นโยบายและแผนงานสหภาพแรงงานประจำปี

นโยบายและแผนงานสหภาพแรงงานประจำปี 2559-2560
นโยบายและแผนงานสหภาพแรงงานประจำปี 2557-2558
นโยบายและแผนงานสหภาพแรงงานประจำปี 2555-2556
นโยบายและแผนงานสหภาพแรงงานประจำปี 2553-2554