รายชื่อผู้แทนสมาชิกประจำแผนก
พ.ศ. 2559 - 2560

 

 

นางพัชริดา  มีบำรุง
แผนกวิสโคส ผลิต

 

นายสมหมาย อยู่เพ็ชร
แผนกวิสโคส ผลิต

 

นายวัชระ  ป่าพฤกษา
แผนกวิสโคส ผลิต

 

 

 

นายเอ บุญมี
แผนกวิสโคส ผลิต

 

นายพิสิทธิ์ สิงห์เสรี
แผนกวิสโคส ซ่อมบำรุง

 

นายสมพร แย้มฤดี
แผนกสปินนิ่ง ผลิต

 

 

 

นายสุทนต์ อยู่สะอาด
แผนกสปินนิ่ง ผลิต

 

นายปรีชา ขำสถิตย์
แผนกสปินนิ่ง ผลิต

 

นายชรินทร์ มาลัยหอม
แผนกสปินนิ่ง ผลิต

 

 

 

นายประวิทย์ ศิลป์ประดิษฐ์
แผนกสปินนิ่ง ผลิต

 

นายเสน่ห์ ศรีเสงี่ยม
แผนกสปินนิ่ง ผลิต

 

นายธนกฤต วโรตนม์
แผนกสปินนิ่ง ซ่อมบำรุง

 

 

 

นายปกรณ์ มาประสพ
แผนกอ๊อกซิลลารี่ ผลิต

 

นายพงษ์ทร ทับแถม
แผนกอ๊อกซิลลารี่ ผลิต

 

นายสมเกียรติ กานทับ
แผนกอ๊อกซิลลารี่ ซ่อมบำรุง

 

 

 

นายอธิวัฒน์ นาคสุพรรณ
แผนกแอนซิลลารี่ ผลิต

 

นางอภิญญา อยู่สุข
แผนกแอนซิลลารี่ ผลิต

 

นางสาวจีรพรรณ งามวิจิตร
แผนกแอนซิลลารี่ ผลิต

 

 

 

นายวิจิตร ภาคาพรต
แผนกแอนซิลลารี่ ซ่อมบำรุง

 

นายสุพัฒน์ แสงมณี
แผนกเวอร์คชอป

 

นายธนพงษ์ แก้วเขียว
แผนกไฟฟ้า

 

 

นายสุนทร หุ่นกล่ำ
แผนกซีวิล

 

 นายทศพล ถุงทรัพย์
แผนกอินสทรูเม้นท์

 

นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ
แผนกห้องปฏิบัติการเคมี

 

 

 

นายโทน เหลาแหลม
แผนกเอฟ.อาร์.พี.

 

นายณัฐพงษ์ แป้งนวล
แผนกวอเตอร์ทรีเม้นท์

 

นายรุ่งโรจน์ กิ่มเกิด
แผนกสโตร์

 

 

นายอภินันท์ วรรณบุรี
แผนกเซ็นทรัล ซ่อมบำรุง

 

นายวรัญญู  เกษมสุข
แผนกรวมแผนกทั่วไป

 

นายกรกฤช พิศมัย
แผนกแวร์เฮ้าท์

 

 

 

นายเพ็ชร จีรัชการ
ผู้แทนจากโรงงานหนองแค

 

นางสาวณัฐริญา อนุสิ
แผนกบริหาร

 

นายปลองยุทธ นาคยศ
แผนกบริหาร

     
นายพรชัย ปั้นดำ
แผนกบริหาร
 

นางสุนันท์ ฉ่ำจิตร์
แผนกบริหาร