กองทุนช่วยเหลือเพื่อนพนักงานไทยเรยอน
                 สหภาพแรงงานไทยเรยอน    ได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเพื่อนพนักงานไทยเรยอนขึ้นมาตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2526  โดย คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ   ได้กำหนด "ระเบียบกองทุนช่วยเหลือเพื่อนพนักงานไทยเรยอน พ.ศ. 2527"
                 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีกองทุนสำหรับช่วยเหลือสมาชิก - พนักงานที่บิดา มารดา บุตร  และคู่สมรส  หรือช่วยเหลือครอบครัว ของสมาชิกพนักงานที่เสียชีวิต สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพและช่วยเหลือการครองชีพหลังจากสมาชิก - พนักงานที่เป็นหัวหน้า ครอบครัวเสียชีวิตตามระเบียบกองทุนช่วยเหลือฯ แบ่งสมาชิกเป็น 2 ประเภท  ได้แก่ )

                1. สมาชิกกองทุน    ได้แก่    สมาชิกสหภาพหรือพนักงานบริษัทฯ ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนช่วยเหลือเพื่อนพนักงานไทยเร
ยอน
                2. สมาชิกสมทบ  ได้แก่  บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของสมาชิกสหภาพฯ และพนักงานหรือบิดา มารดา
ของคู่สมรสของสมาชิกสหภาพฯ และพนักงาน
ที่ไม่ทำงานในบริษัทด้วยกันซึ่งนำมาสมัครเป็นสมาชิกกองทุนช่วยเหลือเพื่อนพนักงานไทยเรยอน 
                การดำเนินงานของกองทุนฯ  เมื่อบิดา  มารดา บุตร    หรือคู่สมรสของสมาชิกกองทุนเสียชีวิต หรือบิดา มารดาของคู่สมรสสมาชิก
กองทุนที่ไม่ได้ทำงานในบริษัท หรือในกรณีตัวสมาชิกกองทุน (สมาชิกสหภาพฯ - พนักงาน) เสียชีวิต สหภาพฯ จะหักเงินจากค่าจ้าง ของสมาชิกสหภาพฯ - พนักงานเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนหรือให้แก่ทายาทของสมาชิกองทุนที่เสียชีวิตตามจำนวนเงิน ดังนี้ คือ
                1. กรณีสมาชิกสมทบเสียชีวิต (บิดา,มารดา,บุตร หรือคู่สมรสของสมาชิกสหภาพฯ - พนักงาน) สมาชิกกองทุนจะถูกหักเงินเข้ากองทุนช่วย เหลือฯ เป็นเงิน 10 บาท ส่วนสมาชิกสมทบ (บิดา,มารดา,บุตร และคู่สมรส ของสมาชิกสหภาพฯ - พนักงาน) จะถูกหักเงินเข้ากองทุนช่วย เหลือฯ เป็นเงินคนละ 10 บาท ตามจำนวนสมาชิกกองทุนฯ ของแต่ละคนที่นำมาสมัครเป็นสมาชิกสมทบ
                 2. กรณีสมาชิกกองทุนเสียชีวิต (สมาชิกสหภาพฯ หรือพนักงาน) สมาชิกกองทุนคนอื่น ๆ จะถูกหักเงินเข้ากองทุนเป็นเงินคนละ 200 บาท ส่วนสมาชิกสมทบ (บิดา มารดา บุตร และคู่สมรส ของสมาชิกสหภาพฯ - พนักงาน) จะถูกหักเงินเข้ากองทุนฯ คนละ 10 บาท ตามจำวนสมาชิกสมทบที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนไว้

จำนวนเงินช่วยเหลือสมาชิกกองทุนหรือทายาทของสมาชิกกองทุนได้รับเมื่อมีผู้เสียชีวิต
                1. กรณีสมาชิกสมทบเสียชีวิต     จะได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนฯ   ประมาณ  31,000  บาท
                2. กรณีสมาชิกกองทุนเสียชีวิต จะได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนฯ  ประมาณ  186,000  บาท ในแต่ละปีกองทุนช่วยเหลือเพื่อน พนักงานไทยเรยอนได้จ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนและทายาทของสมาชิกกองทุนผู้เสียชีวิตประมาณ
ปีละ 51 ราย เป็นเงินประมาณ 1,613,700  บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

การขอรับเงินช่วยเหลือกองทุนช่วยเหลือเพื่อนพนักงานไทยเรยอน  
                 ในเมื่อสมาชิกสมทบหรือสมาชิกกองทุนเสียชีวิต  สมาชิกกองทุนหรือทายาทสมาชิกกองทุนสามารถขอรับเงินช่วยเหลือจากกอง ทุนช่วยเหลือฯ  ได้ภายใน  7  วันหลังจากการส่งเอกสารหลักฐานให้แก่สหภาพแรงงานฯ อย่างไรก็ตามกองทุนช่วยเหลือฯ จะจ่ายเงินสำรอง จ่ายให้แก่สมาชิกกองทุนฯ   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพรายละ   20,000  บาท   ตามความจำเป็นของแต่ละราย ส่วนเงินที่เหลือจะ สามา รถรับได้ภายใน  7  วัน   สำหรับเอกสารที่ใช้ประกอบการรับเงินกองทุนช่วยเหลือฯ ได้แก่  1. สำเนาใบมรณะบัตร  ( พร้อมตัวจริง )  2. สำเนา บัตรประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน   ( พร้อมตัวจริง )  3. สำเนาทะเบียน สมรส
                 ตั้งแต่มีการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเพื่อนพนักงานไทยเรยอน  ในปี พ.ศ. 2527 กองทุนช่วยเหลือฯ  ได้จ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ สมาชิกจนถึง
เดือนธันวาคม 2552 ทั้งสิน  1,060  ราย  เป็นเงิน  36,423,473  บาท  ( สามสิบหกล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสามบาทถ้วน )   ซึ่งนับ ว่ากองทุนช่วยเหลือนี้ได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกสหภาพแรงงานและพนักงานเป็นอย่างยิ่งสมเจตนารมณ์ของการก่อตั้ง
     
         
    ระเบียบกอง ทุนช่วยเหลือเพื่อนพนักงานไทยเรยอน    
      กองทุนนัดหยุดงาน