มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอนทำการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2560

               วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน ทำการประชุมครั้งที่ 5/2560 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน โดยมีนายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ ประธานมูลนิธิฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
              ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ครั้งที่ 4/2560 ประจำเดือนเมษายน 2560 มีมติรับรองรายรับ - รายจ่ายมูลนิธิฯ ประจำเดือนเมษายน 2560 โดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือนมีนาคม 2560 จำนวน 188,697.91 บาท รายรับ 2,550 บาท รายจ่าย 20,098 บาท เงินคงเหลือยกไปเดือนพฤษภาคม 2560 จำนวน 171,149.91 บาท รับทราบค่าพวงหรีดค้างจ่ายจำนวน 19 พวง เป็นเงิน 2,850 บาทติดตามผลการประชุมคราวก่อน 6 เรื่อง มีมติให้เดินทางไปเยี่ยมอดีตสมาชิกสหภาพฯ ที่เกษียณอายุหรือลาออกจากงานเกิน 10 ปีขึ้นไปในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 รวม 4 คน กำหนดรายละเอียดในการจัดงาน “ คืนสู่เหย้า ชาวสหภาพฯ ครั้งที่ 4” ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ฯลฯ

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม   ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม