ภาพกิจกรรมคณะกรรมการสตรี

 

ภาพการเลือกตั้งคณะกรรมการสตรีชุดใหม่

 
     
 
     
 
     
 

 

 
     
 
     
   

คณะกรรมการสตรีจัดการอบรมทำขนมให้กับสมาชิกสตรี (วันที่  29 - 30 กรกฎาคม 2550)