รายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอน ชุดที่ 11 พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2542

   

นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์
ประธาน

 

นายนิมิตร มณีเจริญ
รองประธาน

 

นายอมร สินธุ์ประสิทธิ์
เลขานุการ

     

นายเฉลย ชมบุหรั่น
เหรัญญิก

 

นายธงชัย นาคทับที
ฝ่ายทะเบียน

 

นายประทวน สัญญะวิรี
ฝ่ายคุ้มครองแรงงาน

 

นายสมชาย เอนกศรี
ฝ่ายวิชาการ

     

นายชำนาญ พิมพ์ดี
ฝ่ายวิชาการ

 

นายเสน่ห์ื ชุ่มหฤทัย
ฝ่ายสวัสดิการ

 

นายจำเรียง ศิลป์ประดิษฐ์
ฝ่ายสวัสดิกา์ร

 

นายสุรสิงห์ บงกชเกิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

     

นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

นายไพศาล ทับไทย
ฝ่ายคุ้มครองแรงงาน

 

นายราม สุทธิวงษ์
ฝ่ายกีฬาและบันเทิง

 

นายลิขิต มีบำรุง
ฝ่ายกีฬาและบันเทิง

กลับหน้าหลัก  /  หน้ารายนามคณะกรรมการ  /  หน้าถัดไป