นโยบายสหภาพแรงงานฯ ปี 2557-2558

แผนงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ

ฝ่ายประชาสัมพันธ   ฝ่ายเลขานุการ
ฝ่ายเหรัญญิก   ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายสวัสดิการ   ฝ่ายคุ้มครองแรงงาน
ฝ่ายทะเบียน   ฝ่ายกีฬาและบันเทิง