      บาท

  2.6   สำหรับเงื่อนไขอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ข้างต้นให้เป็นไปตามเดิม

                    ข้อ 3 .   เงินโบนัส   ( ข้อเรียกร้องฯ  ของสหภาพฯ  ข้อที่ 5 , ข้อเรียกร้องฯ  ของบริษัทฯ ข้อที่ 2 )

3.1      บริษัทฯ  ตกลงจ่ายเงินโบนัสประจำปี พ.. 2544  
         อายุงาน
                         ได้รับเงินโบนัสเท่ากับค่าจ้างต่อวัน       
ครบ 1 ปี  แต่ไม่ครบ  2  ปี                                102     วัน  
ครบ 2 ปี  แต่ไม่ครบ  4  ปี                                107     วัน  
ครบ 4 ปี   ขึ้นไป                                                    127     วัน 

3.2      บริษัทฯ  ตกลงจ่ายเงินโบนัสประจำปี พ..  2545  

              อายุงาน                          ได้รับเงินโบนัสเท่ากับค่าจ้างต่อวัน                 

    ครบ 1 ปี  แต่ไม่ครบ  2  ปี                                 102       วัน  
ครบ 2 ปี  แต่ไม่ครบ  4  ปี                                 107      วัน  
ครบ 4 ปี   ขึ้นไป                                                    127       วัน     

3.3    บริษัทฯ  ตกลงจ่ายเงินโบนัสประจำปี พ..  2546

            อายุงาน                          ได้รับเงินโบนัสเท่ากับค่าจ้างต่อวัน    

                      ครบ 1 ปี  แต่ไม่ครบ  2  ปี                                  102       วัน  
                      ครบ 2 ปี  แต่ไม่ครบ  4  ปี                                  107      วัน  
                                ครบ 4 ปี   ขึ้นไป                                                        128       วัน      

3.4     บริษัทฯ จะจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้แก่พนักงาน  โดยจ่ายเป็นเช็คระบุชื่อพนักงานแต่ละ คนและขีดคร่อมคำว่าผู้ถือด้วย

3.5   สำหรับเงื่อนไขอื่น ๆ  ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงเดิม

         ข้  4 . ทุนการศึกษาสำหรับบุตรของพนักงาน   ( ข้อเรียกร้องฯของสหภาพฯ  ข้อที่ 6 )  
                ให้ยกเลิกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างข้อที่  6  ลงวันที่  20 มิถุนายน  2541   และให้ใช้ข้อ
ดังต่อไปนี้แทน  
                    บริษัทฯ  ตกลงจัดทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงานตามเงื่อนไขดังนี้  
        4.1      จำนวนทุนการศึกษา  :  ปีละ 130 ทุน ๆ ละ  1,850  บาท ตั้งแต่ พ.. 2544 เป็นต้นไป

4.2   พนักงานผู้มีสิทธิยื่นคำขอรับทุน  :  พนักงานทุกคนซึ่งมีเงินเดือนไม่เกิน เดือนละ  20,000  บาท  
4.3   บุตรของพนักงานซึ่งมีสิทธิได้รับทุน  :

            4.3.1  ศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่  1 - 6    และมีผลการเรียนเฉลี่ย  ทั้งปีตั้งแต่  3.0  ขึ้นไป  
         4.3.2  ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาถึงปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีผลการเรียนเฉลี่ยทั้งปีตั้งแต่ 
2.7  ขึ้นไป  
4.4   ระเบียบปฏิบัติ  
        4.4.1  บุตรพนักงานคนใดที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่  3.7  ขึ้นไปให้มีสิทธิ  ได้รับทุนโดยไม่ต้องจับสลาก
        4.4.2  กรณีผู้มีสิทธิได้รับทุนเกินกว่าจำนวนทุนให้ใช้วิธีการจับสลาก   
            4.4.3  กรณีผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาน้อยกว่าจำนวนทุนที่กำหนดไว้   ให้พนักงานส่งราย ชื่อบุตรคนใหม่ซึ่ง มีคุณสมบัติครบตามข้อ4.3  เพื่อนำมาจับฉลากจนกว่าจะครบตามจำนวนทุน
        4.4.4  ให้พนักงานยื่นคำขอรับทุนต่อบริษัทฯ   ภายในเดือนพฤษภาคมของแต่ละปี 
        4.4.5  บริษัทฯจะมอบทุนการศึกษาภายในเดือนมิถุนายน ของแต่ละปี  
      ข้อ 5.    การตรวจสอบปริมาณแก๊ซในบริเวณที่ทำงาน     (ข้อเรียกร้องฯ ของสหภาพฯ ข้อที่ 7)    
          บริษัทฯ ตกลงเก็บตัวอย่างแก๊สเพื่อวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ( แลบฯ ) ทุกเดือนและนำผลการวิเคราะห์ ส่งมอบให้หัวหน้าหน่วยงานเพื่อแจ้งให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องทราบบริษัทฯ  ตกลงจะทำการปรับปรุงแก้ไขปัญหากลิ่นแก๊ซ ที่บริเวณเครื่องสปินนิ่งแมทชีน   แผนกสปินนิ่ง ( ผลิต )  ดังต่อไปนี้
        5.1     จัดทำบานเลื่อนกันแก๊ซที่บริเวณ  Stretch rollers  ของเครื่องสปินนิ่งแมทชีน  ทั้ง 3  เครื่อง  โดยขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า  
            5.2   
 แก้ไขระบบ  dripping  drain   และระบบ exhaust  fan ของ  Hot  stretch  bath M/C  No. 3  ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น    ทั้งนี้ภายในวันที่  30  ธันวาคม  2544  หากแก้ไขแล้ว  ไม่สามารถทำให้ปัญหากลิ่นแก๊ซที่ฟุ้งกระจายลดลงในบริเวณ      ดังกล่าวบริษัทฯ  ตกลงจะทำบานเลื่อนปิด - เปิดที่ Hot Stretch bath M/C No.3  ให้
   
         5.3   
ปรับปรุงระบบ  exhaust  fan ที่  Feed  rollers และ  Stretch  rollers ของ สปินนิ่งแมทชีน  ทั้ง 3  เครื่อง  ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
        5.4     จัดทำบานเลื่อนที่ปิด เปิด ได้สะดวก ของตู้เก็บเส้นโทว์ของสปินนิ่งแมทชีน   ทั้ง  3  เครื่อง  
            5.5   
จัดทำสวิทช์ปิด เปิด  บานเลื่อนกันแก๊ซอีก 1 ชุด    ที่พนักงานเฝ้าเครื่องทั้ง  3 เครื่อง
           
5.6  ให้มีการตรวจเช็คแก๊ซ CS2  , H2S  โดยห้องแลบ ( ใช้  Dragger Tube ) ที่บริเวณ  
ทำงานเครื่องสปินนิ่งแมทชีนบริเวณ Hot Stretch bath  บริเวณ   Stretch   Rollers บริเวณ   Cutter Platform และบริเวณ M/C side  ทั้งสองด้านของทุก  เครื่อง อาทิตย์ละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งแจ้ง ผลการตรวจเช็คโดยติดบอร์ดให้พนักานทุกคนทราบ  ทั้งนี้ หลังจากมีการแก้ไขตามข้อ  5.1 5.5  แล้ว ผลการ  
ตรวจเช็คปรากฏว่าปัญหาเรื่องกลิ่นแก๊ซลดลงหลังจากนั้น 2 เดือน ให้ลดความถี่ในการตรวจเช็คโดยห้องแลบได้ แต่ไม่ น้อยกว่าเดือนละ  1  ครั้ง  

            ข้อ 6 .  การลาของกรรมการสหภาพฯ  และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ   ( ข้อเรียกร้องฯ ของสหภาพฯ 
ข้อที่ 8 และข้อเรียกร้องของบริษัทฯ  ข้อที่  4 )           
             บริษัทฯ อนุญาตให้กรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ไปร่วมกิจกรรมของสหภาพ  แรงงานฯ  และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯได้คราวละไม่เกิน   2  คน  และรวมวันลาทั้งหมดของทุกคนไม่เกิน  110 วัน ของแต่ละปีปฏิทิน     โดยได้รับค่าจ้างเท่ากับวันทำงานปกติ

                              การลาดังกล่าวต้องทำเป็นหนังสือพร้อมหลักฐานต่อบริษัทฯ      ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  3 วันทำการ  

                     ข้อ  7 .  คณะกรรมการตรวจสอบอัตรากำลังพนักงาน ( ข้อเรียกร้องฯของสหภาพฯ  ข้อที่ 10 )  
               บริษัทฯ  ตกลงจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้กำลังพลขึ้นมาคณะหนึ่ง  โดยมีผู้แทนบริษัทฯ            และสหภาพแรงงานฯ  ฝ่ายละ  5  คน และหรือที่ปรึกษาที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน  2  คนเป็นคณะกรรมการเพื่อศึกษากำลังพลในแต่ละแผนกว่าเหมาะสมกับสภาพงานในปัจจุบันหรือไม่และ ให้เสนอเรื่องให้ประธานบริษัทฯอนุมัติต่อไป
                    ข้อ  8 . บุคลากรของผู้รับเหมา
   ( ข้อเรียกร้องฯของสหภาพฯ  ข้อที่ 11 )  
          บริษัทฯ  ตกลงยกเลิกการนำบุคลากรผู้รับเหมา มาทำงานประจำแทนหรือทำงานร่วมกับพนักงานในสายการ ผลิตหลัก หรืองานซ่อมบำรุงในสายการผลิต              เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน  เช่น   ทำงานแทนพนักงานประจำซึ่งเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุ           ซึ่งลาป่วยเกินกว่า 30 วันขึ้นไป  งานปรับปรุงต่าง ๆ การซ่อมบำรุงประจำเดือนการซ่อมเครื่องจักร ใหญ่ หรืองานซึ่งมีเป็นครั้งคราว
                ข้อ 9.   การเกษียณอายุ    ( ข้อเรียกร้องฯของสหภาพฯ  ข้อที่ 12 )  
            9.1       บริษัทฯ                 ตกลงแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้พนักงานหญิงเกษียณอายุ 55 ปี เท่ากับพนักงาน
ชาย   หากมีคำพิพากษาของศาลฎีกา  ( คดีแรงงาน ) พิพากษาให้นายจ้างกำหนดอายุเกษียณของพนักงานชายและ พนักงานหญิงเท่ากัน  
                  9.2      
บริษัทฯ  ตกลงจ่ายเงินช่วยเหลือแก่พนักงานซึ่งถูกเลิกจ้าง  เนื่องจากการทุพพลภาพถาวรตามกฎ   หมายประกันสังคมโดยนำหลักเกณฑ์ของค่าชดเชยตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน  .. 2541  มาใช้โดยอนุโลม             9.3    เมื่อพนักงานเกษียณอายุบริษัทฯ     จะมอบของที่ระลึกเป็นพระเครื่องพร้อมกรอบทองคำสลักชื่อ ของพนักงานมูลค่าประมาณ  3,500  บาท  
            9.4    ในการจัดงานเลี้ยงส่งแก่พนักงานที่เกษียณอายุแต่ละคน บริษัทฯ ตกลงจัดงบประมาณให้คนละ  100  บาทเท่ากับจำนวนพนักงานของหน่วยงานนั้น   หรืออย่างน้อย  3,000  บาท   มอบให้หัวหน้าหน่วยงาน ที่พนักงานสังกัดเป็นผู้ดำเนินการจัดงาน  
                     ข้อ 10.   เงินช่วยเหลือเพื่อจัดงานศพและสงเคราะห์แก่ทายาทพนักงานซึ่งถึงแก่กรรม (  ข้อเรียกร้องฯ ของสหภาพฯ  ข้อที่ 13 )  
              ให้ยกเลิกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ข้อ 6  ลงวันที่  3  กรกฎาคม 2538  และให้ใช้ข้อความดัง ต่อ ไปนี้แทน  
              เมื่อพนักงานบริษัทฯถึงแก่กรรม   บริษัทฯ  ตกลงจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อจัดงานศพและสงเคราะห์แก่แก่ ทายาทพนักงานซึ่งถึงแก่กรรมเป็นเงิน 133,000 บาท  ( หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน )  ให้แก่ทายาทดังนี้

10.1      พนักงานซึ่งมีคู่สมรสโดยถูกต้องตามกฎหมาย ( จดทะเบียนสมรส ) จ่ายให้กับคู่สมรส       ทั้งหมด

10.2      พนักงานซึ่งมีคู่สมรสโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย            (ไม่จดทะเบียนสมรส )  จ่ายให้สามี
หรือภรรยา  2  ส่วน และจ่ายให้บิดาหรือมารดาของพนักงานอีก  1  ส่วน

10.3      พนักงานโสด จะจ่ายให้บิดาหรือมารดาของพนักงานทั้งหมด

10.4      หากพนักงานถึงแก่กรรมและไม่มีทายาทตามข้อ 10.1  ,  10.2   ,  10.3  ให้  
จ่ายแก่ทายาทอื่นตามกหมาย

          ข้อ 11  เครื่องแบบและรองเท้า  ( ข้อเรียกร้องฯของสหภาพฯ ข้อที่ 14 )

         11.1  บริษัทฯ ตกลงแจกเครื่องแบบแก่พนักงานคนละ  2  ชุดต่อปี และพนักงานช่างเชื่อม
                 บริษัทฯ  ตกลงตัดหรือซื้อเป็นชุดบลูยีนส์ให้คนละ   2   ชุดต่อปี     ภายในเดือนมกราคมของทุกปี

                 11.2   บริษัทฯ  ตกลงปรับปรุงคุณภาพของการตัดเย็บเครื่องแบบ   โดยทำความตกลงกับผู้รับเหมา ตาม
                      บันทึกแนบท้ายข้อตกลงฉบับนี้

             11. 3   บริษัทฯ  ตกลงแจกเสื้อยืดแบบไม่มีปก  เพื่อใส่เป็นชุดลำลองในขณะทำงานแก่พนักงานชายคนละ                 2  ตัวในเดือนมกราคม 2545  และคนละ 1 ตัวในเดือนมกราคมปีต่อๆ ไป

             11.4      บริษัทฯ ตกลงแจกรองเท้านิรภัย  ( หัวเสริมเหล็ก ) แก่พนักงานคนละ  2  คู่ต่อปีในเดือนมกราคม               เว้นแต่พนักงานหญิงซึ่งใช้เครื่องแบบประเภทสำนักงานให้ใช้ระเบียบเกี่ยวกับรองเท้า เช่นเดิม

              11.5       พนักงานผู้ใด ไม่แต่งเครื่องแบบให้ครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ได้แจกให้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาใน
                       บริเวณโรงงานโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะได้รับโทษทางวินัย

           ข้อ 12.  การจัดงบประมาณเพื่อกิจกรรมด้านต่าง ๆ   ( ข้อเรียกร้องของสหภาพฯ  ข้อที่ 15 )

            12.1     การจัดนำเที่ยวประจำปี    :  .. 2544  จำนวนเงิน  220,000  บาท ,  ..
                  2545  จำนวนเงิน   230,000  บาท  ,  .. 2546  จำนวนเงิน  240,000  บาท
            12.2   
 การจัดงานส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่    :    .. 2544       จำนวนเงิน
                        230,000  บาท   .. 2545   จำนวนเงิน  240,000  บาท ,  .. 2546  จำนวน                          เงิน  250,000 บาท  
            12.3      การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน 
        และค่าใช้จ่ายในการไปแข่งขันกีฬานอกโรงงาน ( นอกเวลาทำงาน )                   : ตั้งแต่ปี พ.. 2544 เป็นต้นไป  ปีละ 140,000  บาท
        12.4      การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหภาพแรงงานฯ  :  .. 2544  จำนวนเงิน 40,000
                   บาท  ,  .. 2545  จำนวนเงิน  40,000  บาท  ,  .. 
2546  จำนวนเงิน         
                 
45,000 บาท  
        12.5    การจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ  :  .. 2545  จำนวนเงิน  55,000  บาท , พ.ศ.2546   
                  จำนวนเงิน 55,000 บาท , .. 2547 จำนวนเงิน 55,000 บาท  
        12.6    สำหรับเงื่อนไขหรือระเบียบปฏิบัติในเรื่องนี้ให้เป็นไปตามเดิม

         ข้อ  13.   ร้านอาหาร  ( ข้อเรียกร้องฯ ของสหภาพฯ  ข้อที่ 17 ) ปรับปรุงร้านอาหารปัจจุบันให้แล้ว เสร็จภายในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2545  คือ

                  13.1   ติดตั้งผนังกระจกกั้นระหว่างห้องครัวกับบริเวณจำหน่ายอาหาร
                  13.2     ติดตั้งหน้าต่างเป็นแบบบานเลื่อนด้านทิศใต้  
                  13.3     ปรับปรุงรั้วเหล็กตามแนวทางเดินโดยใช้ไม้  
            
          13.4    ย้ายอ่างล้างมือและติดตั้งเพิ่มอีก 2 อ่างที่ผนังด้านทิศใต้  
                  13.5  ติดตั้งเครื่องเป่าลมร้อน 2 ตัว  
                  13.6  บริษัทฯ  ตกลงจัดที่พักสูบบุหรี่ให้ที่ระเบียง   และพนักงานต้องงดสูบบุหรี่ในร้านอาหาร  
                  13.7  จ่ายค่าข้าวต้มสำหรับพนักงานในกะดึก  คนละ 13 บาท    แก่ผู้รับเหมา  ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  2544 เป็นต้นไป

        ข้อ 14.   เฟอร์นิเจอร์สำหรับหอพักจุด 8    ( ข้อเรียกร้องฯ  ของสหภาพข้อที่ 18 )

                                บริษัทฯ  ตกลงให้มีผู้แทนของฝ่ายบริหารและผู้แทนของสหภาพฯฝ่ายละ 3  คน  ร่วมกันสำรวจสภาพเฟอร์นิเจอร์ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้จัดให้   และตัดสินใจว่าจะซ่อมแซม     หรือเปลี่ยนใหม่ตามที่เห็นสมควรและหลังจากนี้หากผู้พักอาศัยรายใดเห็นว่าเฟอร์นิเจอร์ประเภทใดควรได้รับการ ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ให้บันทึกในสมุดบันทึกที่จัดไว้ที่ไทม์ออฟฟิศ  เพื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบจะได้ทราบและดำเนินการให้ตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด ไว้แล้ว

      ข้อ 15. การลาเพื่อจัดงานศพบิดาหรือมารดา ของคู่สมรส  ( ข้อเรียกร้องฯ ของสหภาพฯ  ข้อที่ 19 )                            กรณีบิดา  หรือมารดาของคู่สมรสถึงแก่กรรมบริษัทฯ     ตกลงอนุญาตให้พนักงานลากิจเพื่อจัดงานจัด งานศพกรณีละ  3  วัน  โดยได้รับค่าจ้างทั้งนี้พนักงานต้องนำเอกสารหลักฐานมาแสดงและปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยว กับการลา  

         ข้อ  16.    ถนนคอนกรีต   ( ข้อเรียกร้องฯ ของสหภาพฯ ข้อที่ 20 )  
                        บริษัทฯ  ตกลงทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง  2.50  เมตร  จากบริเวณลานคอนกรีต สำหรับล้างรถไปยังจุดรักษาความปลอดภัยจุดที่   9    และขยายถนนด้านหัวมุมสนามฟุตบอลออกไปอีก  1 เมตร ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  31  มกราคม  2545        

             ข้อ  17.  การตรวจสอบยานพาหนะและบุคคลภายนอก ( ข้อเรียกร้องฯ ของสหภาพฯ  ข้อที่ 21 )      
                         บริษัทฯ  ตกลงจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณถนนใกล้กับมุมสนามฟุตบอลด้านทิศตะวันออก เพื่อตรวจสอบรถเข้า ออกของพนักงาน   และบุคคลภายนอกตลอดเวลาให้แล้วเสร็จภายในวันที่  30 พฤศจิกายน 2544   ทั้งนี้  บริษัทฯ   มีอำนาจออกระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ตามที่เห็นสมควร

           ข้อ 18 .  รางวัลความเพียรประจำปี  ( ข้อเรียกร้องฯ ของสหภาพฯ ข้อที่ 22 ข้อเรียกร้องฯ ของบริษัทฯ ข้อที่ 3 )

 บริษัทฯ ตกลงให้เงินรางวัลความเพียรประจำปีแก่พนักงานตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง  ข้อ 10   ลงวันที่  3 กรกฏาคม  2538  หากพนักงานผู้นั้นปฏิบัติงานเต็มตลอดปีปฏิทิน คือ ไม่ลาป่วย  ไม่ขาดงานไม่ลากิจ ตลอดปีหรือมาทำงานสายครั้งละไม่เกิน  5  นาที  รวมไม่เกิน  30  นาทีต่อปี  จะได้รับเงินรางวัลความเพียรในวันจัดงานส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ดังนี้

18.1     กรณีพนักงานซึ่งปฏิบัติงานเฉพาะเวลาปกติ  ( กะจี )  ให้ได้รับเงินรางวัลความเพียรคนละ 7,000
                 บาท
        18.2     กรณีพนักงานซึ่งปฏิบัติงานเป็นกะ  (กะเช้า  ,  กะบ่าย , กะดึก )            ให้ได้รับเงินรางวับความเพียร
                         คนละ    8,000  บาท   
        18.3    พนักงานคนใดทำงานเข้ากะ   ( เอ  ,  บี  ,  ซี )  สลับกับกะปกติ  ( จี )  หากรวมจำนวนวันซึ่ง
                        ได้ปฏิบัติงานตลอดปีในกะ เอ , บี ,หรือซี  แล้วน้อยกว่า 
180  วัน  ให้ได้รับเงินรางวัลตาม   ข้อ
                       
18.1   หากมากกว่า  180  วัน  ให้ได้
รับเงินรางวัลตามข้อ  18.2  แล้วแต่กรณี  
            18.4   
 การลาเหล่านี้ไม่นำมาพิจารณาในการได้รับสิทธิเงินรางวัลความเพียร คือพนักงานซึ่งลางานเพื่องาน ศพบิดา / มารดาของตนเองหรือคู่สมรส  , งานศพคู่สมรสหรือบุตร , ลาแต่งงาน , ลาเพื่อให้การเป็นพยานในศาล    ,  ลา  เพื่อรับการเกณฑ์ทหารตามกำหนดของทางราชการ  
                   
ทั้งนี้รวมกันต้องไม่เกิน  8 วันและพนักงานซึ่งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน  
        18.5    ข้อตกลงเรื่องเงินรางวัลความเพียรนี้จะไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมอีก เมื่อข้อตกลงนี้หมดอายุและให้มีผล
                         บังคับใช้ถึงปี พ
.. 2549

              ข้อ 19.  การปรับปรุงสนามฟุตบอล    ( ข้อเรียกร้องฯ ของสหภาพฯ  ข้อที่ 23 )  
                   
บริษัทฯ จะนำดินจำนวน 30  คันมาถมเพิ่มเติม   โดยใช้รถเกรดเดอร์และรถบดเพื่อทำให้สนาม  ฟุตบอลมีสภาพดียิ่งขึ้นพร้อมท่อสำหรับจ่ายน้ำรอบสนามฟุตบอล ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภาย      ในวันที่  30  พฤศจิกายน  2544

                             ข้อ 20.  โครงสร้างค่าจ้างระบบจำแนกตำแหน่ง ( ข้อเรียกร้องของสหภาพฯ   ข้อที่ 24  , ข้อเรียกร้องฯของบริษัทฯ ข้อที่  6 )

              20.1 บริษัทฯ ตกลง แก้ไขเพิ่มเติมในบทที่   3     เรื่องการขึ้นเงินเดือนประจำปีของระบบโครงสร้าง ค่าจ้างระบบจำแนกตำแหน่งข้อ  3.1  ,  3.2  , 3.3 ,  และ  4  ดังนี้

    3.1     หลักเกณฑ์ด้านกำหนดเวลา  
        การขึ้นเงินเดือนพนักงานจะกระทำในเดือนมกราคมของแต่ละปี   ตามผลที่ได้จากการประเมินผล งานซึ่งกระทำปีละ 2 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินผล  2  แบบ   แยกเป็นพนักงานทั่วไป ( ระดับ 1 4 ) และพนักงานระดับผู้บังคับบัญชา  ( 5 - 7 )  ตามแบบประเมินผล

    3.2    หลักเกณฑ์ว่าด้วยอัตราการขึ้นค่าจ้างประจำปี  
        จำนวนเงินที่พนักงานจะได้รับเพิ่มขึ้นตามผลการประเมินผลงานนั้นจะคำนวณเป็นอัตราร้อยละ
( 8 - 11 % )  ตามเกรดที่ได้รับจากการประเมิน  ( D A )   
3.2.1  พนักงานซึ่งค่าจ้างมูลฐานอยู่ระหว่างค่าจ้างขั้นต่ำสุดและสูงสุดในแต่ระดับ   : 
       
ให้คำนวณคะแนนประเมินผล   และเกรดที่ได้รับจากการประเมินผลงานคิดเป็นเปอร์เซ็นการ ขึ้นค่าจ้างประจำ ค่าจ้างประจำปีดังนี้  
 

 

คะแนนประเมินผล

 

        

เกรด

 

 %  การขึ้นเงินเดือนจากฐาน

เงินเดือนเฉลี่ย   ของพนักงาน

ที่มีค่าจ้างถึงเพดานของแต่ละระดับ

91 100

81 90

71 80

61 - 70

 

เอ

บี

ซี

ดี

11     %

10     %

       9   %

        8   %

คำว่า  เงินเดือนเฉลี่ย    ในตารางข้างบนหมายถึงจำนวนเงินเดือนของพนักงานทุกคนซึ่ง

มีเงินเดือนมูลฐานถึงเพดานในแต่ละระดับหารด้วยจำนวนพนักงาน

  3.2.2       อัตราเงินเดือนเฉลี่ยของแต่ละระดับ  วันสิ้นปี พ..2544 (.. 2001 )
จะเป็นฐ
านคำนวณการขึ้นเงินเดือนสำหรับ

-  มกราคม  ..  2545      ( ..  2002 )
-  มกราคม  ..  2546      ( ..  2003 )  
-  มกราคม  ..  2547      ( ..  2004 )  

  3.2.3       ในการประเมินผลงานในปีที่ผ่านมาหากปรากฏว่าเงินเดือนของพนักงานในขณะนั้น        

            เมื่อรวมกับอัตราเงินเดือนที่จะเพิ่ม เกินกว่า อัตราค่าจ้างสูงสุด ( เพดาน) ตามตารางที่ 3 พนัก งานจะได้รับเงินเดือนเพิ่มเมื่อรวมกับเงินเดือน  ขณะนั้นแล้วเท่ากับอัตราค่าจ้างสูงสุดแต่ไม่น้อยกว่า  50 % ของแต่ละเกรดแต่ระดับ        

        ในกรณีเงินเดือนของพนักงานเท่ากับเพดานจะได้รับเงินขึ้นค่าจ้างประจำปีามค่าจ้างเฉลี่ย ของระดับนั้น 

3.2.4       พนักงานซึ่งมีค่าจ้างมูลฐานเกินกว่าค่าจ้างสูงสุด (เพดานตามตารา ที่ 3) ในแต่ละดับ  จะได้รับการขึ้นค่าจ้างประจำปีเท่ากับร้อยละ 50 จากจำนวนเงินซึ่งคำนวณได้จากคะแนนประเมินผลตาม เกรดที่ได้รับ  ( ดี , ซี , บี หรือ เอ )  ระหว่าง  8-11 %   ของค่าจ้างมูลฐานของพนักงานแต่ละคน    วันที่  31  ธันวาคม ของทุกปี

ทั้งนี้  ข้อ 3.2.4   ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่การประเมินผลงานประจำปี  2544  ซึ่งมีในการขึ้นค่า 
จ้างประจำปีตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2545  เป็นต้นไป  

20.2        บริษัทฯ  ตกลงยกเลิกข้อ  4  ของข้อ ข.  การตอบแทนอื่น ๆ คำว่า  การทำงาน
บางประเภท  

20.3   บริษัทฯ  ตกลงแก้ไขข้อ4.3 เรื่อง  ค่าตอบแทนเมื่อเลื่อนตำแหน่ง เป็นดังนี้

จากระดับ

         สู่ระดับ

ค่าตอบแทน / เดือน

(บาท)

1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

7

500

600

800

1,000

1,200

2,100

20.4      สำหรับเงื่อนไขอื่น ๆ  ในหนังสือเกี่ยวกับโครงสร้างค่าจ้างระบบจำแนก

ตำแหน่งให้คงไว้ตามเดิม 

ข้อ 21.   ห้องทำงานของพนักงาน    ( ข้อเรียกร้องของสหภาพฯ  ข้อที่  25 )

                      บริษัทฯ  ตกลงสร้างห้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2545  ดังนี้

21.1  แผนกสปินนิ่ง   ( ผลิต )

       โอปะเรเตอร์ของเครื่องสปินนิ่งใช้ห้องทำงานร่วมกับหัวหน้ากะ

       สำหรับพนักงานเฝ้าเครื่องด้าน บี  ของเครื่องสปินนิ่ง  1  และด้าน เอ ของเครื่องสปินนิ่ง 2  พร้อมท่อลมผ่านคอยล์เย็น

       สำหรับโอปะเรเตอร์ของเครื่องดรายเยอร์หมายเลข 1 , 2  และ 3  พร้อมท่อลมผ่านคอยล์เย็น

21.2  แผนกวิสโคส  ( ผลิต )

       สำหรับโอปะเรเตอร์ที่โซดาสเตชั่นพร้อมท่อลมผ่านคอยล์เย็น

       สำหรับโอปะเรเตอร์ที่สเลอรี่มิกเซอร์พร้อมท่อลมผ่านคอยล์เย็น

       สำหรับโอปะเรเตอร์ที่ดิสโซลเวอร์พร้อมท่อลมผ่านคอยล์เย็น

 

          ข้อ 22 . การหยุดเครื่องสปินนิ่งเพื่อเปลี่ยนชนิดของเส้นใย  ( ข้อเรียกร้องของสหภาพฯ  ข้อที่ 26 )
                        บริษัทฯ ตกลงวางแผนหยุดเครื่องสปินนิ่งเพื่อเปลี่ยนชนิดของเส้นใยตามที่ลูกค้าต้องการไม่เกินเครื่อง ละครั้งต่อกะ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนหรือต้องผลิตเส้นใยชนิดพิเศษตามความต้องการของลูกค้า
                       
ในกรณีที่มีการหยุดเครื่องสปินนิ่งมาซีนพร้อมกันทั้ง  2  เครื่อง หรือสองครั้งในหนึ่งกะ บริษัทฯ ตกลง ตกลงจัดพนักงานทำงานล่วงเวลาเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม  

            ข้อ 23.   อัตรากำลังในหน่วยงานต่าง ๆ    ( ข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 27 )

              23.1     บริษัทฯ  ตกลงเพิ่มจำนวนพนักงานให้กับหน่วยงานดังต่อไปนี้

          เทคนิเชียนหรือพนักงานทั่วไป ( กะจี ) ในแผนกสปินนิ่ง

      ( ซ่อมบำรุง )  1 คน

          สปินเนอร์  ( กะจี )  ในแผนกสปินนิ่ง  ( ผลิต )  1  คน

           พนักงานทั่วไป  ( กะจี ) ในฝ่ายซีวิล   1  คน

           พนักงานทั่วไป ( กะจี )  ในแผนกซ่อมบำรุงกลุ่ม 3    1  คน

23.2     บริษัทฯตกลงพิจารณาเลื่อนตำแหน่งพนักงานแผนกเอฟไอพีที่มีคุณสมบัติ   

    ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งจาก     เซมิโอเปอร์เรเตอร์   
      เป็นตำแหน่ง  
โอเปอร์เรเตอร์

23.2        กรณีรอกหนีบเบลฝ้ายเสีย   ให้ทางแผนกสปินนิ่ง  ( ผลิต )  จัดพนัก  
   งานทำงานล่วงเวลาเพิ่มอีกเครื่องละ  1  คน

23.3        สำหรับพนักงานแผนกอื่น ๆ   ตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ   ข้อที่  27 
   
ให้คณะกรรมการตรวจสอบกำลังพล ตามข้อตกลงข้อที่ 
7    ในข้อตกลงฯ  
 
ฉบับนี้เป็นผู้นี้เป็นผู้พิจารณาดำเนินการตรวจสอบ

ข้อ 24.   เบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถซึ่งปฎิบัติหน้าที่นอกจังหวัดอ่างทอง     ( ข้อเรียก

ร้องของสหภาพฯ   ข้อที่ 28 )

                            กรณีพนักงานขับรถออกปฏิบัติงานนอกจังหวัดอ่างทองให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงดังต่อไปนี้

                             เบี้ยเลี้ยงสำหรับ        อาหารมื้อเช้า        อาหารมื้อกลางวัน             อาหารมื้อเย็น

                                      40 บาท        60 บาท              60 บาท

อนึ่ง  เวลารับประทานอาหารของแต่ละมื้อหมายถึง มื้อเช้าเวลา 07.00. ,มื้อกลาง  
วันเวลา 12.00.  ,  มื้อเย็นเวลา  18.00.                               

            ข้อ 25.    ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างอื่นใดที่ไม่ขัด    หรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ การจ้างฉบับนี้   ทั้งสองฝ่ายตกลงให้มีผลบังคับใช้ตามเดิม    
       
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับนี้ผู้แทนของทั้งสองฝ่ายตกลงให้มีผลบังคับใจเป็นระยะเวลา  3 ปี  ติดต่อ กัน คือสิ้นสุด     วันที่  31 พฤษภาคม 2547 และสหภาพแรงงานฯ จะไม่ยื่นข้อเรียกร้องอีกภายในระยะเวลา ดังกล่าว  

            อนึ่ง เพื่อส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดีและเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานกรรมการ  สหภาพแรงงานฯ  ยินดีให้ ความร่วมมือกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯในการให้คำแนะนำกับพนักงานให้สนใจปฏิบัติหน้าที่  และรับผิดชอบต่องานที่ ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน  พร้อมกับให้ความร่วมมือกับ ฝ่ายบริหารในการขจัดปัญหาข้อขัดแย้งที่อาจมีขึ้น   ทั้งนี้ เพื่อความก้าวหน้าของบริษัทฯ และพนักงานเป็นการส่วนรวม อีกด้วย

        ในกรณีเกิดปัญหาตีความตามข้อตกลงนี้ให้   ผู้แทนของทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันตีความชี้ขาด  ในข้อตกลงนี้ก่อนให้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดท้องที่ตีความชี้ขาด  

                                    ผู้แทนของทั้งสองฝ่าย   ตามรายนามท้ายข้อตกลงนี้ได้อ่านข้อความและเข้าใจโดยตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

  ผู้แทนบริษัทฯ                                                    ผู้แทนสหภาพแรงงานฯ

1.   ลงชื่อ  .   ลายเซ็นต์     1.   ลงชื่อ     ลายเซ็นต์

              ( นาย พี. เอ็ม. บาจาจ )                                                         ( นายเสน่ห์     ชุ่มหฤทัย )

2.   ลงชื่อ  .   ลายเซ็นต์    2.   ลงชื่อ    ลายเซ็นต์

               ( นาย วี. เค. คาปูร์ )                                                         ( นางสุภาพ   เรือนนาค )

3.   ลงชื่อ  .   ลายเซ็นต์     3.   ลงชื่อ    ลายเซ็นต์

           ( นาย พี. แอล . บาเบอร์วาล )                                                  ( นายสุรสิงห์   บงกชเกิด )

4.   ลงชื่อ .   ลายเซ็นต์     4.   ลงชื่อ     ลายเซ็นต์

        ( นายปราโมทย์   แสวงกาญจน์ )                                                  ( นายสุมนตรี   เอี่ยมเอิบ )

5.   ลงชื่อ  .   ลายเซ็นต์     5.   ลงชื่อ     ลายเซ็นต์

            ( นายสุชาติ   เริงรณอาษา )                                                     ( นายราม     สุทธิวงษ์ )

6.   ลงชื่อ  .   ลายเซ็นต์     6.   ลงชื่อ     ลายเซ็นต์

             ( นาย วินัย   จ๋วงพานิช )                                                      ( นางสาวณัฐริญา  สาสุข )

7.   ลงชื่อ  .. ..  ลายเซ็นต์      7.   ลงชื่อ  .. ลายเซ็นต์  

          ( นายวิชัย     จันทร์ศิริวัฒนา )                                                     ( นายชำนาญ  พิมพ์ดี )

                  

 ผู้สังเกตุการณ์                                        8.   ลงชื่อ  ...  ลายเซ็นต์  

8.   ลงชื่อ  .. .  ลายเซ็นต์                         ( นางสาวพัชรี   แสงประพาฬ )

             (                          )                                  9.   ลงชื่อ  .   ลายเซ็นต์  

9.   ลงชื่อ  . ..  ลายเซ็นต์                       ( นางสาวไข่มุกข์   จันทโคตร์ )

          (                                )                               10.   ลงชื่อ  .   ลายเซ็นต์    

                                                                                           ( นายสายัณห์    แผนประดิษฐ์ )

                     11.   ลงชื่อ  .  ลายเซ็นต์  

                                                                                           ( นายชำนาญ     ศรีแสด )

                    12.   ลงชื่อ  .  ลายเซ็นต์  

                                                                                             ( นายเฉลย     ชมบุหรั่น )

                                                                               ที่ปรึกษา

                                                          1.   ลงชื่อ  ลายเซ็นต์

                                                                           ( นายศรีโพธิ์   วายุพักตร์ )

 2.   ลงชื่อ  ลายเซ็นต์

                                                                          ( นายนิมิตร   มณีเจริญ )  

บันทึกแนบท้ายข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างข้อ  12

                  12.2  บริษัทฯ  ตกลงปรับปรุงคุณภาพของการตัดเย็บเครื่องแบบโดยทำความตกลงกับผู้รับเหมาดังรายละ เอียดต่อไปนี้

1.       ตั้งคณะกรรมการร่วมฝ่ายละ  5 คน เพื่อกำหนดเงื่อนไขและรูปแบบของเครื่องแบบให้ผู้รับเหมา

ยินยอมและปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว

2.       คณะกรรมการดังกล่าวทำหน้าที่ ในการคัดเลือกผู้รับเหมาตัดเครื่องแบบในแต่ละปี

3.       บริษัทฯ ต้องทำสัญญากับผู้รับเหมาตัดเครื่องแบบตามที่คณะกรรมการคัดเลือก

4.       เมื่อพนักงานทำการวัดตัว   ผู้รับเหมาจะต้องแนบสำเนากระดาษบันทึกการวัดตัวให้กับพนักงานเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อตรวจสอบกับเครื่องแบบที่ได้รับว่าผู้รับเหมาได้ตัดเครื่องแบบตรงกับที่วัดตัวไว้หรือไม่   ทั้งนี้    ผู้รับเหมาต้องติดตัวจริงกระดาษการวัดตัวไว้กับถุงบรรจุเครื่องแบบของพนักงานแต่ละคนด้วย

5.       กรรมการร่วมจะทำการตรวจสอบเครื่องแบบที่ผู้รับเหมา    ส่งมอบแก่บริษัทฯ หากเห็นว่าตัดได้ถูกต้องตามแบบที่กำหนดไว้ตามข้อ 1 ให้บริษัทฯ แจกเครื่องแบบแก่พนักงานหากพนักงานคนใดรับเครื่องแบบไปแล้วมีปัญหาไม่สามารถใส่ได้  ให้นำมาคืนและบริษัทฯจะต้องตัดเครื่องแบบให้พนักงานภายใน30 วัน

หากตรวจสอบแล้วพบว่าผู้รับเหมาตัดเครื่องแบบไม่เป็น   ไปตามที่กำหนดไว้ตามข้อ 1  บริษัทฯ ต้องส่งเครื่องแบบทั้งหมดให้กับผู้รับเหมา     และตัดเครื่องแบบใหม่ให้กับพนักงานภายใน  6  เดือน

6.       เพื่อให้ผู้รับเหมาส่งมอบเครื่องแบบได้ภายในวันที่  31  มกราคม  ของทุกปี บริษัทฯ และสหภาพฯตกลงรายละเอียดการตัดเย็บเครื่องแบบดังนี้

6.1    ให้คณะกรรมการกำหนดคุณภาพ ผ้า  ด้าย  กระดุม ซิบ รูปแบบของเครื่องแบบและเงื่อนไข ต่าง ๆ  ที่ให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามภายในเดือนกรกฎาคมพ.. 2545  และปีต่อ ๆ ไป

6.2    ให้คณะกรรมการผู้รับเหมาตัดเครื่องแบบภายในเดือนสิงหาคมพ.. 2545  และปีต่อ ๆ ไป

6.3     ทำการวัดตัวพนักงานภายในเดือน กันยายน  .. 2545  และปีต่อ ๆ ไป

   กรณีผู้รับเหมาส่งมอบเครื่องแบบบริษัทฯไม่ตรงกำหนดภายในวันที่  31 มกราคม

บริษัทฯ   จะต้องให้พนักงานตัดเครื่องแบบใหม่ที่ร้านตัดเสื้อผ้าในจังหวัดอ่างทองใช้เฉพาะหน้า  1  ชุด

                               

*****************************