สารแสดงความยินดี
จาก นางศิราภรณ์  บุญเรือง
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง
เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี ของการก่อตั้งสหภาพแรงงานไทยเรยอน
30 ตุลาคม 2551
--------------------------------------

               
               ในโอกาสที่สหภาพแรงงานไทยเรยอน ได้ดำเนินกิจกรรมมา ครบ 30 ปี ดิฉันขอแสดงความยินดีที่สหภาพแรงงานไทยเรยอน ประสบความสำเร็จในด้านการแรงงานสัมพันธ์  เป็นสหภาพแรงงานชั้นนำของประเทศที่มีชื่อเสียงและเป็นต้นแบบที่ดี  ด้วยมีสมาชิกที่มีคุณภาพ รู้จัก และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน  สนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารในการสืบสานเจตนา รมณ์ของกรรมการหลาย ๆ คณะได้อย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งมาถึง 30 ปี ทั้งนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และต่อเนื่องยาวนานจากการนำของประธานคุณศรีโพธิ์  วายุพักตร์  ที่มากด้วยประสบการณ์  ความรู้ความสามารถ  เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและในเวทีสากล  ได้รับเกียรติยศที่สูงยิ่งในการได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 1  ซึ่งนำชื่อเสียงและความภูมิใจมาสู่สหภาพแรงงานไทยเรยอนและมวลสมาชิก
               การที่สหภาพแรงงานไทยเรยอน ประสบความเสร็จในการบริหารกิจการนี้ นับว่าเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท  ให้ก้าวหน้าประสบความสำเร็จไปด้วยอย่างดียิ่ง  ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ยิ่งใหญ่บริหารธุรกิจได้ประสบความสำเร็จ รุ่งเรืองก้าวหน้ามากเท่าไร  ก็ส่งผลต่อความมั่นคงของลูกจ้าง มวลสมาชิก และการบริหารกิจการของสหภาพแรงงานให้เข้มแข็งยั่งยืนมากขึ้นด้วยเช่นกัน
              ดังนั้น การยึดถือเจตนารมณ์ของการก่อตั้งสหภาพแรงงาน  ที่จะรักษาสิทธิอันชอบธรรมของลูกจ้างและประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ รวมทั้งการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารที่ต้องมีอุดมการณ์ที่แน่วแน่  มีจุดยืนที่มั่นคง  และเป็นหนึ่งเดียว  เพื่อดำรงศักดิ์ศรีของสหภาพแรงงานที่เข้มแข็งเช่นทุกวันนี้
               ขออวยพรให้การดำเนินกิจกรรมของสหภาพแรงงานไทยเรยอน ประสบความสำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นด้วยความเข้มแข็งและมีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ยั่งยืนตลอดไป

 

( นางศิราภรณ์  บุญเรือง )
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง