สารจากประธานบริษัทฯ
บริษัท  ไทยเรยอน  จำกัด (มหาชน)

                     

             ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีต่อสมาชิกสหภาพแรงงานทุกท่านเนื่องในโอกาสครบรอบ  30  ปี ของการก่อตั้ง นับเป็น 3 ทศวรรษที่ยิ่ง ใหญ่และเป็นก้าวที่แข็งแรงมั่นคงทุก ๆ ความสัมพันธ์ได้เริ่มขึ้นจากความเชื่อมั่น  ความศรัทธา   และความซื่อตรงต่อกัน   ข้าพเจ้าคิดว่าพวกเราทุกคนคงได้ตระหนักและรับรู้ถึงความรู้สึกต่าง ๆ เหล่านี้ได้ดีจากประสบการณ์ที่เรามีร่วมกันมายาวนาน ซึ่งนับเป็นความผูกพันที่ข้าพเจ้าภูมิใจเสมอมา   สิ่งต่าง ๆ  เหล่านี้นี่เองทำให้บริษัทฯ บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุ ประ สงค์ของการทำงานฝนทุก ๆ  ด้าน ในนามของคณะผู้บริหาร  ข้าพเจ้าขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เป็นเพื่อนร่วมงานที่ยอดเยี่ยมบนถนนสายแห่งความสำเร็จนี้
             เมื่อ  32  ปีที่ผ่านมา  ตั้งแต่วันที่  14  กันยายน  2519   ถนนแห่งความสำเร็จของ ไทยเรยอนได้เริ่มขึ้นครั้งแรกจากการเป็นผู้ผลิตเส้นใยเรยอนในประเทศไทย    หากเริ่มนับจากก้าวแรก ๆ ของการเดินทางบนเส้นทางนี้จนถึงปัจจุบันเราสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้มากถึง 16 เท่า หรือ 145,000 ตันต่อปี ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้เกิดขึ้นได้ก็ด้วยความทุ่มเทแรงกายแรงใจของพวกเราทุกคน จากความพยา- ยามและการทำงานเป็นทีมที่เป็นเลิศช่วยให้บริษัทฯ ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นเสมอมา
             ทุกท่านคงตระหนักดีว่าสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันได้ชะลอตัวลงเป็นอย่างมาก  รวมถึงวิกฤตด้านการเงินที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเราค่อนข้างมากสถานการณ์และความไม่แน่นอนนี้คงต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการแก้ไขเยียวยา  ซึ่งรวมถึงความใส่ใจและห่วง ใยจากสิ่ง แวดล้อมที่กำลังกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญของการแข่งขัน
              สำหรับการเดินทางของเราในทศวรรษหน้า   คงจะเป็นการเดินทางที่ลำบากมากขึ้น    แม้ว่าเราจะมีรากฐานที่มั่นคงอยู่แล้ว  แต่ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างมากและยิ่ง ๆ ขึ้นไปเพื่อทำให้เราได้บรรลุถึงเป้าหมาย
ข้าพเจ้าขอขอบคุณคณะผู้บริหารสหภาพแรงงานทุกท่าน  ที่ได้ร่วมกันทำงานเป็นอย่างดีจนเป็นที่ประจักษ์แก่พวกเราทุกคนข้าพเจ้าขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ได้โปรดอำนวยพรแก่ทุกท่าน ขอให้มีความสุขความเจริญและความมีสุขภาพดีบังเกิดแก่กรรมการบริหารสมาชิกสหภาพแรงงานฯ และครอบครัวตลอดไป
             ขอขอบพระคุณทุกท่าน

( พี เอ็ม บาจาจ )
ประธานบริษัทฯ
บริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)