บริษัท ไทยเรยอน  จำกัด ( มหาชน )

 

        วันที่  30  พฤศจิกายน  2549

เรียน  พนักงานที่พักอาศัยในหอพักบริเวณจุด 8 ทุกท่าน

                ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ชี้แจงด้วยวาจาและเป็นหนังสือให้ท่านทราบมาโดยตลอดว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่บริเวณหอพักจุด 8 ทำการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ เพื่อการขยายโรงงาน และจนถึงปัจจุบันนี้ บริษัทฯ ก็ยังไม่สามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ได้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมากกับการขยายโรงงานในครั้งนี้

                บริษัทฯ ได้เสนอแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

            1. ให้พนักงานที่พักอาศัยในหอพักชายโสดบริเวณจุด 8 ย้ายมาอยู่ที่หอพักชายโสดบริเวณจุด 10 ตามที่บริษัทฯ ได้จัดไว้ให้

           2. พนักงานท่านใดที่สามารถกลับไปอยู่บ้านของตนเองได้ หรือสามารถหาที่พักใหม่ภายนอกโรงงานได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ ยินดีจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษให้ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอไปให้ทราบแล้วนั้น ขณะนี้มีพนักงานบางท่านที่พักอาศัยในหอพักบริเวณจุด 8 ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษดังกล่าวและย้ายออกจากหอพักจุด 8 ไปเรียบร้อยแล้ว

                    ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางในการตัดสินใจของพนักงานที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณจุด 8 บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษนี้ไปจนถึง   วันที่  20  ธันวาคม  2549  หลังจากนั้น บริษัทฯ จะยกเลิกการจ่ายเงินดังกล่าวนี้

                    จึงเรียนมาให้พนักงานที่พักอาศัยในหอพักบริเวณจุด 8 ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                                                                                                                        ขอแสดงความนับถือ

 

                                                                                                                                                        ( นายปราโมทย์   พัฒนมงคล )

                                                                                                                                                        ผู้จัดการทั่วไป ( บริหาร )

 

สำเนาเรียน  - ท่านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง

                      - ประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน