สร.ไทยเรยอน และ สร.ไทยคาร์บอนแบล็ค ร่วมกันยื่นหนังสือคัดค้านการประกาศใช้ระบบค่าจ้างลอยตัวทั่วประเทศ

                     
                วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 นายฐิติพงศ์ รักวงษ์วาน นายรวิพงษ์ ศุภศรี นายสมยศ นันตาวัง นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง นางน้ำอ้อย อุ่นจิต และนางปานแก้ว บุญสำรวย เดินทางไปศาลาจังหวัดอ่างทอง เพื่อทำการยื่นหนังสือ เรื่อง คัดค้านการประกาศใช้ระบบค่าจ้างลอยตัวทั่วประเทศ และเสนอปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 360 บาท เท่ากันทั้งประเทศ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และแรงงานจังหวัดอ่างทองมากรับหนังสือดังกล่าว และคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) จึงแถลงให้ทราบทั่วกันว่าไม่เห็นด้วยกับการปล่อยค่าจ้างลอยตัวและเสนอให้
                1. รัฐบาลต้องปรับค่าจ้างขั้นต่ำจาก 300 บาท เป็น 360 บาท ให้เท่ากันทั้งประเทศ เพราะก่อนหน้านี้รัฐบาลก็ปรับเงินเดือนให้แก่ข้าราชการดังนั้นคนกลุ่มอื่นทั้งลูกจ้างเอกชน รัฐวิสาหกิจก็ไม่ควรเลือกปฏิบัติ
                2. รัฐต้องปรับค่าจ้างประจำปีให้กับลูกจ้าง ประจำหรือลูกจ้างที่ทำงานต่อเนื่องตามค่าครองชีพที่สูงขึ้น
                3. สร้างกลไกในการคุ้มครองแรงงานที่ทำงานเกินหนึ่งปีให้มีการปรับค่าจ้า
                4. พิจารณาปรับค่าจ้างฝีมือแรงงานตามความสามารถแต่ละสาขาอาชีพซึ่งไม่ได้ปรับขึ้นนานแล้ว
                5. ยกเลิกอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัด
                6. จัดทำโครงสร้างค่าจ้างให้ชัดเจน มีการเปลี่ยนคำนิยามค่าจ้างจากเดิมค่าจ้างขั้นต่ำเป็นค่าจ้างแรกเข้า
                อีกทั้งควรหามาตรการด้านต่าง ๆ ช่วยเหลือแก่ เกษตรกร และประชาชนอาชีพอื่น ๆ ด้วย  และขอให้รัฐบาลสนับสนุนส่งเสริมให้คนงานรวมตัวกันด้วยการให้ สัตยาบันต่ออนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 และ 98