บริษัทไทยเรยอน จำกัด ( มหาชน )

30  พฤศจิกายน  2549

เรื่อง  ตอบจดหมายแจ้งจะให้พักงาน

เรียน  ผู้จัดการทั่วไป  (บริหาร )

อ้างถึง  จดหมายของบริษัทฉบับลงวันที่  29  พฤศจิกายน  2549

            ตามจดหมายฉบับที่อ้างถึงของท่านได้แจ้งจะให้ผมพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างมีกำหนด 3 วัน ในความผิดฐานฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งของบริษัทอันชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นความผิดตามระเบียบข้อ 4.4 เนื่องจากผมได้รับหนังสือตักเตือนให้ย้ายออกจากหอพักชายโสดจุด 8 มาอยู่ที่หอพักชายโสดจุด 10 ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2549  ผมขอเรียนชี้แจงความจริงดังนี้ คือ

            1. ผมไม่มีเจตนาที่จะอยากฝ่าฝืนระเบียบหรือคำสั่งของบริษัทอันชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างไร การที่ผมไม่ได้ย้ายไปอยู่หอพักด้านจุด 10 เนื่องจากได้ทราบว่าสหภาพแรงงานไทยเรยอนซึ่งผมเป็นสมาชิกได้ยื่นฟ้องต่อบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม  2549 เพื่อขอให้บริษัทระงับการที่จะทุบหอพักที่สร้างเอาไว้ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างลงวันที่ 21 มิถุนายน 2532 ข้อที่ 29 และข้อที่ 30 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างลงวันที่ 6 กรกฎาคม  2535 ข้อ 21 และจากการไต่สวนของศาลแรงงานภาค 1 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 สหภาพแรงงานฯ จะได้นัดประชุมผู้เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงพนักงานที่พักอยู่หอพักเมื่อนำข้อเสนอมาเสนอต่อบริษัทยังมีความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีกันอยู่

                จากผลของการพิจารณาของศาลแรงงานดังกล่าวทำให้ผมมีความเข้าใจว่าผมสามารถพักอาศัยอยู่ที่หอพักต่อไปได้จนกว่าวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 ผมจึงยังไม่ได้ย้ายหอพักตามที่บริษัทแจ้งให้ย้าย

                2. ในระหว่างที่ศาลแรงงานภาค 1 ยังไม่มีคำพิพากษาว่าจะสั่งห้ามไม่ให้บริษัททำการทุบหอตามคำฟ้องของสหภาพแรงงานหรือไม่นั้นบริษัทก็ยังไม่สามารถทุบหอพักได้ดังนั้นการที่ผมยังไม่ได้ย้ายหอพักจึงไม่ใช่เป็นสาเหตุที่ทำให้การก่อสร้างอาคารต่างๆ ในบริเวณพื้นที่หอพักชายโสดล่าช้าไปและไม่ทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสต่าง ๆ ในการขยายโรงงานครั้งนี้แต่อย่างไร

                จากเหตุผลที่ได้กล่าวผมจึงขอให้ได้พิจารณาลดโทษที่จะพักงานให้แก่ผมด้วย ผมยินดีจะย้ายจากหอพักชายโสดไปอยู่ที่หอพักด้านจุด 10 ตามที่บริษัทต้องการภายในวันที่ 30 ธันวาคม  2549

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(...................................... )

พนักงานหมายเลข ..............