พ.ศ. 2526 ( เฉพาะส่วนที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ )
***********************************

          ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 1.
               ข้อ 1.1 ในกรณีที่พนักงานได้กระทำความผิดทางวินัยตามบทที่ 9 ข้อ ก.ลักษณะความผิดสถานเบา และข้อ ข. ลักษณะความผิดที่มีโทษสถานปานกลาง และข้อ ค. ลักษณะความผิดมีโทษสถานหนัก ตามข้อ 1 , 4 , 6 , 7 , 8 , 10 ,12 , 14 , 15 , 16 , 17 ,18 บริษัทฯ จะยกเลิกการกระทำผิดนั้นหลังจากครบ 1 ปี นับแต่วันที่ได้กระทำความผิดครั้งหลังสุด สำหรับการกระทำความผิดทางวินัยตามข้อ ค. ลักษณะความผิดมีโทษสถานหนัก ตามข้อ 2 , 3 ( เฉพาะความผิดที่กระทำต่อบริษัทฯ ) 9 , 11 , 19 บริษัทฯ จะยกเลิกการกระทำความผิดนั้นหลังจากครบ 2 ปี นับแต่วันที่ได้กระทำความผิดครั้งล่าสุด
               ข้อ 1.2 ในการนับจำนวนครั้งของการกระทำคววามผิด บริษัทฯ จะนำความผิดอย่างเดียวกันมานับจำนวนครั้งต่อจากการกระทำความผิดในครั้งก่อนเท่านั้น
               ข้อ 1.3 ในการแจ้งความผิดหรือการลงโทษ บริษัทฯ จะแจ้งให้พนักงานได้ทราบด้วยว่าการกระทำความผิดทางวินัยสถานใดและข้อย่อยที่เท่าใด
          ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 2.
          บริษัทฯ ยินดีให้มีการสะสมวันหยุดพักผ่อนประจำปีได้ ดังหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
               ข้อ 2.1 พนักงานที่ต้องการสะสมวันหยุดพักผ่อนประจำปีสำหรับปีต่อไปให้ยื่นความจำนง เพื่อขอสะสมต่อหัวหน้าก่อนครบกำหนดการใช้สิทธิ 1 เดือน เพื่อขอใช้สิทธิสำหรับวันลาที่ยังคงเหลือในปีถัดไป
               ข้อ 2.2 ในการลาหยุดพักผ่อนประจำปีที่สะสมไว้รวมทั้งสิทธิการลาที่เกิดขึ้นในปีนั้น ๆ พนักงานจะใช้สิทธิในการลาได้ได้ครั้งละไม่เกิน 6 วัน และระยะการลาครั้งก่อนกับครั้งต่อไปต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 6 วัน
               ข้อ 2.3 ในการใช้สิทธิการลาตามข้อ 2.2 พนักงานต้องใช้สิทธิก่อนครบกำหนดกว่า 6 วัน
               ข้อ 2.4 ในกรณีที่พนักงานไม่ใช้สิทธิตามข้อ 2.3 ให้ถือว่าสละสิทธิการลาของวันที่เหลืออยู่นั้น เว้นแต่เมื่อพนักงานยื่นความจำนงแล้ว หัวหน้าไม่สามารถอนุมัติวันลาได้ บริิิษัทฯ ยินดีจ่ายเป็นเงินเท่ากับค่าจ้างปกติของพนักงานผู้นั้น สำหรับวันลาที่ยังคงเหลืออยู่
               ข้อ 2.5 การสะสมวันหยุดพักผ่อนประจำปีดังกล่าวนี้ จะสะสมได้ไม่เกินครั้งละ 2 ปี
          ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อ 4.
          ในกรณีที่พนักงานครบเกษีาณอายุตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการดังนี้
               ข้อ 4.1 ในกรณีที่พนักงานครบเกษีีย่ณอายุึก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม ของปีที่เกษียณอายุนั้น บริษัทฯ จะเลิกจ้างผู้นั้นในวันที่่ี่ครบกำหนดเกษียณอายุ
               ข้อ 4.2 ในกรณีที่พนักงานครบเกษียณอายุตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคม ของปีที่เกษียณอายุนั้น บริษัทฯ จะเลิกจ้างผู้นั้นในวันที่ 1 มกราคม ของปีถัดไป
          ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 5.
               ในกรณีทีี่พนักงานลาคลอดเกินกว่า 30 วัน บริษัทฯ จะไม่นำการลาคลอดที่มีใบแสดงความเห็นแพทย์นั้นมาคิดในการพิจารณาขึ้นค่าจ้างประจำปี
          ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อ 7.
          บริษัทฯ จะพยายามหลีกเลี่ยงมิให้พนักงานปฏิบัติงานในกะปกติของตนเองและการทำงานล่วงเวลาต่อเนื่องกันเกินกว่า 16 ชั่วโมง ในกรณีจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ พนักงานผู้ใดทำงานครบ 16 ชั่วโมงแล้วแต่ไม่มีพนักงานผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทนให้พนักงานผู้นั้นคอยบุคคลที่ทำงานแทนตนเป็นเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ถ้าไม่มีบุคคลอื่นมาทำงานแทนหัวหน้าจะอนุญาติให้พนักงานผู้นั้นกลับบ้านได้่หากพนักงานไม่ยานพาหนะของตนเองแล้วบริษัทจะจัดยานพาหนะให้
           ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อ 8.
           ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานในกรณีลดกำลังหรือยุบแผนก บริษัทฯ ยินดีจ่ายจ่ายเงินโบนัสให้ตามส่วนของระยะเวลาที่พนักงานได้ปฏิบัติหน้าที่และจำนวนเงินโบนัสตามระเบียบของบริษัทฯ เฉพาะปีนั้นโดยจะจ่ายให้พร้อมพนักงานอื่นๆของบริษัทฯ ณ วันประกาศจ่ายโบนัส หากพนักงานผู้นั้นไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเองบริษัทฯ ยินดีจะจัดส่งเงินไปให้ทางธนาณัติ
           ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อ 9.
           ในกรณีพนักงานประสบอุบัติเหตุระหว่าโดยสารรถซึ่งบริษัทฯ ได้ว่าจ้างเพื่อรับ - ส่งพนักงาน บริษัทฯ ในฐานะคู่สัญญาจะเป็นผู้ดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อคู่สัญญาหรือบุคคลที่ 3 และบริษัทฯ ยินดีให้ความช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
           ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อ 14.
                    บริษัทยินดีจัดน้ำดื่มให้แก่พนักงานดังนี้
           14.1 จัดตู้น้ำเย็นให้ดังนี้
                    14.1.1  แผนกวอเตอร์ทรีสเม้นท์                              จำนวน 1 ตู้
                    14.1.2  แผนกอัลซิลลารี่                                          จำนวน 1 ตู้
                    14.1.3  บริเวณป้อมยามจุด 8                                   จำนวน 1 ตู้
           14.2 จัดน้ำเย็นโดยผ่านคอล์ยเย็นให้ดังนี้
                    14.2.1  แผนกอ๊อกซิลลารี่                                        จำนวน 1 ตู้
                    14.2.2  แผนกเอฟ.ไอ.พี.                                          จำนวน 1 ตู้
                    14.2.3  แผนกเซ็นทรัล                                             จำนวน 1 ตู้
                    ( ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นตู้ทำน้ำเย็นหมดแล้ว )
           ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อ 15.
          15.1  บริษัทฯ ยินดีจัดสร้างห้องอาบน้ำให้พนักงานดังนี้
                    15.1.1  แผนกอัลซิลลารี่                                          จำนวน 2 ห้อง
                    15.1.2  แผนกแบลิ่งเพรส                                         จำนวน 3 ห้อง
                    15.1.3  แผนกฮอปเปอร์รูม                                       จำนวน 1 ห้อง
                    15.1.4  แผนกอ๊อกซิลลารี่                                        จำนวน 1 ห้อง
                    15.1.5  แผนกเอฟ.ไอ.พี.                                          จำนวน 1 ห้อง
           15.2  บริษัทฯ ยินดีจัดสร้างห้องส้วมให้กับพนักงานดังนี้
                    15.2.1  แผนกอ๊อกซิลลารี่                                        จำนวน 2 ห้อง
                    15.2.2  แผนกแบลิ่งเพรส                                         จำนวน 1 ห้อง
           บริษัทฯ จะดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 4 เดือน
           ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อ 17.
           บริษัทยินดีให้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน คณะกรรมการกีฬาและคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารอย่างน้อยเดือนละิ 2 ครั้ง หากการเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไม่สามารถดำเนินการในระดับคณะกรรมการได้ ให้คณะกรรมการฯ มีสิทธิเข้าชี้แจงเหตุผลต่อฝ่ายบริหารระดับสูงเพื่อชี้แจงเหตุผลได้
           ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อ 19.
           บริษัทฯ ยินดีตกลงให้พนักงานได้ใช้รถของบริษัทฯ ในกรณีฉุกเฉินตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะหักเงินจ้างค่าจ้างของพนักงานผู้ใช้รถนั้น
           ในกรณีที่พนักงานไม่สามารถหายานพาหนะเพื่อกลับหอพักในระหว่างเวลา 18.00 น. - 22.30 น. บริษัทยินดีจัดรถเพื่อรับกลับยังหอพัก
           ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อ 20.
           บริษัทฯ ยินดีจัดหอพักครอบครัวจากห้องพักที่มีอยู่ในปัจจุบัน ครอบครัวละ 1 ห้อง โดยพิจารณาจากเกณฑ์ดังต่อไปนี้
           20.1  สามีและภรรยาเป็นพนักงานของบริษัทฯ
           20.2  สามีหรือภรรยาต้องไม่พักอาศัยอยู่กับบิดา - มารดาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีบ้านพักอยู่ในเส้นทางที่บริษัทฯ ได้จัดรถรับ - ส่งในปัจจุบันหรือห่างโดยระยะทางรัศมีโดยรอบโรงงานประมาณ 6 กิโลเมตร
           20.3  ในกรณีที่พนักงานมีคุณสมบัติดังดล่าวข้างต้น แต่มีคุณสมบัติเท่าเทียมกันและมีมากกว่าจำนวนห้องพักที่มีอยู่ บริษัทฯ จะพิจารณาตามลำดับอาวุโสตามตำแหน่งงานและอายุงาน ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 3 เดือน
          ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อ 21.
          บริษัทฯ ยินดีปรับปรุงหอพักพนักงานโสด ดังนี้
          21.1  บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนฟูกนุ่น ให้ตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงสภาพและอายุการใช้งานโดยปกติ
          21.2  บริษัทฯ ยินดีจัดเตียงไม้ให้พนักงานซึ่งพักอาศัยอยู่ในหอพักประจำ โดยจะจัดเตียงไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบันในทันทีและจัดให้ครบภายใน 2 เดือน สำหรับพนักงานที่มิได้พักอาศัยในหอพักเป็นประจำ ยินดีใช้เตียงไม้้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
          21.3  บริษัทฯ ยินดีจัดตู้ไม้ตามความเหมาะสมโดยจัดให้ตามอัตราส่วนของผู้พักอาศัย 1 ตู้ต่อพนักงาน 2 คน
          ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อ 22.
          บริษัทฯ ยินดีเปิดห้องพักผ่อนสำหรับพนักงานตั้งแต่เวลา 08.00 น. และปิดพักผ่อนเมื่อโทรทัศน์ทุกช่องยุติรายการและบริษัทฯ จะจัดฉายภาพยนต์จากเทปโทรทัศน์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
          ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อ 23.
          บริษัทฯ ยินดีขยายโรงเก็บรถสำหรับพนักงานให้เพียงพอกับความต้องการ และจะปรับปรุงถนนทางเดินจากจุด 8 ไปยังหอพักให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี และยินดีจะจัดทำถนนคอนกรีตไปยังหอพักภายในระยะเวลาหนึ่งปีครึ่ง
          ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อ 24.
          ในกรณ๊ที่บริษัทฯ ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจบริษัทฯ จำเป็นต้องลดกำลังหรือยุบหน่วยงานบางหน่วยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาวางหลักเกณฑ์ และวิธีการในการลดกำลังพล