ระเบียบสหภาพแรงงานไทยเรยอน ว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือเพื่อนพนักงานไทยเรยอน
ระเบียบสหภาพแรงงานไทยเรยอน ว่าด้วย ผู้แทนสมาชิกประจำแผนก
ระเบียบสหภาพแรงงานไทยเรยอน ว่าด้วย เจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานไทยเรยอน พ.ศ. 2546
ระเบียบสหภาพแรงงานไทยเรยอน ว่าด้วย วินัย การสอบสวนและลงโทษเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงาน พ.ศ. 2545
ระเบียบสหภาพแรงงานไทยเรยอน ว่าด้วย เจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานไทยเรยอน
พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549
  ระเบียบสหภาพแรงงานไทยเรยอน  ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานไทยเรยอน  พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.  2549  (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2550)
ระเบียบสหภาพแรงงานไทยเรยอน ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงาน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551