รายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอน ชุดที่ 17 พ.ศ. 2553

   

นายสุพัฒน์ ชูผล
ประธานสหภาพฯ

 

นายชำนาญ พิมพ์ดี
รองประธาน

 

นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ 

   

นางสาวไข่มุกข์ จันทร์โคตร์
เหรัญญิก

 

นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์
ฝ่ายวิชาการ 

 

นางสาวฐิติรัตน์ ธัญญกิจ
ฝ่ายวิชาการ

   

นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย
ฝ่ายคุ้มครองแรงงาน

 

นางพรพรรณ อ้นไชยะ
ฝ่ายคุ้มครองแีรงงาน

 

นายวิรัต ชูจิตต์
ฝ่ายสวัสดิการ

   

นายลิขิต มีบำรุง
ฝ่ายสวัสดิการ

 

นายเฉลย ชมบุหรั่น
ฝ่ายประขาสัมพันธ์

 

นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

นายสุพัฒน์ แสงมณี
ฝ่ายกีฬาและบันเทิง

 

นายคนิต ชวดตระกูล
ฝ่ายกีฬาและบันเทิง

 

นายประทวนสัญญะวิรี 
ฝ่ายทะเบียน

 

รายนามเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานไทยเรยอน

   

นางน้ำอ้อย อุ่นจิต
เจ้าหน้าที่อาวุโส

  นางธนกร ชินะตังกูร   นางปานแก้ว บุญสำรวย

 

กลับหน้าหลัก  /  หน้ารายนามคณะกรรมการ