รายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอน ชุดที่ 2 พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2524

     

นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์
ประธาน

นายศรายุทธ ยะนา
รองประธาน

นายสมศักดิ์ เพ็งสุข
รองประธาน

นางเยาวลักษณ์ มีทรัพย์
เลขานุการ

 

     

นายอำนวย กลัดสนิท
เลขานุการ

 

น.ส.สุภาพ ไพจิตรจินดา
เหรัญญิก

 

นายนิมิตร มณิเจริฺญ
ฝ่ายวิชาการและวางแผน

 

นายไพโรจน์ ศรีวิไล
ฝ่ายวิชาการ

     

นายสมศักดิ์ ศรีวิไล
ฝ่ายคุ้มครองแรงงาน

 

นายละออง พุ่มชะเอม
ฝ่ายคุ้มครองแรงงาน

 

นายเกรียงไกร สุดดีพงค์
ฝ่ายสวัสดิการ

 

นายสมชัย พันธ์ุืเพ็ง
ฝ่ายสวัสดิการ

             
         

นายวันชัย อาจสะแบง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายสุภาพ มาศบัณฑิต
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายพงษ์พันธ์ พงษ์สะอื้น
ฝ่ายกีฬาและบันเทิง

นายเจริญพร งามวิจิตร
ฝ่ายกีฬาและบันเทิง

นายพยุงศักดิ์ เวชโช
ฝ่ายจัดหาสมาชิก

กลับหน้าหลัก  /  หน้ารายนามคณะกรรมการ  /  หน้าถัดไป