บริษัทส่งหนังสือแจ้งให้พนักงานออกจากหอพัก

   

 

 

 

คู่สมรสของท่านมิได้เป็นพนักงานบริษัท

  คู่สมรสของท่านมิได้เป็นพนักงานบริษัทและ
ท่านมีบ้านพักห่างจากโรงงานไม่เกิน 6 กิโลเมตร
  ท่านมีบ้านพักห่างจากโรงงาน
ไม่เกิน 6 กิโลเมตร