การจัดตั้ง “ มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน ”

            ในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2546 สหภาพแรงงานไทยเรยอน จะมีอายุครบ 25 ปี ของการก่อตั้งสหภาพแรงงาน คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ชุดที่ 13 ( พ.ศ. 2545 – 2546 ) ได้มีดำริให้มีการก่อตั้งมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันครบ 25 ปี ของการจัดตั้งสหภาพแรงงานไทยเรยอน โดยได้มีการดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน ดังนี้ คือ
  
         วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2546 จัดสัมมนากำหนด “ นโยบาย และแผนงานประจำปี 2545 – 2546 ” ของคณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ ณ หาดสองแควรีสอร์ท อ. แก่งคอย จ. สระบุรี ซึ่งสำนักงานเลขานุการ ได้กำหนด “ โครงการจัดตั้งมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน ” ไว้ในแผนงาน “ การจัดงานครบรอบ 25 ปีสหภาพแรงงาน ” โดยจะนำดอกเบี้ยกองทุนนัดหยุดงาน จำนวน 2 ล้านบาทเป็นทุนประเดิมในการจัดตั้งมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน
  
         วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2546 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2545 ของสหภาพแรงงานฯ ได้มีมติให้จัดตั้ง “ มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน ” โดยดอกเบี้ยเงินกองทุนนัดหยุดงาน 2 ล้านบาทมาเป็นทุนประเดิมในการจัดตั้งมูลนิธิ
  
             วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2546 ประธานสหภาพฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง “ คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน ” รวม 9 คน ได้แก่
  
             1. นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ กรรมการสหภาพแรงงาน
  
             2. นายนิมิตร มณีเจริญ กรรมการสหภาพแรงงาน
  
             3. นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ กรรมการสหภาพแรงาน
  
             4. นายจำลอง ทรงศิริ ผู้แทนสมาชิกประจำแผนก
  
             5. นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ ผู้แทนสมาชิกประจำแผนก
  
             6. นางพรใจ ศรีสุวรรณธนู ผู้แทนสมาชิกประจำแผนก
  
             7. นายบุญส่ง เมืองมีศรี ผู้ริเริ่มก่อการจัดตั้งสหภาพแรงงาน
  
             8. นายประยูร มินภายสงค์ ผู้ริเริ่มก่อการจัดตั้งสหภาพแรงงาน
  
             9. นายสวัสดิ์ เชื้อเมืองพาน ผู้ริเริ่มก่อการจัดตั้งสหภาพแรงงาน
  
         โดยให้มีอำนาจและหน้าที่ในการเตรียมเอกสารข้อมูลต่าง ๆ เพื่อยื่นขอจดทะเบียนมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอนให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว รวมทั้งมีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานของคณะกรรมการฯ เพื่อปฎิบัติหน้าที่ดังกล่าว
  
         วันที่ 7 มีนาคม 2546 คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งมูลนิธิฯ ทำการประชุมครั้งแรก และมีมติดังนี้ คือ
  
         1. แต่งตั้งนายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ เป็นประธานฯ และนายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งมูลนิธิฯ
  
         2. แต่งตั้งกรรมการยกร่างข้อบังคับมูลนิธิฯ 5 คน คือ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ นายสวัสดิ์ เชื้อเมืองพาน นายบุญส่ง เมืองมีศรีและนายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์
  
         วันที่ 31 มีนาคม 2546 คณะกรรมการยกร่างข้อบังคับ มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน ทำการประชุมครั้งแรก
  
         วันที่ 3 เมษายน 2546 ที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งมูลนิธิฯ ได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ คือ
  
                 1. รับรอง “ ร่างข้อบังคับมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน ”
  
                 2. กำหนดให้กรรมการสหภาพแรงงานฯ และกรรมการเตรียมการจัดตั้งมูลนิธิฯ เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งมูลนิธิ
  
                 3. กำหนดวันประชุมผู้เริ่มขอจัดตั้งมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน ในวันที่ 28 เมษายน 2546

            วันที่ 28 เมษายน 2546 ทำการประชุม “ ผู้เริ่มการจัดตั้งมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน ” รวม 22 คน โดยมีมติดังนี้ คือ
  
                     1. เห็นชอบร่วมกับในการจัดตั้งมูลนิธิ
  
                     2. มีมติให้ชื่อ “ สหภาพแรงงานไทยเรยอน ”เป็นชื่อมูลนิธิ คือ “ มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน ”
  
                     3. กำหนดที่ตั้งมูลนิธิ เลขที่ 71/6 ถนนเลี่ยงเมือง 1 ต. โพสะ อ.เมือง จ. อ่างทอง 14000
  
                     4. กำหนดวัตถุประสงค์มูลนิธิ 7 ข้อ
  
                     5. ทำการเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิชุดแรก โดยมีนายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ เป็นประธานมูลนิธิ นายสุรสิงห์ บงกชเกิด เป็นรองประธานและนางสาวณัฐริญา สาสุข เป็นเลขานุการ
  
                 6. มีมติรับรองข้อบังคับมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน และได้กำหนดให้ยกทรัพย์สินของมูลนิธิที่เหลือ หลังจากการเลิกมูลนิธิตามมาตรา 39 ให้แก่สหภาพแรงงานไทยเรยอน เนื่องจากเป็นผู้มอบทุนประเดิมในการจัดตั้งมูลนิธิให้ 2 ล้านบาท

รายนามคณะผู้เริ่มการจัดตั้งมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน

                   1. นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์
  
                     2. นายนิมิตร มณีเจริญ
  
                     3. นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์
  
                     4. นางสาวพัชรี แสงประพาฬ
  
                     5. นายวิรัต ชูจิตต์
  
                     6. นายสุรสิงห์ บงกชเกิด
  
                     7. นายชำนาญ พิมพ์ดี
                        8. นายราม สุทธิวงษ์
  
                     9. นางสาวณัฐริญา สาสุข
  
                     10. นายเฉลียว มาลัยหอม
  
                     11. นางสุนี ชูจิตต์
  
                     12. นายวิโรจน์ เฉลิมฤกษ์
  
                     13. นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย
  
                     14. นายเฉลย ชมบุหรั่น
  
                     15. นางสุภาพ ไพจิตรจินดา
  
                     16. นายสวัสดิ์ เชื้อเมืองพาน
  
                     17. นายประยูร มินภายสงค์
  
                     18.นายบุญส่ง เมืองมีศรี
  
                     19. นายไพศาล ทับไทย
  
                     20. นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์
                        21. นายจำลอง ทรงศิริ
  
                     22. นางพรใจ ศรีสุวรรณธนู
  
        12 พฤษภาคม 2546 ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอนต่ออำเภอเมืองอ่างทอง โดยมีผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน 3 ท่าน คือนายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ ประธานมูลนิธิ นายสุรสิงห์ บงกชเกิด รองประธานและนางสาวณัฐริญา สาสุข เลขานุการ

        เดือนมิถุนายน – กันยายน 2546   คำขอจดทะเบียนอยู่ในการพิจารณาของจังหวัดอ่างทอง
        เดือนตุลาคม  2546  จังหวัดอ่างทองส่งคำขอจดทะเบียนมูลนิธิ ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณารับจดทะเบียน
        วันที่  14  พฤศจิกายน  2546 นางปริศนา  พงษ์ทัดศิริกุล  เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  ได้ลงนามอนุญาตให้ดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิฯ ได้
        วันที่  25  พฤศจิกายน  2546  นายเชนทร์  วิพัฒน์บวรวงศ์  นายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดอ่างทอง  ได้ลงนามจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน  โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 7 ประการ 

 

การได้รับการจดทะเบียนมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน

            ภายหลังจากการยืนคำขอจดทะเบียนต่ออำเภอเมืองอ่างทองและจังหวัดอ่างทองได้ส่งคำขอจดทะเบียนมูลนิธิฯ ให้คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติพิจารณาดำเนินการต่อมาวันที่  14  พฤศจิกายน  2546  นางปริศนา  พงษ์ทัดศิริกุล  เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  ได้ลงนามอนุญาตให้ดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิฯ ได้
            วันที่  25  พฤศจิกายน  2546  นายเชนทร์  วิพัฒน์บวรวงศ์  นายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดอ่างทอง  ได้ลงนามจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน  โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง  7  ประการ 

มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน

            - มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน มีชื่อย่อว่า “ มสร. ” เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “ THAIRAYONLABOURUNION FOUNDATION “ อักษรย่อ “ TLF ”
  
         - เครื่องหมายของมูลนิธิ – เป็นรูปมือจับกันอยู่ใต้ลูกโลกมีนกพิราบ 2 ตัว อยู่เหนือลูกโลกมีคำว่า “ มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน ” ล้อมรอบ
            - สำนักงานมูลนิธิ – เลขที่ 71/6 ถนนเลี่ยงเมือง ต. โพสะ อ.เมือง จ. อ่างทอง 14000
                - วัตถุประสงค
  
         1. เป็นที่ระลึกเนื่องในวันครบรอบ 25 ปี ของการจัดตั้งสหภาพแรงงานไทยเรยอน
            2. ช่วยเหลือสมาชิกฯ กรรมการสหภาพ ฯ อดีตสมาชิกฯ และอดีตกรรมการสหภาพ ฯ ที่มีความเดือดร้อนทุกข์ยาก เจ็บป่วยหนัก และประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
             3. ช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกสหภาพแรงงานฯ และคนงานโดยทั่วไป
  
          4. ส่งเสริมสนับสนุนและเชิดชูผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อแรงงานไทย
  
          5. เป็นศูนย์ข้อมูล เอกสาร หนังสือและให้บริการแก่สาธารณชนเกี่ยวกับแรงงานไทย
  
          6. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  
           7. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

  - มูลนิธิมีทุนเริ่มแรก คือเงินสด 2 ล้านบาท ซึ่งได้รับการบริจาคจากสหภาพแรงงานไทยเรยอน
  - มูลนิธิอาจได้มา ซึ่งทรัพย์สิน ดังนี้
          1. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้โดยพินัยกรรมหรือนิติกรรมอื่น ๆ
          2. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
          3. ดอกผลซึ่งเกิดจากทรัพย์สินของมูลนิธิ
          4. รายได้ อันเกิดจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิ
  - การดำเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิ
          1. มูลนิธิมีกรรมการไม่น้อยกว่า 9 คนแต่ไม่เกิน 15 คน
          2. คณะกรรมการมูลนิธิประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิกและ
  กรรมการอื่น ตามแต่กรรมการเห็นสมควร
          3. กรรมการมูลนิธิอยู่ในตำแหน่ง คราวละ 2 ปี
    
       4. วิธีการเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิ ให้คณะกรรมการมูลนิธิ ชุดที่ดำรงตำแหน่งอยู่เลือกตั้งกรรมการมูลนิธิตามจำนวนที่เห็นสมควร
    
       5. คณะกรรมการมูลนิธิต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีทุก ๆ ปี ภายในเดือนกุมภาพันธ์
    
       6. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชี และรับรองบัญชีงบดุลประจำปีที่คณะกรรมการมูลนิธิจะรายงานต่อกระทรวงมหาดไทย

   

  การประชุมผู้เริ่มการจัดตั้งมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน ( 28 เม.ย. 46 )

   

……………………………………………

 รายนามคณะกรรมการมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน
พ.ศ. 2546 - 2548 (ชุดแรก)

 

 

 

 
 

นายศรีโพธิ์   วายุพักตร์
ประธานกรรมการ

 

นายสุรสิงห์   บงกชเกิด
รองประธานกรรมการ

 

น.ส.ณัฐริญา  สาสุข
เลขานุการ

 

 

 

 

 

 
 

นายกฤษณชัย   สินธุประสิทธิ์
รองเลขานุการ

 

นายสวัสดิ์  เชื้อเมืองพาน
เหรัญญิก

 

นายชำนาญ  พิมพ์ดี
ฝ่ายวิชาการ

 

 

 

 

 

 
 

นายวิรัต   ชูจิตต์
ฝ่ายวิชาการ

 

นายไพศาล  ทับไทย
ฝ่ายวิชาการ

 

นายสายัณห์  แผนประดิษฐ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 
 

นายประยูร  มินภายสงค์
ฝ่ายหาทุน

 

นายบุญส่ง  เมืองมีศรี
ฝ่ายหาทุน

 

น.ส.พัชรี  แสงประพาฬ
ฝ่ายหาทุน

 

 

 

 

 

 
 

นายจำลอง   ทรงศิริ
ฝ่ายหาทุน

 

นางพรใจ  ศรีสุวรรณธนู
ฝ่ายจัดหาทุน

 

นายเฉลียว  มาลัยหอม
ฝ่ายจัดหาทุน

 

 

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน
พ.ศ. 2549 - 2550

 

 

นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์
ประธานกรรมการ

 

นายสวัสดิ์ เชื้อเมืองพาน
รองประธานกรรมการ

 

นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์
ลขานุการ

     

นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์
รองเลขานุการ

 

น.ส.พรรษพร แสงประพาฬ
เหรัญญิก

 

นายสุรสิงห์ บงกชเกิด
กรรมการ

 

นายไพสาล ทับไทย
กรรมการ

     

นายบุญส่ง เมืองศรี
กรรมการ

 

นายวิรัต ชูจิตต์
กรรมการ

 

นายชำนาญ พิมพ์ดี
กรรมการ

 

นายมงคล ดุษณี
กรรมการ

     

นายสิริศักดิ์ ทรงวุฒิเลิศ
กรรมการ

 

นายกมลศักดิ์ พัฒนสิงห์
กรรมการ

 

นางพรใจ ศรีสุวรรณธนู
กรรมการ

 

นางสาวไข่มุกข์ จันทร์โคตร์
กรรมการ

 

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน
พ.ศ. 2551 - 2552
   

นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์
ประธานกรรมการ

 

นายพยุงศักดิ์ เวชโช
รองประธานกรรมการ
 

นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์
เลขานุการ

     

นายวัฒนชัย กลัดสนิท
เหรัญญิก

 

นายศิริศักดิ์ ทรงวุฒิ
กรรมการ

 

นายไพศาล ทับไทย
กรรมการ

 

นายสุรสิงห์ บงกชเกิด
กรรมการ

     

นายสวัสดิ์ เชื้อเมืองพาน
กรรมการ

 

นายบุญส่ง เมืองมีศรี
กรรมการ

 

นายวิรัต ชูจิตต์
กรรมการ

 

นายชำนาญ พิมพ์ดี
กรรมการ

     

นายพลสรร กลิ่นระรวย
กรรมการ

 

นางพรใจ ศรีสุวรรณ
กรรมการ

 

นางสาวไข่มุกข์ จันทร์โคตร์
กรรมการ

 

น.ส.พรรษพร แสงประพาฬ
กรรมการ

 

 

             ผู้บริจาคเงินกลุ่มแรกให้แก่มูลนิธิฯ วันที่ 4 เมษายน 2546 อดีตสมาชิกสหภาพแรงงานฯ หญิง  12 ท่าน ซึ่งได้รับเงินค่าเสียหายจากการถูกเลิกจ้างเนื่องจากการกำหนดข้อบังคับการทำงานเรื่องการเกษียณระหว่างพนักงานชายและหญิงไม่เท่ากัน ได้มอบเงินที่ได้รับจากบริษัทเป็นเงิน 10,000 บาท ให้แก่สหภาพแรงงานฯ เพื่อเป็นการขอบคุณที่สหภาพฯ ได้ให้การช่วยเหลือและต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมให้ สหภาพฯ ได้มอบเงินทั้งหมด ให้แก่มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ
             รายนามผู้บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิ ได้แก่ นางศรีไพร สุวรรณลภาพร นางเทียน พิสมัย นางสังเวียน บัวเล็ก นางสาวหวาน รอดยิ่ง นางละมัย แสงศรี นางประทุม ชิดสวน นางเมตตา แต่งเครือมาศ นางเลี่ยม ทรงวุฒิเลิศ นางประนอม ชาญเขตการณ์ นางสมศรี แก้วมณี นางสาวแขนง มีสมศักดิ์ นางวิรัตน์ อยู่สุข
       

 

 

ฝ่ายบริหารบริษัท สมาชิกสหภาพฯ เยี่ยมชมนิทรรศการ
ของมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน ( 28 ตุลาคม 2546 )

กิจกรรมสำคัญที่มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน
ดำเนินการในรอบ 4 ปี ที่ผ่านมา  ( พ.ศ. 2548 - 2551 )

***********************


โครงการที่ 1 คือ  การจำหน่ายลูกโป่งและเครื่องดื่มในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 
          สหภาพแรงงานฯ และบริษัทได้ร่วมกับจัดงานเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่ของบริษัทขึ้นในวันที่  27  ธันวาคม  2548  คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้จัดจำหน่ายลูกโป่งและเครื่องดื่มให้แก่พนักงานและบุคคลในครอบครัวที่มาร่วมงานทำให้มีรายได้ทั้งสิ้น 8,486  บาท ( แปดพันสี่ร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน)
โครงการที่ 2  คือ  การทอดผ้าป่าสามัคคีหาทุนให้แก่มูลนิธิฯ
           วันที่ 11มีนาคม 2549 มูลนิธิฯ ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีหาทุนให้แก่มูลนิธิฯ โดยเชิญชวนให้สมาชิกสหภาพฯ และพนักงานของบริษัทร่วมเป็นกรรมการทอดผ้าป่า และได้รับเงินบริจาคเข้ามูลนิธิฯ จำนวน 52,119 บาท (ห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)
โครงการที่ 3  คือ  การมอบของที่ระลึกให้สมาชิกที่ช่วยงานมูลนิธิฯ
          วันที่ 13 มีนาคม 2549 มูลนิธิฯ ได้มอบของขวัญให้แก่นายไชยพันธน์ ทรัพย์สุทธิ สมาชิกแผนกแอนซิลลารี่ ผลิต ซึ่งช่วยเหลือมูลนิธิฯโดยการเขียนป้ายชื่อแผนกต่าง ๆ ที่ซื้อพวงหรีดจากมูลนิ  ธิฯ ไปเคารพศพบิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือสมาชิกสหภาพฯ ที่เสียชีวิต โดยเขียนมาเป็นเวลานานและไม่คิดค่าตอบแทน  โดยมอบเสื้อ 2 ตัว ราคา 1,272 บาท เป็นของขวัญให้
          วันที่ 30 มีนาคม 2550 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ ประธานมูลนิธิฯ มอบนาฬิกาแขวนราคา 1,050  บาท  ให้แก่นายไชยพันธน์  ทรัพย์สุทธิ  ซึ่งทำหน้าที่เขียนป้ายชื่อสมาชิกแผนกต่าง ๆ เพื่อติด
พวงหรีดที่มูลนิธิฯ จำหน่ายให้แก่สมาชิกแผนกต่าง ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา
          วันที่ 8 มกราคม 2551 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ ประธานมูลนิธิฯ มอบเสื้อเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สีชมพู) ของชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ให้แก่นายมงคล ดุษณี กรรมการมูลนิธิฯที่ช่วยเขียนป้ายชื่อสมาชิกแผนกต่าง ๆ ติดพวงหรีด ซึ่งมูลนิธิฯ จำหน่ายให้แก่สมาชิกแผนกต่าง ๆ
โครงการที่ 4  คือ  การมอบข้าวสารและน้ำมันแก่สมาชิกสหภาพฯ
          วันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 มูลนิธิฯ ได้มอบข้าวสารบรรจุ 5 กิโลกรัม 1 ถุง และน้ำมันพืชบรรจุ 1 ลิตร ให้แก่สมาชิกสหภาพฯ 679 คน ทั้งสมาชิกที่โรงงานและสำนักงานใหญ่ เนื่องจากจังหวัดอ่างทองถูกน้ำท่วมหนัก และสมาชิกสหภาพฯ ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยมูลนิธิฯ ซื้อข้าวสารหอมมะลิจากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอ่างทอง จำกัด เป็นเงิน 68,122 บาท ซื้อน้ำมันพืชเป็นเงิน 17,752 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 85,874 บาท (แปดหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)
โครงการที่ 5  คือ  การบริจาคเงินให้แก่องค์กรอื่น
         วันที่ 12 สิงหาคม 2550 บริจาคเงินร่วมทอดผ้าป่ากับมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน ซึ่งจัดทอดผ้าป่าการศึกษา (เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์) ณ. โรงเรียนปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) อ.พาน จ.เชียงราย เป็นเงิน 10,000 บาทวันที่ 30 สิงหาคม 2550 บริจาคเงิน 500 บาท เพื่อร่วมทอดกฐินสามัคคีพระราชทานกับสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ ณ. วัดเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงราย
       วันที่ 17 ตุลาคม 2550 บริจาคเงิน 500 บาท เพื่อร่วมทอดกฐินสามัคคีกับวัดชัยแสวง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
โครงการที่  6  คือ  การจัดการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาที่จังหวัดเชียงราย
       วันที่ 11 - 12 สิงหาคม 2550 มูลนิธิฯได้นำสมาชิกและครอบครัวเดินทางไปทอดผ้าป่าการศึกษา (เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์) ให้แก่โรงเรียนปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย โดยได้เงินทอดผ้าป่า 63,070 บาท พร้อมกับเสื้อผ้าและหนังสือ จำนวนมาก หลังการทอดผ้าป่าได้นำคณะทอด ผ้าป่าเดินทางไปทัศนศึกษาที่วัดร่องขุ่น ตลาดแม่สาย ตลาดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาร์ ศาลเจ้าจี้กง อ.พาน จ.เชียงราย วัดศรีโคมคำ จ.พะเยาว์ วัดพระธาตุลำปางหลวง และสุสานไตรลักษณ์ จ.ลำปาง


โครงการที่  7   คือ  มอบพวงหรีดเคารพศพสมาชิก อดีตสมาชิก และอดีตกรรมการที่เสียชีวิต 1 พวง และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ถวายพระองค์ละ 100 บาท  รวม  5  องค์  และช่วยเจ้าภาพ  300  บาท
           คณะกรรมการมูลนิธิฯ      ได้มีมติให้มอบพวงหรีดเคารพศพและช่วยเงินทำบุญให้แก่ทายาทของสมาชิกสหภาพฯ ที่เสียชีวิตเป็นเงินคนละ 300  บาท  สำหรับอดีตสมาชิกสหภาพฯ  ที่เสียชีวิตมีมติให้มอบพวงหรีดเคารพศพ 1 พวง เป็นเจ้าภาพสวดศพ 1 จบ 
           ในปี พ.ศ. 2548 – 2550 มูลนิธิฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพอดีตสมาชิก 6 ราย คือ นายสมบัติ  จำนงศาสตร์  อดีตสมาชิกแผนกแอนซิลลารี่ ผลิต   นายสำเริง ศรีสวัสดิ์ อดีตสมาชิกแผนกพีออน นายสุชิน ยิ่งสม อดีตสมาชิกแผนกแอนซิลลารี่ ผลิต  นายปาน รุ่งเรือง อดีตสมาชิกแผนกแอนซิลลารี่ ผลิต นายดี่ นพศรี อดีตสมาชิกแผนกเวอร์คชอฟ นางปราณี  มีมุ่งทำ  อดีตสมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต 
โครงการที่  8  คือ  การเยี่ยมไข้อดีตสมาชิกทุพพลภาพ 
ในปี พ.ศ. 2548  กรรมการมูลนิธิฯ เดินทางไปเยี่ยมอดีตสมาชิกป่วย  4  ท่าน  คือ
วันที่  3  สิงหาคม  2548  เดินทางไปเยี่ยมนายฉลาด  เฉลิมฤกษ์  อดีตสมาชิกแผนกอ๊อกซิลลา-รี่ ผลิต  นายสมพงษ์  ทองศิริ  อดีตสมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต  และนางสุภา  เกษมณี  อดีตสมาชิกแผนกแอนซิลลารี่ ผลิต
           วันที่  8  สิงหาคม  2548  เดินทางไปเยี่ยมนายจันโท  เอมสะอาด  อดีตสมาชิกแผนกเซ็นทรัล ซ่อมบำรุง 
           ในการเดินทางไปเยี่ยมอดีตสมาชิกที่ทุพพลภาพทั้ง 4 ท่าน มูลนิธิฯ ได้ซื้อของเยี่ยมเป็นเงินคนละ  300  บาท
โครงการที่  9  คือ  การมอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่ครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิต 
             วันที่ 29 เมษายน 2549 มูลนิธิฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่นายวันชัย ฉิมพาลี สามีนางสมจิตร ฉิมพาลี สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากการผ่าตัด เป็นเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) เหตุผลที่ให้เงินช่วยเหลือเนื่องจากครอบครัวผู้เสียชีวิตต้องจ่ายเงินค่ารักษา พยาบาลให้แก่โรงพยาบาลเป็นเงิน 105,000 บาท
โครงการที่  10  คือ  การมอบเงินช่วยเหลืออดีตสมาชิกทุพพลภาพ
        ปี พ.ศ. 2550 มูลนิธิฯ มอบเงินช่วยเหลือแก่อดีตสมาชิกสหภาพฯ 3 ราย ซึ่งทุพพลภาพ คือ
          วันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 มอบเงินคนละ 2,000 บาท ให้แก่นายไพบูลย์ ทับไทย อดีตสมาชิกแผนกห้องปฏิบัติเคมี และนายธนานพ ชยานันทศิริ อดีตสมาชิกแผนกไฟฟ้า
         วันที่ 14 ธันวาคม 2550  มอบเงิน 2,000 บาท ให้แก่นางสุพา เกษมศรี อดีตสมาชิกแผนกแอนซิลลารี่ ผลิต
โครงการที่ 11  คือ  การเยี่ยมสมาชิกป่วยเป็นเวลานาน 
         วันที่ 27 เมษายน 2549 กรรมการมูลนิธิฯ เดินทางไปเยี่ยมไข้นายไพรี ก๋งฉิน สมาชิกแผนกเซ็นทรัล ซ่อมบำรุง ซึ่งทำการผ่าตัดสมองครั้งที่ 6 ที่บ้านพัก อ. โพธิ์ทอง จ. อ่างทอง นายไพรี ก๋งฉิน ป่วยมาเป็นเวลาสองปีกว่าและได้ลาป่วยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 จนถึงเดือนเมษายนเป็นเวลา 4 เดือน ในการเดินทางไปเยี่ยมครั้งนี้ได้ซื้อของเยี่ยมไข้เป็นเงิน 300 บาท
โครงการที่  12  คือ  การมอบเงินให้แก่สมาชิกสหภาพฯ ที่ป่วยนาน 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2549 มูลนิธิฯ ได้มอบเงิน 3,000 บาท ให้แก่นายไพรี ก๋งฉิน สมาชิกแผนกเซ็นทรัล ซ่อมบำรุง ซึ่งป่วยมาเป็นเวลาสองปีกว่า และได้ลาป่วยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 จนถึงวันที่มอบเงินให้ และมีหนี้ค่ารักษาพยาบาลกับบริษัท 32,580 บาท (สามหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
โครงการที่  13  คือ  การมอบเงินช่วยเหลือแก่สมาชิกที่เจ็บป่วย
       ปี พ.ศ. 2550 มูลนิธิฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่อดีตสมาชิกสหภาพฯ และสมาชิกที่เจ็บป่วยนานหรือร้ายแรง ดังนี้ คือ
         วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 มอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่นายฉลอง การมิตรี สมาชิกแผนกสปินนิ่งผลิต ณ บ้านพัก ต.จำปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง ซึ่งป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์ไม่สามารถเดินได้และหยุดรักษาตัวมาเป็นเวลา 8 เดือน โดยมูลนิธิฯ ได้มอบค่ารักษาพยาบาลจำนวน 2,000 บาท พร้อมทั้งของเยี่ยมไข้มูลค่า 300 บาทให้ด้วย
วันที่ 12 มีนาคม 2550 มอบเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลจำนวน 2,000 บาท ให้แก่นายสุริยันต์ สุวรรณบุตร อดีตสมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต ณ. บ้านพัก ต.จำปาหล่อ อ.เมือง จ. อ่างทอง เนื่องจากป่วยเป็นเวลานานปีกว่า
วันที่ 18 ธันวาคม 2550 มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ให้แก่ไพโรจน์ ศรีวิไล  แผนกบริหาร (สปินนิ่ง ผลิต)     เนื่องจากป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ตับและถุงน้ำดี    ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็นจำนวนมาก
       ปี พ.ศ. 2551 มูลนิธิฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่อดีตสมาชิกสหภาพฯ และสมาชิกที่เจ็บป่วยนานหรือร้ายแรง ดังนี้ คือ
      วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์  นายบุญส่ง เมืองมีศรี นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ และนายวิรัต ชูจิตต์ เดินทางไปเยี่ยมนายจันโท เอมสะอาด   อดีตสมาชิกสหภาพฯ  แผนกเซ็น
ทรัลซ่อมบำรุง ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง เนื่องจากแขนขวาใช้การไม่ได้ และได้มอบเงินช่วยเหลือการครองชีพให้จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
วันที่ 27 มีนาคม 2551 นายวัฒนชัย กลัดสนิท นายศิริศักดิ์ ทรงวุฒิเลิศ นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ และนางสาวไข่มุกข์  จันทโคตร์ กรรมการมูลนิธิฯ เดินทางไปเยี่ยมนางไสว จันทร์ขจร อดีตสมาชิกแผนกสปินนิ่ง ผลิต ณ บ้านพัก ต. หัวไผ่ อ. เมือง จ. อ่างทอง เนื่องจากป่วยมาเป็นเวลานาน ไม่สามารถเดินด้วนตนเองได้ และเสียค่ารักษาพยาบาลเป็นเงินจำนวนมาก โดยมูลนิธิฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
โครงการที่  14  คือ  การมอบเงินช่วยเหลือค่าฟอกไตแก่บุตรสมาชิก
        วันที่ 19 ธันวาคม 2550 มูลนิธิฯ มอบเงิน 5,000 บาท เพื่อช่วยเหลือค่าฟอกไตให้แก่บุตรชายายไพศาล  ศรีเมฆ  สมาชิกแผนกแอนซิลลารี่  ผลิต  เนื่องจากบุตรชายเป็นโรคไตวาย  และต้องเสียค่าฟอกไต ค่ายา เป็นเงินเดือนละ 10,000 กว่าบาททุกเดือน

โครงการที่  15  คือ  การเยี่ยมอดีตสมาชิกและอดีตกรรมการที่เกษียณอายุ และอายุ 65 ปีขึ้นไป 
         ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 ที่ประชุมได้มีมติให้กรรมการมูลนิธิฯ เดินทางไปเยี่ยมอดีตสมาชิกและอดีตกรรมการที่เกษียณอายุ และอายุ 65 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก กรรมการ อดีตสมาชิก และอดีตกรรมการ พ.ศ. 2548 ข้อ 5.2 ซึ่งกำหนดว่า
        “ข้อ 5. ให้คณะกรรมการมูลนิธิฯ จัดสรรเงินให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลตามข้อ 4 ในแต่ละกรณีดังนี้ คือ
         5.2 ทำการเยี่ยมอดีตสมาชิกและอดีตกรรมการที่เกษียณอายุ และอายุ 65 ปีขึ้นไป เป็นเงินคนละ 300 บาท     โดยให้เยี่ยมคนละ 1 ครั้งเท่านั้น  ทั้งนี้  อดีตสมาชิกและอดีตกรรมการดังกล่าวต้องอาศัยอยู่ในท้องที่จังหวัดอ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี และสระบุรี”
      ปี พ.ศ. 2549 กรรมการมูลนิธิฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมอดีตสมาชิกที่เกษียณอายุเกิน 10 ปี หรือมีอายุเกิน 65 ปีขึ้นไปรวมทั้งสิ้น 22 คนดังนี้ คือ นายดี่ นพศรี อดีตสมาชิกแผนกเวิร์คชอป นางละเอียด ฤกษ์ยรรยงค์ อดีตสมาชิกแผนกซีวิล นายดวงประทีป วงษ์อาษา อดีตสมาชิกแผนกเวิร์คชอป  นายละออ พิณประเสริฐ อดีตสมาชิกแผนกซีวิล นายชั้น ศิลปกสิกร อดีตสมาชิกแผนกสโตร์ นายอาด อธิลาภ อดีตสมาชิกแผนกอ๊อกซิลลารี่ ซ่อมบำรุง  นายอนันต์ แสงศรี อดีตสมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต นายจำรัส ดอกบัว อดีตสมาชิกแผนกอ๊อกซิลลารี่ ผลิต นายโอด จานเจือ อดีตสมาชิกแผนกสปินนิ่ง ซ่อมบำรุง  นางสะอิ้ง จานเจือ  อดีตสมาชิกแผนกอ๊อกซิลลารี่ ผลิต  นายสวัสดิ์ คุ้มเจริญ อดีตสมาชิกแผนกแอนซิลลารี่ ผลิต นายบุญส่ง อยู่วัฒนา อดีตสมาชิกแผนกห้องปฏิบัติการเคมี นายบุญศรี น้อยคล้าย อดีตสมาชิกแผนกซีวิล นายสนม โตสมบูรณ์ อดีตสมาชิกแผนกแอนซิลลารี่ ผลิต นายณรงค์ มากพุ่ม อดีตสมาชิกแผนกเวิร์คชอป  นายทองสุข ศรีคง อดีตสมาชิกแผนกแอนซิลลารี่ ผลิต นางไสว แผนประดิษฐ์ อดีตสมาชิกแผนกอ๊อกซิลลารี่ ผลิต นายสะอิ้ง ชุ่มยิ้ม อดีตสมาชิกแผนกสปินนิ่ง ผลิต และนายแสวง คงประเสริฐ อดีตสมาชิกแผนกสปินนิ่ง ผลิต  นายเร่ง เอี่ยมสะอาด อดีตสมาชิกแผนกแอนซิลลารี่ ผลิต   นางอำนวย  ทองฮวด  อดีตสมาชิกแผนกเวิร์คชอป   นายมาศ  ทวีคูณ  อดีตสมาชิกแผนกเวิร์คชอป
      ปี พ.ศ.  2550  กรรมการมูลนิธิฯเดินทางไปเยี่ยมอดีตสมาชิกที่เกษียณอายุเกิน 10 ปี หรือมีอายุเกิน 65 ปีขึ้นไป 11 ท่าน ดังนี้ คือ พระสนิท  บุตรโคตร์อายุ 65 ปี อดีตสมาชิกแผนกสปินนิ่ง ผลิตนางบุญเริง  บุตรโคตร อายุ 61 ปี อดีตสมาชิกแผนกสปินนิ่ง ผลิต นายกิจ  กล่ำวิเศษ อดีตสมาชิกแผนกวิสโคสผลิต อายุ 72 ปี   นางทองแถม  สำอางค์ศรี  อดีตสมาชิกแผนกพีออน  อายุ  68 ปี  นายวิเชียร นุชพิเรนทร์  อายุ 62 ปี อดีตสมาชิกแผนกสปินนิ่ง ผลิต นางเสนาะ  เสมอใจ  อายุ 62 ปี อดีตสมาชิกแผนกสปินนิ่ง ผลิต นางกิ่ง  ใยมณี  อายุ 71 ปี  อดีตสมาชิกแผนกสปินนิ่ง ผลิต พระภิกษุสงห์ทอง  โป้สูงเนิน  อดีตสมาชิกแผนกเซ็นทรัล ซ่อมบำรุง  อายุ 65 ปี นายสมคิด  ไชยเจริญ  อายุ 66 ปี  อดีตสมาชิก แผนกแอนซิลลารี่  ผลิต  นายสมจิตร  ชาญเชาว์  อายุ 70  ปี    อดีตสมาชิกแผนกวิสโคส  ผลิต  และนาย
ประยูร หงส์ทอง อดีตสมาชิกแผนกสโตร์
     ปี พ.ศ.  2551  กรรมการมูลนิธิฯ เดินทางไปเยี่ยมอดีตสมาชิกที่เกษียณอายุเกิน 10 ปี หรือมีอายุเกิน 65 ปีขึ้นไป 1 ท่าน ดังนี้ คือ นางบรรจง จันทร์อุ่น อดีตสมาชิกแผนกแอนซิลลารี่ ผลิต
โครงการที่  16  คือ  การจัดงาน “คืนสู่เหย้าชาวสหภาพ”
      วันที่ 23 มิถุนายน 2550 มูลนิธิฯ ได้จัดงาน “คืนสู่เหย้าชาวสหภาพฯ” ณ. ศูนย์สัมมนาพจนาอาหารทะเล อ.เมือง จ.อ่างทอง โดยมีอดีตสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ที่เกษียณอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป กรรมการมูลนิธิฯ กรรมการสหภาพฯ กรรมการสหกรณ์ฯ และกรรมการสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็คเข้าร่วมงาน 68 คน
       การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้อดีตสมาชิกสหภาพฯ มีโอกาสพบปะสังสรรค์ระหว่างกันและกัน เพื่อให้กรรมการมูลนิธิฯและอดีตสมาชิกได้รู้ถึงสภาพความเป็นอยู่ของอดีตสมาชิกสหภาพฯแต่ละคนจากการพบปะสังสรรค์กันเพื่อนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอดีตสมาชิกสหภาพฯ คณะกรรมการสหภาพฯ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ และเพื่อเป็นการตอบแทนอดีตสมาชิกสหภาพฯ ทุกท่านที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของสหภาพแรงงานฯ ในอดีตด้วยดีเสมอมา
     วันที่  26 กรกฎาคม 2551  มูลนิธิฯ จัดงาน“คืนสู่เหย้าชาวสหภาพฯ  ครั้งที่ 2 ” ณ สโมสรพนักงานบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)โดยมีอดีตสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ที่เกษียณอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป กรรมการมูลนิธิฯ กรรมการสหภาพฯ กรรมการสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯคเข้าร่วมงาน  59 คน การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับการจัดงานครั้งแรก
โครงการที่  17  คือ  การรับเงินบริจาคจากสมาชิกสหภาพฯ
       วันที่ 27 ธันวาคม 2549 นายราม สุทธิวงษ์ สมาชิกแผนกไฟฟ้า บริจาคเงินเนื่องในโอกาสรับโบนัสให้แก่มูลนิธิฯ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
       วันที่ 27 ธันวาคม 2549 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ สมาชิกแผนกบริหาร(แอนซิลลารี่ ผลิต) บริจาค
เงินให้แก่มูลนิธิฯ เนื่องในโอกาสรับเงินโบนัส เป็นเงิน 500 บาท
        วันที่ 12 มกราคม 2550 นายสำเริง จันทวร สมาชิกแผนกแอนซิลลารี่ ซ่อมบำรุง บริจาคเงินให้มูลนิธิฯ 1,400 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 นายสุวัฒน์ บุญญภิญโญ สมาชิกแผนกบริหาร (แอนซิลลารี่) บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิฯ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
       วันที่ 13 มีนาคม 2550 นายศิริศักดิ์ ทรงวุฒิเลิศ กรรมการมูลนิธิฯ บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิฯ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
       วันที่ 29 ธันวาคม 2550  นายราม สุทธิวงษ์ สมาชิกแผนกไฟฟ้า บริจาคให้มูลนิธิฯ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) เนื่องในโอกาสวันปีใหม่
       วันที่ 7 มกราคม 2551 นายสวัสดิ์ เชื้อเมืองพานบริจาคให้มูลนิธิฯ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) เนื่องในโอกาสบวชลูกชาย

โครงการที่  18  คือ  มอบเงินช่วยเหลือภรรยาอดีตสมาชิก
                วันที่ 18 เมษายน 2551 นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์  ประธานมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน ได้มอบเงินทำบุญแก่ภรรยานายสมนึก  ฟักคำ อดีตสมาชิกแผนกสปินนิ่ง ผลิต เนื่องจากเสียชีวิตเพราะโรคเบาหวาน เป็นเงิน 1,000 บาท บาท (หน้าพันบาทถ้วน) เนื่องจากกรรม การมูลนิธิฯ ไม่ได้เดินทางไปเป็นเจ้าภาพสวดศพเพราะอยู่ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี
โครงการที่  19  คือ  เป็นเจ้าภาพสวดศพอดีตสมาชิกสหภาพฯ
                วันที่ 30 เมษายน 2551 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายพลสรร กลิ่นระรวย และนายวัฒนชัย กลัดสนิท กรรมการมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน เดินทางไปเป็นเจ้าภาพสวดศพนางประนอม ชาญเขตการณ์ อดีตสมาชิกแผนกอ๊อกซิลลารี่ ผลิต ณ วันแสนสุข อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง โดยมูลนิธิฯ ได้มอบเงินช่วยทำบุญ จำนวน 300 บาท ให้แก่บุตรของผู้เสียชีวิตด้วย
โครงการที่  20  คือ เยี่ยมไข้อดีตสมาชิก
                    วันที่ 27 มิถุนายน 2551  นายพยุงศักดิ์  เวชโช  รองประธานมูลนิธิฯ นางสาวไข่มุกข์  จันทโคตร์  นายสุรสิงห์  บงกชเกิด  และนายศิริศักดิ์  ทรงวุฒิเลิศ  กรรมการมูลนิธิฯ เดินทางไปเยี่ยมนายนิวัฒน์  อ้นไชยะ  อดีตสมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต ณ บ้านพัก อ.วิเศษชัยชาญ  อ.อ่างทอง  โดยซื้อของเยี่ยมเป็นเงิน 300 บาท  ทั้งนี้ นายนิวัฒน์  อ้นไชยะ  มีอาการอัมพฤกษ์ด้วย
โครงการที่  21  คือ  มอบเงินช่วยเหลือแก่ทายาทอดีตสมาชิก
              วันที่ 30 กรกฎาคม 2551  นายศรีโพธิ์   วายุพักตร์  ประธานมูลนิธิฯ ทำการมอบเงินจำนวน 1,000 บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน)  ให้แก่ภรรยานายบุญแทน  แจ่มสุวรรณ  อดีตสมาชิกสหภาพฯ แผนกเซ็นทรัล ซ่อมบำรุง  ซึ่งเสียชีวิตเพราะประสบอุบัติเหตุรถชน
วันที่ 16 สิงหาคม 2551  มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอนมอบเงินจำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ให้แก่สามีนางวันดี เพศยันดร อดีตสมาชิกแผนกบริหาร (ห้องพยาบาล)

กิจกรรมอื่น ๆ ของมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน


1. การประชุมประจำเดือนของคณะกรมการมูลนิธิฯ มูลนิธิฯ จัดประชุมกรรมการมูลนิธิฯ เป็นประจำทุกเดือนโดยไม่มีการยกเลิกการประชุมในเดือนใด  ในการประชุมประจำเดือนได้มีการติดตามผลการประชุมคราวก่อน  รับรองรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน  กำหนดการจัดกิจกรรมมูลนิธิ ฯลฯ 
2. การจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  จัดการประชุมเป็นประจำทุกปีโดยมีการรับรองรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปี  เลือกตั้งผู้สอบบัญชีรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีและเลือกตั้งคณะกรรมการมูลนิธิฯ ในบางปีมีกรรมการหมดวาระการดำรง
3. การได้รับรางวัลชมเชยมูลนิธิดีเด่นภาค 1  ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549 ของสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ภาค 1 ในพระบรมราชูปถัมภ์  เมื่อวันที่  21  มิถุนายน  2550 ณ วัดธรรมกาย จ. ปทุมธานี มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอนได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลชมเชย มูลนิธิดีเด่น ภาค 1
4. การได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2550 มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน ได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแห่งชาติ ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พงศ. 2546
5. การได้รับรางวัลที่ 2  มูลนิธิดีเด่นภาค 1  ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 ของสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ภาค 1 ในพระบรมราชูปถัมภ์  เมื่อวันที่  10 กรกฎาคม  2551 ณ ศาลากลาง  จ. พระนครศรีอยุธยา มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอนได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล มูลนิธดีเด่น ภาค 1  ลำดับที่ 2

 

 

กลับหน้าหลัก