สารแสดงความยินดี
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ในโอกาสครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งสหภาพแรงงานไทยเรยอน
วันที่ 30 ตุลาคม 2551

                     

                ปัจจุบันการบริหารงานด้านแรงงานนับว่ามีความสำคัญ  และซับซ้อนเพิ่มขึ้น  อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  การที่จะบริหารองค์กรให้อยู่รอดได้นั้น  นายจ้างและลูกจ้างจะต้องร่วมปรึกษาหารือ  และใช้ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการแต่จะเอาชนะโดยไม่มีเหตุผล องค์กรย่อมจะอยู่ไม่ได้                            สหภาพแรงงานไทยเรยอนเป็นองค์กรลูกจ้างที่มีชื่อเสียงองค์กรหนึ่งและสามารถฝ่าฝันวิกฤตด้านเศรษฐกิจร่วมกับนายจ้างมาครบ 30 ปี นับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะคณะกรรมการสหภาพแรงงานต้องใช้ความรู้  ความสามารถเป็นอย่างสูงในการบริหารสมาชิกให้เป็นหนึ่งเดียว  และสามารถทำความเข้าใจกับผู้บริหารบริษัทให้ยอมรับสหภาพแรงงานได้  ซึ่งปัจจุบันการแข่งขันทางการค้านับวันยิ่งเข้มข้นมากขึ้น  ฉะนั้นหากนายจ้างบริหารงานโดยไม่ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง จากองค์กรลูกจ้างในสถานประกอบกิจการแล้ว  ก็ยากที่จะต่อสู้ประคับประคองให้กิจการมีความเจริญเติบโตได้  ดังนั้นสหภาพแรงงานจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการบริหารจัดการในสถานประกอบกิจการให้เจริญก้าวหน้า  และนำมาซึ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวมด้วย
                ในโอกาสครบรอบ 30 ปี สหภาพแรงงานไทยเรยอน กระทรวงแรงงานขอแสดงความชื่นชมยินดีและขออวยพรให้กรรมการ  และสมาชิกสหภาพแรงงานไทยเรยอนทุกท่านประสบแต่ความสุข เจริญรุ่งเรือง  นำพาองค์กร  และสถานประกอบกิจการให้ก้าวหน้าตลอดไป

 

( นางอุไรวรรณ  เทียนทอง )
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน