ที่ อท./ทีอาร์ซี. 053/2006                                                                                                                                                                           บริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)

                                                                                                         36 ม. 2 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000

 

วันที่  14  พฤศจิกายน  2549

 

เรื่อง       ขอชี้แจงข้อเท็จจริงการย้ายพนักงานที่พักอาศัยในหอพักชายโสด

เรียน       สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง

อ้างถึง    หนังสือของสหภาพแรงงานไทยเรยอน ฉบับลงวันที่ 31 ตุลาคม 2549

 

                                ตามที่สหภาพแรงงานไทยเรยอนได้ทำหนังสือถึงบริษัทฯ และสำเนาให้ท่านทราบเกี่ยวกับการขอให้ยุติการย้ายพนักงานจากหอพักชายโสดไปยังหอพักชายโสดด้านจุด 10 นั้น บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงให้ท่านทราบดังนี้

                                พนักงานหญิงโสดที่ย้ายเข้ามาพักอาศัยอยู่ในหอพักชายโสดตาคำสั่งของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ จำเป็นต้องรื้อถอนหอพักหญิงดังกล่าวเพื่อทำการก่อสร้างอาคารหน่วยงานหม้อไอน้ำใหม่  มิได้ถือเป็นความผิดแต่อย่างใด  ข้อความที่ระบุในหนังสือของบริษัทฯ ฉบับลงวันที่ 21 ตุลาคม 2549  ที่ระบุว่าพนักงานปฏิบัติผิดเงื่อนไข้ตามกฎระเบียบการพักอาศัยในหอพักชายโสดนั้น หมายถึง  การที่พนักงานนำครอบครัวมาพักอาศัยด้วย  แทนการพักอาศัยร่วมกับพนักงานอื่นในห้องเดียวกัน  อันแสดงให้เห็นถึงสถานะภาพของพนักงานว่า  มิได้เป็นโสดตามวัตถุประสงค์ของการจัดหอพัก  กรณีเช่นนี้ต่างหากที่ถือเป็นการผิดเงื่อนไขตามระเบียบ  การที่พนักงานพักอาศัยในหอพักโดยปฏิบัติผิดระเบียบการใช้หอพักมาโดยหอพักอย่างไม่ถูกต้องเช่นนี้ตลอดไป  และในข้อเท็จจริง บริษัทฯ ก็ไม่อนุญาตให้พนักงานที่พักอยู่ในหอพักชายโสดนำครอบครัวมาพักอาศัยอยู่ด้วย  ส่วนการรับรู้หรือความยินยอมของสหภาพในการให้พนักงานพักอาศัยอย่างไม่ถูกต้องต่อระเบียบนั้น  ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการใช้สิทธิของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการให้พนักงานที่พักอาศัยปฏิบัติเสียให้ถูกต้องตามระเบียบ

                                 บริษัทได้ให้เวลาพนักงานที่พักอาศัยในหอพักอย่างไม่ถูกต้องแก้ไขเสียให้ถูกต้องภายในระยะเวลาอันสมควรแล้ว  บริษัทย่อมมีสิทธิยึดถือระเบียบการใช้หอพักอย่างเข้มงวดต่อไปได้โดยชอบดังนั้น  การสั่งย้ายพนักงานที่พักอาศัยในหอพักจุด 8 ไปยังหอพักจุด 10 หากบริษัทจะมีคำสั่งให้พนักงานปฏิบัติให้ถูก้องตามระเบียบการใช้หอพักย่อมกระทำได้โดยชอบ  หอพักที่จุด 10 มีสภาพความเป็นอยู่ดีกว่าหอพักที่จุด 8 จึงไม่เป็นเหตุให้พนักงานเสียสิทธิในสวัสดิการ พนักงานจึงต้องปฏิบัติตามคำสั่งบริษัท การที่สหภาพนำเรื่องนี้ไปฟ้องเป็นคดีที่ศาลแรงงานภาค 1 โดยนำคำสั่งของบริษัทที่ให้พนักงานย้ายหอพักไปเป็นเหตุฟ้องคดีโดยอ้างว่า  บริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้น  ไม่เป็นความจริงโดยข้อเท็จจริงไม่มีข้อตกลงฉบับใดที่ห้ามมิให้บริษัทสั่งย้ายหอพักพนักงาน  คำสั่งย้ายหอพักเป็นอำนาจของบริษัทตามสัญญาจ้างแรงงาน  การรื้อถอนหอพักเป็นอำนาจของบริษัทตามกฎหมายในฐานะผู้ทรงกรรมสิทธิ์  บริษัทจึงกระทำได้โดยชอบ  การฟ้องคดีของสหภาพไม่เป็นเหตุขัดขวางการใช้อำนาจของบริษัท  บริษัทจึงไม่จำต้องรอคำพิพากษาของศาลแต่อย่างใด

                                บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ท่านจักเข้าใจในเหตุผลของบริษัท  และยังหวังว่าท่านจักช่วยแก้ไขข้อพิพาทเรื่องนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

                จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

 

 

ขอแสดงความนับถือ

( นายปราโมทย์  พัฒนมงคล )

ผู้จัดการทั่วไป (บริหาร)

 

 

 

 

สำเนาเรียน           ประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน