บริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) วันที่ 20 มิถุนายน 2541 ************************************************
ตามที่คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอน ได้ยื่นข้อเรียกร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อตกลง เกี่ยวกับสภาพภาพการจ้างต่อบริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2541 รวม 20 ข้อ (ตามสำเนาข้อเรียก ร้องแนบท้ายนี้) และบริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นข้อเรียกร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างต่อสหภาพ แรงงานไทยเรยอน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2541 รวม 10 ข้อ (ตามสำเนาข้อเรียกร้องแนบท้ายนี้) ผู้แทนฝ่ายบริหารของบริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) และผู้แทนของสหภาพแรงงานไทยเรยอน ได้เริ่มเจรจากันครั้ง แรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2541 โดยให้นำข้อเรียกร้องทั้งหมดมาเจรจาร่วมกัน และในที่สุดผู้แทนของทั้งสองฝ่ายตามรายนามท้ายข้อ ตกลงนี้ สามารถทำความตกลงกันได้ เมื่อวันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2541 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ข้อ1. คำจ้างขั้นต่ำ 1.1 ผู้แทนของทั้งสองฝ่ายตกลงให้ยกเลิกข้อตกลงฯ ว่าด้วยการปรับเงินค่าจ้างอันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงค่า จ้างขั้นต่ำของทางราชการทุกส่วน และการปรับค่าจ้างขั้นต่ำให้เป็นไปตามกฎหมาย อนึ่ง บริษัทฯ ตกลงปรับค่าจ้างให้พนักงานคนละ 30 บาท ต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2541 โดยให้จ่ายค่าจ้าง และเงินค่าล่วงเวลาจะจ่ายให้ภายในงวดการจ่ายค่าจ้างวันที่ 7 กรกฎาคม 2541 สำหรับพนักงานที่ได้รับค่าจ้างรายงวดและวันสิ้น เดือนสำหรับพนักงานที่รับค่าจ้างเดือนละครั้ง และสหภาพฯ ตกลงถอนฟ้องคดีที่ฟ้องต่อศาลแรงงานกลาง ( ศาลจังหวัดอ่างทอง ) ในคดีหมายเลขดำที่ 7802/2541 ข้อ2. ค่าครองชีพ 2.1 บริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพดังนี้ 2.2 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพนี้ไม่รวมในค่าจ้างมูลฐานไม่นำมาคิดในการทำงานล่วงเวลา เงินทดแทน เงินชดเชย และโบนัสประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2541 จำนวนเงิน 4,000. - บาท/เดือน ตังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2542 จำนวนเงิน 4,100. - บาท/เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2543 จำนวนเงิน 4,200. - บาท/เดือน ข้อ3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3.1 บริษัทฯ ตกลงถอนเงินสะสมของพนักงานซึ่งฝากไว้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาอ่างทอง และตกลงจ่ายเงิน สมทบตามข้อตกลงฯ เดิมและนำฝากในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัทไยเรยอน จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้วภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2541 3.2 สำหรับเงื่อนไขหรือระเบียบข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ อื่น ๆ ให้เป็นไปตามเดิม ข้อ4. การประกันสุขภาพหมู่ 4.1 ผู้แทนของทั้งสองฝ่ายตกลงให้แก้ไขเพิ่มเติม ข้อตกลงฯ ข้อเรียกร้องสหภาพฯ ข้อที่ 4 และเรียกร้องของบริษัทฯ ข้อที่ 3 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2538 กรณีค่ารักษาพยาบาลในฐานะคนไข้ใน 4.1.1 ค่าใช้จ่ายหรือบริการทั่วไปของโรงพยาบาล 22,000 บาท ( สูงสุดต่อการเจ็บป่วยต่อครั้ง ) 4.1.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกับคลีนิค 150 บาท ( 15 ครั้งต่อ 15 วัน ต่อโรค รวมกับโรงพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี ) 4.1.3 กรณีการรักษาพยาบาลในฐานะคนไข้ในและมีค่าใช้จ่ายเกิน จากการคุ้มครองตามตารางผลประโยชน์ (ข้อ 1 - 10) ตามข้อตกลงเดิมถ้าน้อยกว่า 80,000 บาท ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ถ้าเกินกว่า 80,000 บาท พนักงานของบริษัทฯ จำนวน 2 คน ค้ำประกันต่อบริษัทฯ โดยพลัน 4.1.4 เงินส่วนเกินจากการคุ้มครองผลประโยชน์ตามที่กำหนดในข้อ 4.1.3 จะถูกหักจากค่าจ้าง ดังนี้ 4.1.4.1 พนักงานซึ่งได้รับค่าจ้างเดือนละครั้งหักเดือนละ 1,500 บาท และหักโบนัสประจำปี 25% ของจำนวนเงินโบนัส 4.1.4.2 พนักงานซึ่งได้รับค่าจ้างเดือนละ 2 งวด หักงวดละ 750 บาท และหักโบนัสประจำปี 25% ของจำนวนเงินโบนัส 4.2 โรงพยาบาลที่สามารถเข้ารับการรักษาในฐานะคนไข้ในโดยใข้เครดิตได้ เพิ่มเติม คือ โรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ จังหวัดสระบุรี และโรงพยาบาลศุมมิตร จังหวัดสุพรรณบุรี 4.3 โรงพยาบาลที่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะคนไข้นอก โดยใช้เครดิตได้เพิ่มเติมคือ โรงพยาบาลราชธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4.4 การเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยใช้เครดิตตามข้อ 4.2 และ 4.3 ต้องได้รับความเห็นชอบจากโรงพยาบาลดังกล่าว ด้วย 4.5 สำหรับเงื่อนไขอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นไปตามเดิม ข้อ5. เงินโบนัสประจำปี 5.1 บริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินโบนัสประจำปี พ.ศ.2541 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2543 อายุงาน ได้รับเงินโบนัสเท่ากับค่าจ้างต่อวัน ครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 2 ปี 102 วัน ครบ 2 ปี แต่ไม่ครบ 4 ปี 107 วัน ครบ 4 ปี ขึ้นไป 127 วัน 5.2 บริษัทฯ จะจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้แก่พนักงาน โดยจ่ายเป็นเช็คระบุขื่อพนักงานแต่ละคนและขีดคล่อมคำว่าผู้ ถือด้วย 5.3 สำหรับเงื่อนไขอื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงเดิม ข้อ6. ทุนการศึกษา 6.1 บริษัทฯ ตกลงจะจัดทุนเพื่อการศึกษาของบุตรพนักงานซึ่งมีเงินเดือนไม่เกิน 18,000 บาท ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ใน ระดับประถมศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาถึงระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ปีการศึกษา พ.ศ. 2541 ปีละ 120 ทุน ๆ ละ 1,600 บาท ปีการศึกษา พ.ศ. 2542 ปีละ 120 ทุน ๆ ละ 1,600 บาท ปีการศึกษา พ.ศ. 2543 ปีละ 120 ทุน ๆ ละ 1,600 บาท 6.2 เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิม 6.3 บุตรพนักงานคนใดซึ่งกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาขึ้นไปจนถึงปริญญาตรี ถ้าผลการศึกษาในปีที่ผ่านมาได้เกรด เฉลี่ย 4.00 ให้ได้รับทุนได้มิต้องจับฉลาก ข้อ7. งบประมาณเพื่อจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ 7.1 บริษัทฯ ตกลงให้เงินสนับสนุนในการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ โดยใช้วิธีปฏิบัติตามระเบียบเดิม ปี พ.ศ. 2542 35,000 บาท ปี พ.ศ. 2543 40,000 บาท ปี พ.ศ. 2544 45,000 บาท ข้อ8. เงินขยันประจำเดือน ให้ยกเลิกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างข้อที่ 33 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2535 และให้ใช้ข้อความดังต่อไป นี้แทน พนักงานประจำซึ่งบันทึกเวลาเข้า - ออก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ (ปั้มบัตร) ตามข้อตกลงเดิมจะได้รับ "เงินขยัน" ประจำเดือน เมื่อพนักงานปฏิบัติงานครบระยะเวลา 1 เดือน โดยไม่ขาดงานไม่ลาป่วย ไม่มาทำงานสายกลับก่อนเลิกงาน หรือละทิ้ง หน้าที่ในขณะปฏิบัติงาน จะได้รับเงินขยัยประจำเดือน ดังนี้ 8.1 พนักงานที่ปฏิบัติงานในละปกติ (จี) จะได้รับ 200 บาท 8.2 พนักงานที่ปฏิบัติเป็นกะ (เช้า,บ่าย,ดึก) หากปฏิบัติงานตามเงื่อนไขครบทุกกะ จะได้รับเงิน 300 บาท 8.3 พนักงานซึ่งปฏิบัติงานเป็นกะ (เช้า,บ่าย,ดึก) หากปฏิบัติงานครบเงื่อนไข "เฉพาะกะดึกกะเดียว จะได้รับเงิน 50 บาท การจ่ายเงินขยันในข้อนี้จะจ่ายพร้อมกับค่าจ้าง งวดวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ข้อ9. หน่วยงานสปินนิ่ง ผลิต บริษัทฯ จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการดำเนินการ" ประกอบด้วยผู้แทนของบริษัทฯ และผู้แทนของสหภาพฯ ซึ่งสังกัดในแผนกนี้ จำนวน 3 คน เพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ปัญหาการทำงานด้านต่าง ๆ ของแผนกสปินนิ่ง ผลิต ให้เรียบร้อย ข้อ10. บริษัทฯ ตกลงทำการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของแผนกสปินนิ่ง ผลิต ดังนี้ 10.1 ติดพัดลมเพื่อดูดลมเย็นจากภายนอกอาคารเพื่อคลายความร้อนในบริเวณที่ทำงาน ดังนี้ 10.1.1 บริเวณพื้นที่พักผ่อนใกล้เครื่องสปินนิ่ง : บริเวณพื้นที่ผนังทิศตะวันตกใกล้กับหัวฉีดที่หนึ่งของเครื่อง 2 และบริเวณพื้นที่ระหว่างเสาของเครื่อง 1 และ 3 จัดทำตู้โดยใช้โครงอะลูมิเนียมพร้อมผนังกระจกและจัดทำท่อจ่ายลมด้านบนศรีษะ 10.1.2 บริเวณคัทเตอร์ : บริเวณพื้นที่ทำงานของคัทเตอร์หมายเลข 1 และ 2 ( ด้าน บี ของเครื่อง 1 และด้าน เอ ของเครื่อง 2 ) และบริเวณคัทเตอร์หมายเลข 3 ( ด้าน บี ของเครื่อง 3 ) และจัดทำท่อจ่ายลมด้านบทศรีษะ 10.1.3 บริเวณเครื่องอาฟเตอร์ทรีทเม้นท์ : บริเวณระหว่างเสา ( ใกล้ถังเตรียมน้ำยาบลีชซิ่ง ) ของเครื่อง 1 และเครื่อง 2 และบริเวณใกล้บันได ของเครื่อง 3 จัดทำตู้โดยใช้โครงอะลูมิเนียมพร้อมผนังกระจกและวัสดุที่เหมาะสมด้านหน้าและจัดทำท่อจ่ายลมด้านบนศรีษะ 10.2 รื้อกำแพงภายใน ( ด้านทิศเหนือ ) ของห้องพักผ่อนของสปินเนอร์ เพื่อให้มีความกว้างมากขึ้นพร้อมประตูทางเข้า 10.3 บริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อ 10.1.1 - 10.1.3 ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน ข้อ11. การทำงานจากกะดึก (ซี) ต่อเนื่องกะเช้า (เอ) 11.1 พนักงานที่ตารางการทำงานกำหนดอยู่ในกะดึก (ซี) ในวันใดและทำงานต่อในกะเช้า (เอ) ของวันถัดไปให้ปฏิบัติ ดังนี้ 11.1.1 หากพนักงานไม่ประสงค์จะทำงานในกะดึก (ซี) ของวันนั้นให้กรอกในแถกกะ เพื่อแจ้งให้หัวหน้า งานทราบก่อนจะออกจากกะเช้า (เอ) และให้ถือว่าได้ปฏิบัติงานในกะดึก (ซี) ของวันนั้นแล้ว 11.1.2 ให้พนักงานกะบ่าย (บี) ทำงานต่อในกะดึก (ซี) แทน 11.1.3 พนักงานสังกัดฝ่ายซ่อมบำรุง ซึ่งตามตารางการทำงานกำหนดอยู่ในกะดึกของวันซ่อมบำรุง เครื่องจักร (พรีเวนทีพ) วันใด หากวันนั้นถูกมอบหมายให้มาปฏิบัติงานเพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักในตอนเช้าแล้วต้องมาปฏิบัติ หน้าที่ในกะดึก (ซี) ของตนเองด้วย ข้อ12. การกู้เงินเพื่อค่าเล่าเรียนบุตร ให้ยกเลิกกรณีกู้เพื่อ "ค่าเล่าเรียนบุตร" ในข้อ 36.2 ของข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 36 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2538 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 12.1 ให้แต่ละครอบครัวกู้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 12.2 หรือ 12.3 เพียงข้อเดียว 12.2 บุตรซึ่งกำลังเรียนอยุ่ในชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้กู้ได้เท่าที่จ่ายจริงและไม่เกิน 15,000 บาท 12.3 บุตรซึ่งกำลังเรียนอยู่ในชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) - ปริญญาตรี ให้กู้ได้ ไม่เกิน 18,000 บาท ทุกราย การดำเนินการหรือเงื่อนไขอื่น ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิม ข้อ13. การเตรียมพร้อมสำหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน กรณีพนักงานโอปะเรเตอร์ (ขับรถ) สังกัดแผนกสโตร์ ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ในกะบ่าย (บี) หรือกะดึก (ซี) ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ บริษัทฯ จะจัดให้พนักงานโอปะเรเตอร์ (ขับรถ) คนอื่นที่ปฏิบัติงานในกะเช้าหรือกะบ่าย ทำล่วงเวลาแทน ทั้งนี้ไม่ หมายถึง OP. Forklift ข้อ14. ทางเดินเท้า บริษัทฯ จะปรับปรุงทางเดินเท้าจากบริเวณหลังหอพักชายโสดเชื่อมกับถนนสาธารณะ และส่วนมองถนน สาธารณะจากมุกด้านทิศตะวันตกของบ่อเติมอากศไปยังริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยใช้หินคลุกบดอัดให้เป็นทางเดินเท้า มีความกว้าง ประมาณ 1.00 เมตร ข้อ15. ให้ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างอื่น ๆ ที่มีผลใช้บังคับอยู่และไม่ขัดแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง นี้ให้มีผลใช้บังคับต่อไป ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับนี้ ผู้แทนของทั้งสองฝ่ายตกลงให้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกับคือ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2544 และสหภาพแรงงานฯ จะไม่ยื่นข้อเรียกร้องอีกภายในระยะเวลาดังกล่าว อนึ่ง เพื่อส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน กรรมการสหภาพแรงงานฯ ยินดีให้ความร่วม มือกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในการให้คำแนะนำกับพนักงานให้สนใจปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายจากผู้ บังคับบัญชาด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน พร้อมกับให้ความร่วมมือกับฝ่ายบริหารในการขจัดปัญหาข้อ ขัดแย้งที่อาจมีขึ้น ทั้งนี้ เพื่อความก้าวหน้าของบริษัทฯ และพนักงานเป็นการส่วนรวมอีกด้วย ในกรณีเกิดปัญหาตีความตามข้อตกลงผู้แทนของทั้งสองฝ่ายตกลงให้สวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวัดท้องที่และ ผู้แทนของทั้งสองฝ่าย ๆ ละ 1 คน ร่วมกันเป็นผู้ตีความชี้ขาด