logo สหภาพแรงงานไทยเรยอน
36 หมู่ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3567-2130-2 , 0-3562-0571

E-mail :
trclabourunion@hotmail.com
logo
30 ตุลาคม 2521 : วันได้รับการจดทะเบียนสหภาพแรงงาน 

ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 40 ปี สหภาพแรงงานไทยเรยอน
   
 
     

ประมวลภาพการสัมมนากรรมการฯ ผู้แทนสมาชิกประจำแผนก
ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2560 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จ.นครนายก

มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอนทำการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2560

ชมรมผู้เกษียณอายุไทยเรยอนกำหนดจัดงาน “ร่วมกินข้าว เล่าความ หลัง ครั้งที่ 14”

กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่าจัดการประชุม “ร่างข้อบังคับกลาง" ที่ทำการสหภาพแรงงานไทยเรยอน จ. อ่างทอง

ที่ปรึกษาสหภาพฯ  และรองประธานสหภาพฯ่วมการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม  2560 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยที่กรุงเทพฯ

คณะกรรมการชมรมผู้เกษียณอายุไทยเรยอนทำการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2560

ชมรมผู้เกษียณอายุไทยเรยอนจัดงาน "ร่วมกินข้าว เล่าความหลัง ครั้งที่ 13"


หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2559

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ปี 2559

แถลงการณ์สหภาพแรงงานไทยเรยอน ฉบับที่ 1

แถลงการณ์สหภาพแรงงานไทยเรยอน ฉบับที่ 2

ผลการเจรจาต่อรอง

ข้อเรียกร้องเพื่อขอแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับสหภาพการจ้างของสหภาพแรงงานไทยเรยอน
ยื่นต่อบริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)

ข้อเรียกร้องเพื่อขอแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับสหภาพการจ้างของบริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
ยื่นต่อสหภาพแรงงานไทยเรยอน

ผลการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ชุดใหม่ (ชุดที่ 20)

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ชุดที่ 20
เลือกตั้งวันที่ 25 มกราคม 2559

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ. 2558 สหภาพแรงงานไทยเรยอน

กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่าประสบความสำเร็จในการจัดการแข่งขันกีฬาเบอร์ล่าสัมพันธ

แถลงการณ์สหภาพแรงงานไทยเรยอน

ชมรมผู้เกษียณอายุไทยเรยอนจัดประชุมใหญ่และ
จัดงาน "ร่วมกินข้าวเล่าความหวังครั้งที่ 4 "

มูลนิธิฯ เยี่ยมอดีตสมาชิกสหภาพฯ 4 ราย

สร.ไทยเรยอน และ สร.ไทยคาร์บอนแบล็ค
ร่วมกันยื่นหนังสือคัดค้านการประกาศใช้ระบบค่าจ้างลอยตัวทั่วประเทศ

สหภาพแรงงานฯ เปิดรับบริจาคโลหิต

  ตารางเงินเดือนอัตราต่ำสุด(อัตราเริ่มต้น) และอัตราสูงสุด (เพดานเงินเดือน)
ของพนักงานระดับ 1-7 มีดังนี้ คือ

ตารางค่าจ้างเฉลี่ยใ้้ช้สำหรับปรับขึ้นค่าจ้างประจำปี 2560-2562

สมาชิก พนักงาน และบุคคลทั่วไปร่วมบริจาคโลหิต 53 คน

สมาชิกสหภาพฯ บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิฯ 2 ราย

มูลนิธิฯ เยี่ยมอดีตสมาชิกสหภาพฯ 4 ราย

สหภาพฯ ขอเชิญสมาชิก-พนักงานและบุคคลทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตกับสหภาพฯ

ค่าจ้างเฉลี่ยแต่ละระดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ปี 2557

เงื่อนไขเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวแรงงานเสรีในประชาคมอาเซียน


ข่าวแรงงานที่เผยแพร่แล้ว

แถลงการณ์ เรื่องทำไม ต้องให้รัฐรับสัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98
อารมณ์ พงศ์พงัน : เขาสู้เพื่อผู้ทุกข์ยาก
คัดค้านการทุบหอพักพนักงานของบริษัท
ข่าวจากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
เชิญสมัครเป็นสมาชิกพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย
ใบสมัครเป็นสมาชิกพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย
ร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ..... ฉบับขบวนการแรงงานไทย
ร่าง พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา

ค่าจ้างเฉลี่ยแต่ละระดับ
การปรับเพดานเงินเดือนใหม่ของพนักงาน


ทำเนียบประธานสหภาพแรงงาน

 

รายนามคณะกรรมการชุด 1 - 20

 

วีดีโอครบรอบ 25 ปี สหภาพแรงงานไทยเรยอน วีดีโอครบรอบ 30 ปีสหภาพแรงงานไทยเรยอน วีดีโอครบรอบ 35 ปีสหภาพแรงงานไทยเรยอน   วิดีโอ ศรีโพธิ์ วายุพักตร์ อยู่ในใจเสมอ

  ประวัติสหภาพฯ

    โครงสร้างสหภาพฯ     ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง   สวัสดิการสมาชิก
     ข่าวกิจกรรมสหภาพฯ   วารสารสายสัมพันธ์     มุม Links
ใบสมัครสมาชิก
กองทุนช่วยเหลือเพื่อนพนักงานไทยเรยอน

  ข้อบังคับสหภาพ

ระเบียบสหภาพฯ

 

 รวมคดีที่สหภาพฯ และสมาชิกฟ้องบริษัท

ใบสมัครสมาชิก
สหภาพแรงงานฯ
ใบสมัครสมาชิก
ชมรมผู้เกษียณอาย
 

30 ปีสหภาพแรงงานไทยเรยอน
"25 ปีสหภาพแรงงานไทยเรยอน"  


นโยบายและแผนงานสหภาพแรงงานประจำป รวมกฎหมายแรงงาน

 

 มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน   คณะกรรมการสตรี     หญิงชายเท่าเทียมกัน (กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี)
กฏบัตรทางสังคมอาเซียนรวมบทความด้านแรงงานอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ( ปี 2555)  

 

 

 กระดานสนทนา คณะผู้จัดทำ  เขียนสมุดเยี่ยม

 

 อ่านสมุดเยี่ยม

เว็ปไซด์นี้ ปรับปรุงครั้งล่าสุด : Tuesday, 4 September, 2018 10:04 น.

ท่านเป็นผู้เข้าชมที่