สาร
รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด

               สหภาพแรงงานไทยเรยอน เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นตามกฎหมายพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 เพื่อคุ้มครองรักษาสิทธิและแสวงหาผลประโยชน์ให้กับลูกจ้างทุกคน พร้อมกับส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ให้อยู่อย่างมีความเป็นธรรมนั่น หมายถึง บริษัทอยู่ได้ พนักงานอยู่ดี มีความปลอดภัยในชีวิต
                เนื่องในโอกาสสหภาพแรงงานไทยเรยอน มีอายุครบ 30 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรน้อง ที่ได้รับการก่อตั้งจากองค์กรพี่ คือ สหภาพแรงงานไทยเรยอน ได้เห็นการทำงานของคณะกรรมการ ซึ่งบริหารงานแบบโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละมาโดยตลอด ก็ขอให้องค์กรคณะผู้บริหารที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาบริหาร จงรักษาความดีนี้ตลอดไป สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้สภาพแรงงานไทยเรยอนบริหารงานตามอุดมการณ์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของสหภาพ โดยคำนึงถึงคนเป็นหลัก และเป็นที่พึ่งขององค์กรและลูกจ้างอย่างมั่นคง พัฒนา ตลอดไป
                สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด ถือโอกาสนี้ อำนวยอวยพรให้คณะกรรมการสมาชิกสหภาพแรงงานไทยเรยอนและครอบครัวมีพลานามัยที่สมบูรณ์ และประสพแต่ความสุข ความเจริญ โดยเฉพาะองค์กรจงรักษามาตรฐานที่ดี มีแต่ความเข้มแข็ง พัฒนาเจริญก้าวหน้า  สมหวังทุกประการ

 

 

(นายชำนาญ  พิมพ์ดี)
รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด