พ.ศ. 2522 ( เฉพาะส่วนที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ )
*********************************************
ข้อตกลงข้อที่ 6.
ให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ ที่ใช้บังคับอยู่แล้วก่อนการทำสัญญาข้อตกลงนี้ สำหรับพนักงานที่เข้าทำงานในกะดึก ถ้ามีเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่สามารถเข้าทำงานตามเวลาที่กำหนดได้เกินกว่า 10 นาทีขึ้นไป บริษัทฯ จะถือว่าพนักงานผู้นั้นมาทำงาน สายและไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยขยันตามข้อตกลงนี้ ในขณะเดียวกันพนักงานผู้ทำงานในกะบ่ายจะละทิ้งงานไปก่อนเวลาที่กำหนดไว้นี้ไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่พนักงานในกะดึกได้เข้ามารายงานตัวก่อนเวลาที่กำหนดไว้นี้ และจะไม่ถือว่าเป็นการทำงานล่วงเวลาสำหรับเวลาที่ทำงาน เกินเวลาทำงานปกติภายใน 10 นาทีนั้น