ประวัติสหภาพแรงงานไทยเรยอน
*******************************************************************

คณะผู้ก่อตั้ง

            ภายหลังจากที่บริษัทไทยเรยอน จำกัด ได้เริ่มการผลิตเส้นใยเรยอง ในเดือนกันยายน 2519 สภาพภายในบริษัทก็เช่นเดียวกับบริษัทที่เริ่มดำเนินการใหม่ ๆ ทั่วไปนั่นคือ มีค่าจ้างแรงงานต่ำและสวัสดิการอื่นแทนไม่มีอะไร เลยความแตกต่างในด้านความเป็นอยู่ ค่าจ้าง และสวัสดิการอื่น ๆ ของพนักงานฝ่ายบริหาร (สต๊าฟ) กับพนักงานรายวันสูงมาก
            จากสภาพความเป็นอยู่ที่แตกต่างระหว่างพนักงานสองกลุ่มในด้านค่าจ้างและสวัสดิการที่ต่ำ เป็นเหตุให้มีพนักงาน กลุ่มหนึ่งเกิด ความคิดที่จะตั้งสหภาพแรงงานฯ ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนในการแสวงหาความเป็นธรรมและผลประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่คนงานทั้งมวล ดังนั้น ในวันที่ 25 เมษายน 2521 ได้มีลูกจ้างกลุ่มหนึ่ง จำนวน 13 คน ได้ ยื่นคำขอจดทะเบียนสหภาพ แรงงานฯ ต่อนายทะเบียนสหภาพแรงงาน ประจำจังหวัดอ่างทอง ซึ่งประกอบด้วย

รายนามผู้ก่อตั้งสหภาพแรงงานไทยเรยอน

 

 
 

นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์

 

นายประยูร  มินภายสงค์

นายสวัสดิ์  เชื้อเมืองพาน

นายเสน่ห์  เสมอใจ

นายบุญเลิศ  ศรีชัยรมรัตน์

นายจำเนียร  ดอกบัว

นายสุพัฒน์  ฉายพระภักตร์

นายบุญส่ง  เมืองมีศรี

นายไพฑูรย์  นกยูงทอง
( ลาออกจากงานแล้ว )

นายสมดุลย์  คำนิพจน์
( ลาออกจากงานแล้ว )

 

นายพิรัช  พันธ์กล้า
( ลาออกจากงานแล้ว )
นายวิรัตน์  ศรีสวัสดิ์
( ลาออกจากงานแล้ว )
นายมานพ  อรรถศิริ
( ลาออกจากงานแล้ว )


คณะกรรมการบริหารสหภาพฯ ชุดแรก - ปัจจุบัน
            ในวันที่ 30 ตุลาคม 2521 นายทะเบียนสหภาพแรงงานประจำจังหวัดอ่างทอง ได้ประกาศจดทะเบียนให้สหภาพแรงงานไทยเรยอน เลขที่ 1/2521 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแสวงหา และคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน
            คณะผู้ก่อการตั้งสหภาพแรงงานฯ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2522 ใน
การประชุมครั้งนี้ ได้มีการมอบหมายงานให้แก่คณะกรรมการบริหาร สหภาพแรงงานไทยเรยอนชุดใหม่ ทำหน้าที่ในการบริหารสหภาพแรงงานฯ ต่อไป ซึ่งประกอบด้วย

1 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ ประธานสหภาพแรงงานฯ
2 นายวีระชัย สำราญศิลป์  รองประธานฯ คนที่ 1
3  นายไพฑูรย์  นกยูงทอง  รองประธานฯ คนที่ 2
4 นายสวัสดิ์  เชื้อเมืองพาน เลขานุการ
5  นายสุพัฒน์ ฉายพระพักตร์   เหรัญญิก
6 นายวันชัย สิทธิ  ฝ่ายวิจัยและวางแผน
7 นายเสมอ   พงษ์ช้าง ฝ่ายวิจัยและวางแผน
8 นายศรายุทธ  ยะนา  ฝ่ายสวัสดิการ
9 นายสมศักดิ์  สบายวัน  ฝ่ายวิชาการ
10 นายปัญญา  นพศรี  ฝ่ายกีฬาและการบันเทิง
11 นายพรชัย  แช่มพงษ์ ฝ่ายกีฬาและการบังเทิง
12 นายสมศักดิ์ เพ็งสุข  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
13 นายนิมิตร มณีเจริญ ฝ่ายจัดหาสมาชิก


            จากคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ชุดแรกจนถึงปัจจุบัน ( พ.ศ.2551 -2552 ) คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ  ชุดต่าง ๆ ได้ผลัดเปลี่ยนกัน เข้ามาบริหาร สหภาพแรงงานอย่างต่อเนื่องด้วยความซื่อสัตย์ ทุ่มเทและจริงใจในการทำงานจนถึงคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ชุดปัจจุบันซึ่งเป็นชุดที่ 16 ประกอบด้วยคณะกรรม การฯ จำนวน 15 ท่าน ดังนี้ คือ

1. นาย ชำนาญ พิมพ์ดี ประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน
2. นายวิรัต ชูจิตต์ รองประธาน
3. นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ
4. นางสาวไข่มุกข์ จันทโคตร์ เหรัญญิก
5. นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง ฝ่ายวิชาการ
6. นายณัฐวุฒิ ศรีวิไล ฝ่ายวิชาการ
7. นายเฉลย ชมบุหรั่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์
8. นายอนุรักษ์ ทองโตนด ฝ่ายประชาสัมพันธ์
9. นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย ฝ่ายคุ้มครองแรงงาน
10. นางพรพรรณ อ้นไชยะ ฝ่ายคุ้มครองแรงงาน
11. นายลิขิต มีบำรุง ฝ่ายสวัสดิการ
12. นายพงพรหม ประภาสัย ฝ่ายสวัสดิการ
13. นายคนิต ชวดตระกูล ฝ่ายกีฬาและบันเทิง
14. นายสุพัฒน์ แสงมณี ฝ่ายกีฬาและบันเทิง
15. นายประทวน สัญญะวิรี ฝ่ายทะเบียน

                  การยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างต่อบริษัท ภายหลังจากที่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานฯ ขึ้นมาแล้วได้มีการยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างต่อบริษัท เป็นครั้งแรกในวันที่ 18 พฤษภาคม 2522 โดยได้มีการเจรจากันครั้งแรกในวันที่ 21 พฤษภาคม 2522 และสามารถตกลงกันได้ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2522 โดยก่อนที่จะทำการตกลงกันได้นั้น สหภาพแรงงานฯ ได้นัดหยุดงานเป็นเวลาประมาณ 5 ชั่วโมง ซึ่งนับเป็นการหยุดงานครั้งแรกของสมาชิกสหภาพแรงงานฯ
สาระสำคัญของข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับแรก
              1. เพิ่มเงินค่าครองชีพจากคนละ 110 บาทต่อเดือนเป็นคนละ 300 บาทต่อเดือน
              2. พนักงานสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้คนละ 1,000 บาทต่อปี
              3. กำหนดอัตราการขึ้นค่าจ้างประจำปีให้แก่พนักงานของบริษัท ดังนี้
                  เกรด เอ 11% ของค่าจ้างมูลฐาน
                  เกรด บี 10% ของค่าจ้างมูลฐาน
                  เกรด ซี 9% ของค่าจ้างมูลฐาน
              4. จัดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่พนักงาน ดังนี้
                   อายุงาน 1 - 2 ปี มีสิทธิลาหยุดพักผ่อนได้ 6 วัน
                   อายุงาน 3 - 5 ปี มีสิทธิลาหยุดพักผ่อนได้ 9 วัน
                   อายุงาน 6 ปี มีสิทธิลาหยุดพักผ่อนได้ 12 วัน
               5. ฯลฯ
               จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2553) สหภาพแรงงานฯ ได้ทำการยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอแก้ไขต่อบริษัท 13 ครั้ง 

                            พ.ศ.                     อายุข้อตกลงฯ
                            2522                             1     ปี 
                            2523                             3     ปี
                            2526                             1     ปี
                            2527                             2     ปี
                            2529                             3     ปี
                            2532                             3     ปี
                            2535                             3     ปี
                            2538                             3     ปี
                            2541                             3     ปี
                            2544                             3     ปี
                            2547                             3     ปี
                            2550                             3     ปี
 
                            2553                             3     ปี
 

ข้อบังคับสหภาพแรงงานไทยเรยอน พ.ศ. 2521 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554)