คณะกรรมการสตรีขายดอกมะลิเนื่องในวันแม่แห่งชาต


     วันที่ 10 - 11 สิงหาคม  2555  คณะกรรมการสตรี  สหภาพแรงงานไทยเรยอน ได้ทำการจำหน่ายดอกมะลิเนื่องในวันแม่แห่งชาติให้แก่สมาชิกสหภาพฯ และพนักงานเพื่อนำไปมอบให้แก่คุณแม่ของทุกคน  และเป็นการหาเงินรายได้ ให้แก่คณะกรรมการสตรี  โดยมีรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิเป็นเงิน 4,241 บาท (สี่พันสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)