บริษัทไทยเรยอนจำกัด ( มหาชน )
36 ม.2 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 1400


วันที่ 1 ตุลาคม 2549


เรื่อง แจ้งให้ย้ายหอพัก ครั้งที่ 2
ถึง .................


            ตามที่บริษัทฯ ได้แจงให้ท่านทราบเป็นหนังสือ ลงวันที่ 25 กรกาคม  2549 ให้ท่านย้ายออกจากหอพักชายโสด บริเวณ จุด 8 มาอยู่หอพักชายโสด บริเวณจุด 10 นั้น บัดนี้เวลาได้ล่วงเลยมาแล้วประมาณ2เดือน เศษ ท่านที่ยังไม่ได้ย้ายตามที่บริษัทฯแจ้งเป็นหนังสือให้ท่านทราบ
            ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งครั้งที่ 2 ให้ท่านย้ายออกจากหอพักชายโสด บริเวณจุด 8 มายังหอพักชายโสด บริเวณจุด 10 ตามที่บริษัทได้จัดเตรีมไว้ให้พร้อมแล้ว ภายในวันที่ 1 พฤจิกายน 2549
            อนึ่ง การพักอาศัยในหอพักชายโสด บริเวณจุด 8 ณ ปัจจุบันนี้ท่านได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามกฏระเบียบการพักอาศัยในหอพักชายโสดของบริษัทฯ และการที่ย้ายมาอยู่หอพักชายโสด บริเวณ จุด 10 นั้น
ท่านต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฏระเบียบารเข้าพักในหอพักชายโสดของบริษัทโดยเคร่งครัดต่อไป
            หากท่านไม่ย้ายภายในระยะเวลาที่บริษัทฯกำหนดให้ไว้ในครั้งนี้ บริษัทฯมีความจำเป็นดำเนินการตามกฏระเบียบการเข้าพักอาศัยในหอพักชายโสดและกฏระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯเข็มงวดต่อไป


            จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

 


ขอแสดงความนับถือนายปราโมทย์ พัฒนมงคล
ผู้จัดการทั่วไป(บริหาร)


สำเนาเรียน     - สวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง
                        -ประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน