พ.ศ. 2538 ( เฉพาะส่วนที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ ) ************************************************
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 3. เงินสะสม แก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ข้อที่ 5. ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2535 ดังนี้ 3.1 พนักงานใดซึ่งถูกหักเงินสะสมรวมกับระยะเวลาที่จ่ายเงินสะสมไว้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว ครบ 15 ปีบริษัท จะถอนเงินฝากจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาอ่างทอง และบริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินสมทบเท่ากับจำนวนเงินสะสม ( ยกเว้น ดอกเบี้ย ) ที่มีอยู่ในธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาอ่างทอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2536 และนำฝากในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนัก งานบริษัท ไทยเรยอน จำกัด ( มหาชน ) ซึ่งจดทะเบียนแล้วในนามของพนักงานแต่ละคน 3.2 เมื่อพนักงานพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัยถึงขั้นไล่ออกจากงานหรือปลดออกจากงา นบริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินสมทบในส่วนของเงินสะสม และหรือเงินสะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 3.2.1 จ่ายเงินสะสมและเงินสมทบครบ 5 ปีขึ้นไป บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบให้ 50 % ของจำนวนเงินสะสมหรือ เงินสะสมในกองทุนฯ แล้วแต่กรณี 3.2.2 จ่ายเงินสะสมและเงินสมทบครบ 10 ปีขึ้นไป บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบให้ 100 % ของจำนวนเงินสะสมหรือ เงินสะสมในกองทุนฯ แล้วแต่กรณี 3.3 การจ่ายเงินสมทบเงินสะสมของบริษัท และหรือเงินสมทบตามระเบียบของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท ไทยเรยอน จำกัด ( มหาชน ) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ให้เป็นไปตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิม หมายเหตุ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิม หมายถึงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างข้อ 6 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2532 และข้อ 5 ฉบับลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2535 ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 4 และข้อเรียกร้องของบริษัทฯ ข้อที่ 3. การประกันสุขภาพ ให้ยกเลิกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างข้อที่ 25 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2529 และข้อ 11 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2532 และให้ใช้โครงการประกันสุขภาพหมู่ ดังข้อตกลงนี้ ให้ใช้ระบบ " โครงการประกันสุขภาพหมู่ " ให้กับพนักงานทุกคนโดยรวมถึงสามี ภรรยา และบุตรกฎหมายโดยมีหลัก เกณฑ์ ดังนี้ 4.1 พนักงานของบริษัทฯ สามี ภรรยา และบุตร ( อายุตั้งแต่ 2 สัปดาห์ ถึง 20 ปีบริบูรณ์ และยังไม่ได้สมรส ) ตาม กฎหมายพนักงานจะได้รับการคุ้มครองตาม " โครงการประกันสุขภาพหมู่ " 4.2 การคุ้มครองตามโครงการนี้ จะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลนอกงานซึ่งรวมอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยธรรมดาให้กับ บุคคลตามข้อ 4.1 ทั้งหมด 4.3 ผลประโยชน์ที่จะได้รับ ตามโครงการประกันสขุภาพหมู่ มีดังนี้ 4.3.1 กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 1. ค่าห้องและค่าอาหาร วันละ 1,000 บาท ( สูงสุด 30 วันต่อการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง ) 2. ค่าใช้จ่ายและบริการทั่วไปของโรงพยาบาล 22,000 บาท ( สูงสุดต่อการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง ) 3. ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด 12,000 บาท ( ตามความเป็นจริงแต่ละครั้ง ) 4. ค่าธรรมเนียมแพทย์ดูแล วันละ 150 บาท ( สูงสุด 30 วันต่อการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง ) 5. ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษเฉพาะโรค 1,500 บาท ( จะนำไปร่วมกับข้อ 2 หรือข้อ 3 แล้วแต่กรณี ) 6. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน 1,000 บาท ( สูงสุดต่อการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง ) 7. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกับโรงพยาบาล 400 บาท ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกับคลีนิค 100 บาท ( 15 ครั้ง ต่อ 15 วันต่อโรค สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี ) 8. ค่าผ่าตัดเพราะการคลอดบุตรตามความเห็นของแพทย์ 3,000 บาท ค่าคลอดบุตรปกติและแท้งบุตร 1,500 บาท 9. ค่าถอนฟัน ( สูงสุดไม่เกิน 300 บาท ) 300 บาท 10. ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ( คนไข้ใน ) และต้องรักษา 500 บาท ต่อเนื่องเมื่อแพทย์นัดหมายครั้งละ ( ภายในระยะเวลาไม่เกิน 45 วันนับตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาล ) 4.4 กรณีพนักงาน คู่สมรสหรือบุตรของพนักงานเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลโดยใช้เครดิต บริษัทฯ จะจ่ายเงินส่วนที่เกินจากการคุ้มครองตามตารางผลประโยชน์ ข้อที่ 1 - 10 แทนพนักงานไปก่อนและจะหักคืนจนกว่าจะครบ ดังนี้ 4.4.1 กรณีได้รับค่าจ้าง ณ วันสิ้นเดือน หักคืนเดือนละ 1,000 บาท 4.4.2 กรณีพนักงานที่ได้รับค่าจ้างเดือนละ 2 งวด หักคืนงวดละ 500 บาท สำหรับเงินซึ่งบริษัทฯ จะออกแทนพนักงานนั้นจะเป็นเงินเกินจากตารางผลประโยชน์ข้อ4.3 ไม่เกิน 80,000 บาท หากจำนวนเงินกว่า 80,000 บาท พนักงานต้องนำหลักทรัพย์หรือข้าราชการตั้งแต่ ซี . 3 หรือพนักงานอื่น จำนวน 2 คน ค้ำประกันต่อบริษัทฯ โดยพลัน 4.5 บริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีการเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยใช้เงินสดให้แก่พนักงาน ภายใน 5 วัน นับตั้งแต่วันที่พนักงานผู้นั้นได้มอบหลักฐานถูกต้อง 4.6 ให้สามารถรับการรักษาพยาบาลโดยเครดิตโดยใช้คลีนิค ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเขตอำเภอเมืองอ่างทอง จำนวน 3 คลีนิคและเขตอำเภอป่าโมก เขตอำเภอวิเศษชัยชาญ สถานที่ละ 1 แห่ง 4.7 กรณีรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเอกชน ใช้โรงพยาบาลเอกชนจำนวน 5 โรงพยาบาลในกรุงเทพมหา- นคร คือ 1. โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล 2. โรงพยาบาลวิภาวดี 3. โรงพยาบาลมิชชั่น 4. โรงพยาบาลพญาไท 1 5. โรงพยาบาลพญาไท 2 4.8 กรณีรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลของรัฐบาล ให้ใช้เครดิตที่โรงพยาบาลอ่างทอง 4.9 ให้ใช้โรงพยาบาลโดยใช้เครดิตในโรงพยาบาลต่อไปนี้ด้วย 4.9.1 โรงพยาบาลอ่างทองเวชการ จังหวัดอ่างทอง 4.9.2 โรงพยาบาลราชธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4.10 กรณีพนักงานเข้ารับการรักษาพยาบาลที่คลีนิคเอกชน โรงพยาบาลเอกชน หรือโรงพยาบาลของรัฐบาล นอก เหนือจากข้อ 4.6 , 4.7 , 4.8 , 4.9 ให้พนักงานจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นเงินสดและนำบิลค่ารักษาพยาบาลมาเบิกจากบริษัทฯ การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลตามบิล จะจ่ายเท่ากับจำนวนเงินคุ้มครองตาม " โครงการประกันสุขภาพหมู่ " นี้ 4.11 กรณีการเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือโรงพยาบาลเอกชนให้ทั้งสองฝ่ายเป็นผู้พิจารณาตัดสิน 4.12 กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อคลีนิคในจังหวัดอ่างทองสำหรับการใช้เครดิต ตามข้อ 4.6 ให้อยู่ในดุลยพินิจของฝ่ายจัด การตามแต่จะเห็นสมควร 4.13 กรณีพบว่า ใบเสร็จรับเงินใดอาจส่อไปในทางไม่สุจริต บริษัทฯ สามารถใช้เวลาตรวจสอบได้ตามเวลาอันสม- ควรและพนักงานผู้ทุจริตอาจถูกลงโทษทางวินัย หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายและบริการทั่วไปของโรงพยาบาลเพิ่มจาก 20,000 บาท เป็น 22,000 บาท ตามข้อตกลงฯ ข้อ 4 ฉบับลงวันที่ 20 มิถุนายน 2541 ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 5. และข้อเรียกร้องของบริษัทฯ ข้อที่ 7. เงินโบนัสประจำปี 5.1 - 5.3 จำนวนเงินโบนัสของแต่ละปีถูกยกเลิกโดยข้อตกลงฯ ข้อที่ 5. ของข้อตกลงฯ ฉบับลงวันที่ 20 มิถุนายน 2542 5.4 พนักงานที่ทำงานครบ 6 เดือนขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 1 ปี โดยนับถึงวันที่จ่ายเงินโบนัสให้ได้รับเงินโบนัสลด ลงตามส่วนจำนวนวันของอายุงาน 1 ปี 5.5 สำหรับระเบียบการหักเงินโบนัส ให้เป็นไปตามระเบียบเดิม 5.6 พนักงานเมื่อปฎิบัติงานกับบริษัทฯ ครบ 5 ปีขึ้นไป และลาออกจากบริษัทฯ หรือพนักงานที่เสียชีวิตระหว่างปี บริษัทฯ จะจ่ายเงินโบนัสให้ตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ทำงานในปีนั้น 5.7 ข้อตกลงเรื่องโบนัสนี้สหภาพแรงงานให้สัตยาบันว่าเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์และไม่ขอแก้ไขเพิ่มเติมอีก เมื่อข้อตก ลงนี้หมดอายุแล้ว ทั้งนี้เว้นแต่บริษัทฯ จะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและการตลาดจึงจะให้ผู้แทนทั้งสองฝ่ายพิจารณาทบทวนได้ ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 6. : เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงแก่กรรม ให้ยกเลิกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างข้อที่ 13 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2535 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 6.1 เมื่อพนักงานถึงแก่กรรม บริษัทฯ จะจ่ายเงินช่วยเหลือค่าทำศพคนละ 100,000 บาท ( หนึ่งแสนบาทถ้วน ) ทายาทตามลำดับความสำคัญให้แก่ทายาท ดังนี้ ก. พนักงานซึ่งมีคู่สมรสโดยถูกต้องตามกฎหมาย ( จดทะเบียนสมรส ) จ่ายให้คู่สมรสทั้งหมด ข. พนักงาน ซึ่งมีคู่สมรสโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ( ไม่จดทะเบียนสมรส ) จ่ายให้สามี หรือภรรยา 2 ส่วน และจ่ายให้บิดาหรือมารดาของพนักงานอีก 1 ส่วน ค. พนักงานโสดจะจ่ายให้บิดาหรือมารดาของพนักงานทั้งหมด ง. หากพนักงานถึงแก่กรรมและไม่มีทายาท ตามข้อ ก., ข., ค. จ่ายให้แก่ทายาทอื่นตามกฎหมาย ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 7. งบประมาณ ( การทัศนาจร , งานปีใหม่ , กีฬา ) 7.1 งบประมาณเพื่อการทัศนาจร 7.1.1 บริษัทฯ ตกลงจัดงบประมาณสำหรับการทัศนาจรให้แก่พนักงาน ดังนี้ พ.ศ. 2538 เป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท พ.ศ. 2539 เป็นจำนวนเงิน 190,000 บาท พ.ศ. 2540 เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท 7.1.2. บริษัทฯ ตกลงจัดกะของพนักงานที่วันหยุดประจำสัปดาห์วันเดียวกันให้มีกะทำงานตรงกันด้วยส่วนการดำเนิน การเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิม 7.2 งบประมาณเพื่อการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ บริษัทฯ ตกลงจัดงบประมาณสำหรับจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ดังนี้ พ.ศ. 2538 เป็นจำนวนเงิน 190,000 บาท พ.ศ. 2539 เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท พ.ศ. 2540 เป็นจำนวนเงิน 210,000 บาท ส่วนการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิม 7.3 งบประมาณเพื่อการกีฬา 7.3.1 บริษัทฯ ตกลงจัดงบประมาณเพื่อการกีฬาแก่พนักงานดังนี้ พ.ศ. 2538 เป็นจำนวนเงิน 110,000 บาท พ.ศ. 2539 เป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท พ.ศ. 2540 เป็นจำนวนเงิน 130,000 บาท 7.3.2 กรณีพนักงานซึ่งเป็นนักกีฬาได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการแข่งขันกีฬาในฐานะนักกีฬาของแผนกต่างๆ ในฤดูกาล แข่งขันหรือนักกีฬาในนามของบริษัทฯ และต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเกินกว่า 15 วันติดต่อกัน บริษัทฯ จะไม่นำวันลาป่วย ดังกล่าว มาคำนวณการขึ้นเงินค่าจ้างประจำปีและการจ่ายเงินโบนัส ส่วนการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิม ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 8. การจัดงานเลี้ยงส่งกรณีพนักงานเกษียณอายุ ให้ยกเลิกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างข้อที่ 15 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2535 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน เมื่อพนักงานคนใดครบกำหนดเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัทฯ หรือขอเกษียณอายุก่อนครบกำหนดตามระเบียบ ของบริษัทฯ บริษัทฯ ตกลงจัดซื้อของที่ระลึกให้กับพนักงานผู้นั้นมูลค่าประมาณ 2,500 บาท ( สองพันห้าร้อยบาทถ้วน ) และจัด งานเลี้ยงส่งให้แก่พนักงานผู้เกษียณอายุโดยจ่ายให้เป็นรายบุคคลเป็นเงินคนละ 75 บาท ( เจ็ดสิบห้าบาทถ้วน ) ตามจำนวนพนัก งานที่มีอยู่ในแผนกนั้น ทั้งนี้ จะไม่น้อยกว่า 2,500 บาท ( สองพันห้าร้อยบาทถ้วน ) ต่อการจัดงานเลี้ยงส่งให้แก่พนักงานที่เกษียณ อายุแต่ละคน ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 9. ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน บริษัทฯ ตกลงจัดทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานซึ่งมีเงินเดือนไม่เกินเดือนละ 18,000 บาท ดังนี้ 9.1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2541 ปีละ 120 ทุน ๆ ละ 1,600 บาท 9.2 ปีการศึกษา พ.ศ. 2542 ปีละ 120 ทุน ๆ ละ 1,600 บาท 9.3 ปีการศึกษา พ.ศ. 2543 ปีละ 120 ทุน ๆ ละ 1,600 บาท 9.4 บุตรพนักงานคนใดซึ่งกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาขึ้นไปจนถึงปริญาตรี ถ้าผลการศึกษาในปีที่ผ่าน มาได้เกรดเฉลี่ย 4.00 ให้ได้รับทุนโดยไม่ต้องจับฉลาก แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างลงวันที่ 20 มิถุนายน 2541 เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิม หมายเหตุ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิม คือ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างข้อที่ 16 ฉบับลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2535 ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 10. เงินรางวัลความเพียรประจำปี ให้ยกเลิกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างข้อที่ 18 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2535 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน บริษัทฯ ตกลงให้เงินรางวัลความเพียรประจำปีแก่พนักงานตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ข้อที่ 3 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2535 หากพนักงานผู้นั้นปฎิบัติงานเต็มตลอดปีปฎิทินคือ ไม่ลาป่วย ไม่ขาดงาน ไม่ลากิจตลอดปีหรือมาทำงานสาย ครั้งละไม่เกิน 5 นาที รวมไม่เกิน 30 นาทีต่อปี จะได้รับรางวัลความเพียร ณ วันจัดงานส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ดังนี้ 10.1 กรณีพนักงานซึ่งปฎิบัติงานเฉพาะเวลาปกติ ( กะจี ) ให้ได้รับรางวัลความเพียรคนละ 5,500 บาท ( ห้าพัน ห้าร้อยบาทถ้วน ) 10.2 กรณีพนักงานซึ่งปฎิบัติงานเป็นกะ ( กะเช้า , กะบ่าย , กะดึก ) ให้ได้รับรางวัลความเพียรคนละ 6,500 บาท ( หกพันห้าร้อยบาทถ้วน ) 10.3 พนักงานคนใดทำงานเข้ากะ ( เอ, บี, ซี ) สลับกับกะปกติ ( จี ) หากรวมจำนวนวันซึ่งได้ปฎิบัติงานตลอดปีใน กะ เอ , บี , หรือซี แล้วน้อยกว่า 180 วัน ให้ได้รับรางวัลตามข้อ 10.1 หากมากกว่า 180 วัน ให้ได้รับรางวัลตามข้อ 10.2 แล้ว แต่กรณี 10.4 การลาเหล่านี้ไม่นำมาพิจารณาในการได้รับสิทธิรางวัลความเพียร คือ พนักงานซึ่งลางานเพื่องานศพ บิดา , มารดา คู่สมรส หรือบุตร ลาแต่งงาน , ลาเพื่อให้การเป็นการพยานในศาล , ลาเพื่อรับการเกณฑ์ทหารตามกำหนดของทางราชการ ทั้งนี้รวมกันต้องไม่เกิน 8 วัน และพนักงานซึ่งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 11. การปรับปรุงหอพักพนักงานจุด 8 11.1 บริษัทฯ ตกลงจัดทำตู้ชนิดแขวนผนังขนาดความกว้างประมาณ 60 x 150 ซ.ม. ที่หอพักชายโสดและหญิง โสดห้องละ 1 ตู้ 11.2 บริษัทฯ ตกลงจัดซื้อ หรือซ่อมแซมตู้เหล็กสำหรับเก็บเสื้อผ้าเท่ากับจำนวนพนักงานที่พักอาศัยในแต่ละห้อง ส่วนการพิจารณาว่าห้องใดควรจัดซื้อหรือซ่อมแซม ให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณาตัดสินและเสนอฝ่ายบริหารระดับสูงพิจารณาสั่งการ ต่อไป 11.3 บริษัทฯ ตกลงจัดซื้อหรือซ่อมแซมเตียง ที่นอน โต๊ะรับประทานอาหาร เก้าอี้รับประทานอาหาร ส่วนการ พิจารณาว่าห้องใดควรจัดซื้อหรือซ่อมแซม ให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณาตัดสินและเสนอฝ่ายบริหารระดับสูงพิจารณาสั่งต่อการต่อไป 11.4 บริษัทฯ ตกลงติดตั้งกริ่งสัญญาณเรียกหาให้หอพักครอบครัวครบทุกห้อง และติดตั้งฝ้าเพดานให้ครบทุกห้อง 11.5 บริษัทฯ ตกลงติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อนำสัญญาณไปยังบริเวณห้องพักของพนักงานทุกห้อง การดำเนินการตามข้อ 11.1 - 11.5 จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน ข้อตกลงตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพฯ ข้อที่ 12. ต่อเติมสำนักงานสหภาพฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัทฯ ตกลงขยายสำนักงานสหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โดยทำเป็นอาคารสองชั้นขนาดพื้นที่ชั้นละ ประมาณ 54 ตารางเมตร ( รวมประมาณ 108 ตารางเมตร ) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 10 เดือน ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 13. ที่จอดรถยนต์ บริษัทฯ ตกลงสร้างที่จอดรถยนต์แบบมาตรฐานยาวเท่ากับความยาวแนวโกดังใกล้สนามฟุตบอล ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯข้อที่ 14. การลาของกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ และกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้ยกเลิกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างข้อที่ 25. ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2535 และให้ข้อความดังต่อไปนี้แทน บริษัทฯ ตกลงอนุญาตให้กรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ลาไปร่วมกิจกรรมของสหภาพ แรงงานฯ และกิจกรรมของสหกรณ์ฯ ได้คราวละไม่เกิน 2 คน และรวมวันลาทั้งหมดของทุกคนจะต้องไม่เกินปีละ 100 วัน โดย ได้รับค่าจ้างเท่ากับวันทำงานปกติ การลาดังกล่าวจะต้องทำเป็นหนังสือ พร้อมแสดงหลักฐานต่อบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน คำว่า " ปี " หมาย ถึง " ปีปฎิทิน " ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่15. การขอลาเพื่อการอบรมของสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ให้เป็นไปตามระเบียบเดิม ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 16. งบประมาณการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหภาพแรงงานฯ บริษัทฯ จัดงบประมาณสนับสนุนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหภาพแรงงานฯ ประจำปี พ.ศ. 2539 จำนวนเงิน 25,000 บาท ประจำปี พ.ศ. 2540 จำนวนเงิน 28,000 บาท ประจำปี พ.ศ. 2541 จำนวนเงิน 30,000 บาท การจ่ายดังกล่าวให้สหภาพแรงงานฯ นำใบเสร็จแสดงค่าใช้จ่ายแต่ละรายการมอบให้บริษัทฯ ทุกครั้ง ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 17. เบี้ยขยันประจำเดือน ผู้แทนทั้งสองฝ่าย ตกลงให้ใช้ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิม ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 18. การปรับฐานค่าจ้างหรือเงินเดือน บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาตามที่เห็นสมควร ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 19. ชั่วโมงการทำงาน ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯ เช่นเดิม ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 20. ปรับปรุงถนนทางเข้าจุด 8 บริษัทฯ ตกลงดำเนินการขยายและปรับระดับถนนทางเข้าจุด 8 จากหน้าหอพักบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด เข้ามาให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 21. ปรับปรุงระบบระบายน้ำที่หอพัก บริษัทฯ ตกลงดำเนินการติดตั้งปั้มน้ำหรือวิธีการอื่นใดเพื่อมิให้เกิดน้ำท่วมขังในฤดูฝน ณ บริเวณหอพักพนักงานจุด 8 ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 22. การติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะที่จุด 8 บริษัทฯ ตกลงติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะที่บริเวณจุด 8 ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 23. บริเวณที่พักรอของพนักงานขับรถ บริษัทฯ ตกลงดำเนินการจัดหาที่พักของพนักงานขับรถของบริษัทฯ ให้ดังนี้ 23.1 ระหว่างเวลา 08.00 น. - 17.00 น. ให้ใช้ห้องชั้น 2 ของแผนกสโตร์ 23.2 ระหว่างเวลา 17.00 น. - 08.00 น. ให้ใช้บริเวณห้องชั่งน้ำหนักซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างอยู่แล้ว 23.3 เมื่อบริษัทฯ ต้องใช้ประโยชน์ของห้องตามข้อ 23.2 บริษัทฯ ตกลงจัดสร้างที่พักรอ ณ บริเวณอื่นพร้อมสิ่ง อำนวยความสะดวกอื่น ๆ ในอนาคต ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 24. กรณีบริษัทฯ ออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ กรณีบริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นใหม่บริษัทตกลงนำประกาศซึ่งได้ประกาศทางหนังสือพิมพ์ติดประกาศ ณ ป้ายประกาศของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานซึ่งมีความประสงค์จะซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทราบ ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 25. รถตู้และพนักงานขับรถ ทั้งสองฝ่ายตกลงว่าให้บริษัทฯ พิจารณาตามแต่จะเห็นสมควร ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 26. เพิ่มตู้ทำน้ำเย็น 26.1 บริษัท ฯ ตกลงซื้อตู้ทำน้ำเย็นชนิดก๊อกเดียวเพื่อติดตั้งให้แก่พนักงานห้องปฎิบัติการเคมี 26.2 สำหรับตู้ทำน้ำเย็นสำหรับห้องชั่งน้ำหนัก ให้ใช้รวมกับพนักงานขับรถ บริษัทฯ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 27. ปรับปรุงห้องพักผ่อนพนักงานจุด 8 27.1 บริษัทฯ ตกลงทำไม้หนีบหนังสือพิมพ์และให้มีคนอำนวยความสะดวก เพื่อให้พนักงานยืมหนังสือหรือคืนหนังสือ ในเวลาระหว่าง 10.00 น. - 12.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์หรือวันหยุดตามประเพณีของบริษัท 27.2 จัดซื้อเก้าอี้ พี.วี.ซี. ชนิดมีเท้าแขน จำนวน 15 ตัว บริษัทฯ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 28. การพิจารณาอุทธรณ์ของพนักงานผู้ถูกให้ออกจากงาน เมื่อพนักงานถูกลงโทษถึงขั้นถูกให้ออกจากงานและยื่นอุทธรณ์ตามระเบียบของบริษัทฯ บริษัทจะดำเนินการ คือ 28.1 กรณีอุทธรณ์ต่อผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคลและธุรการ ใช้เวลาไม่เกิน 7 วันทำงาน นับตั้งแต่วันยื่นอุทธรณ์ 28.2 กรณีอุทธรณ์ต่อประธานบริษัทฯ ใช้เวลาไม่เกิน 10 วันทำงาน นับตั้งแต่วันยื่นอุทธรณ์ 28.3 เมื่อการอุทธรณ์ตามข้อ 28.1 และ 28.2 นั้นเป็นคุณแก่ผู้อุทธรณ์แล้ว หากปรากฎว่าใช้เวลารวมกันเกินกว่า 17 วันทำงาน บริษัทฯ จะจ่ายค่าจ้างสำหรับระยะเวลาที่เกินกว่า 17 วัน ข้อตกลงตามข้อเรียกรัองของสหภาพฯ ข้อที่ 29. การจ่ายเงินคืนเมื่อพนักงานครบกำหนดเกษียณอายุ เมื่อพนักงานเกษียณอายุตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จะจ่ายเงินซึ่งพนักงานมีสิทธิได้รับภายในระยะ เวลา 7 วันทำงาน นับแต่วันสิ้นสภาพการเป็นพนักงาน ทั้งนี้ไม่รวมการจ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งต้องปฎิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการเฉพาะ ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 30. 30.1 เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายถึงแก่กรรม กรณีบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายถึงแก่กรรม บริษัทฯ จะทำบุญรายละ 5,000 บาทพร้อม หรีดคารวะศพในนามของบริษัท ฯ 1 พวง 30.2 เงินช่วยเหลือกรณีอุปสมบทหรืองานมงคลสมรส กรณีพนักงานอุปสมบท หรือสมรส บริษัทฯ จะจ่ายเงินทำบุญหรือเงินช่วยเหลือคนละ 2,500 บาท ( สองพันห้า ร้อยบาทถ้วน ) พนักงานซึ่งได้รับสิทธิตามข้อนี้ จะต้องปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ซึ่งบริษัทฯ กำหนดไว้เดิม ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 31. การเลื่อนตำแหน่ง ให้อยู่ในดุลยพินิจของฝ่ายจัดการตามแต่จะพิจารณา ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 32. เครื่องกรองน้ำ บริษัทฯ ตกลงดำเนินการนำน้ำจากตู้น้ำเย็น เพื่อให้ห้องปฎิบัติการเคมีตรวจสอบหากผลการตรวจสอบพบว่าอาจไม่ เหมาะสมต่อการบริโภคแล้วบริษัทฯ จะดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำให้ ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 33. การแต่งตั้งพนักงานเพื่อทำหน้าที่แทนพนักงานที่ได้เลื่อนต่ำแหน่ง ผู้แทนทั้งสองฝ่ายตกลงให้อยู่ในดุลยพินิจของฝ่ายจัดการตามแต่จะพิจารณาเห็นสมควร ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 34. ซุปเปอร์ไวท์เซอร์ที่แผนกอ๊อกซิลลารี่ ผลิต ผู้แทนทั้งสองฝ่าย ตกลงให้อยู่ในดุลยพินิจของฝ่ายจัดการตามแต่จะพิจารณาเห็นสมควร ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 35. การเพิ่มพนักงานในแผนกต่าง ๆ ผู้แทนทั้งสองฝ่ายตกลงให้อยู่ในดุลยพินิจของฝ่ายจัดการตามแต่จะพิจารณาเห็นสมควร ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 36. เงินกู้โดยไม่มีดอกเบี้ย ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ข้อที่ 28 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2526 ดังต่อไปนี้ 36.1 กรณีกู้เพื่อการรักษาพยาบาลบิดามารดาบริษัทฯ ให้กู้เงินในวงเงิน 30,000 บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน ) โดย บริษัทฯ จะหักเงินค่าจ้างของพนักงาน เพื่อการผ่อนชำระหนี้เงินกู้ในระยะเวลาไม่เกิน 40 งวด สำหรับพนักงานที่ได้รับค่าจ้าง เป็นรายงวดหรือ 20 งวด สำหรับพนักงานที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนแล้วแต่กรณี 36.2 กรณีกู้เพื่อการซื้อที่ดิน ค่าเล่าเรียนบุตร อุปสมบท หรือแต่งงาน บริษัทฯ ให้กู้เงินในวงเงิน 15,000 บาท ( หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) โดยบริษัทฯ จะหักเงินค่าจ้างของพนักงานเพื่อการผ่อนชำระหนี้เงินกู้ในระยะเวลาไม่เกิน 20 งวด สำหรับพนักงานที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายงวด หรือ 10 งวด สำหรับพนักงานที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนแล้วแต่กรณี ส่วนการดำเนินการหรือเงื่อนไขอื่น ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิม ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 37. ปรับปรุงระบบระบายอากาศที่ซิมเพลค ผู้แทนทั้งสองฝ่ายตกลงให้คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน เป็นผู้พิจารณาเกี่ยวกับระบบการระบายอากาศ บริเวณที่ทำงานของโอปะเรเตอร์ ที่หน่วยงานซิมเพลคตามความเหมาะสม ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 38. การหยุดเครื่องสปินนิ่ง บริษัทฯ ตกลงที่จะหยุดเครื่องสปินนิ่งแมชชีนเมื่อซ่อมเครื่องดรายเยอร์และเบลลิ่งเพรส เกินกว่า 1 ชั่วโมง ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 39. ห้องอาบน้ำที่หน่วยงานบำบัดน้ำเสีย บริษัทฯ ตกลงสร้างห้องอาบน้ำ 1 ห้อง ให้แก่พนักงานที่หน่วยงานบำบัดน้ำเสีย ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 40. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ห้องประชุมของแผนกอัลซิลลารี่ ผลิต บริษัทฯ ตกลงติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องประชุมของแผนกอัลซิลลารี่ ผลิต จำนวน 1 เครื่อง ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 41. ผู้รับเหมาคนงานทำสวน บริษัทฯ ตกลงดำเนินการเพื่อให้ผู้รับเหมามีข้อบังคับในการทำงาน และดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายค่าจ้างขั้น ต่ำและกฎหมายประกันสังคมต่อไป โดยให้ผู้รับเหมาส่งเอกสารดำเนินการดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ทราบ ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 42. ขอเกษียณอายุก่อนกำหนด เมื่อพนักงานขอเกษียณอายุก่อนครบกำหนดตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินโบนัสตามสัด ส่วนของการทำงานในปีที่ขอเกษียณอายุนั้น ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 43. เบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถานที่ ให้ยกเลิกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างข้อที่ 17 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2532 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ในกรณีที่พนักงานขับรถ และพนักงานอื่นออกปฎิบัติงานนอกสถานที่ ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง ดังต่อไปนี้ เบี้ยเลี้ยงค่าอาหาร มื้อเช้า มื้อกลางวัน มื้อเย็น 30 บาท 50 บาท 50 บาท เบี้ยเลี้ยงพักค้างคืน : คืนละ 50 บาท หมายเหตุ ความหมายของอาหารแต่ละมื้อ มื้อเช้า หมายถึง การรับประทานอาหารในเวลา 07.00 น. มื้อกลางวัน หมายถึง การรับประทานอาหารในเวลา 12.00 น. มื้อเย็น หมายถึง การรับประทานอาหารในเวลา 18.00 น. ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 44. เครื่องปรับอากาศที่ห้องปฎิบัติการเคมี บริษัทฯ ตกลงติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ให้แก่ห้องของพนักงานตรวจสอบคุณภาพเส้นใยของห้องปฎิบัติการเคมี บริษัทฯ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 45. วันลาประชุมกรรมการสหภาพฯ ให้เป็นไปตามระเบียบเดิมของบริษัทฯ ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 46. ร้านค้าสวัสดิการ ให้บริษัทฯ ดำเนินการเกี่ยวกับร้านค้าสวัสดิการตามแต่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นสมควร ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของบริษัทฯ ข้อที่ 4. โครงสร้างค่าจ้างระบบจำแนกตำแหน่ง ให้ยกเลิกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างข้อที่ 43 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2532 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 4.1 ให้มีระบบ " โครงสร้างค่าจ้างระบบจำแนกตำแหน่ง " ในบริษัทฯ ซึ่งกำหนดเงื่อนไขเพื่อเป็นแนวทางในการดำ เนินการดังต่อไปนี้ 4.1.1 ตำแหน่งงานซึ่งมีในโครงสร้างค่าจ้าง : คือ ตำแหน่งงานตั้งแต่ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้า แผนกประจำกะจนถึงระดับคนงาน 4.1.2 ส่วนประกอบต่างๆ ของโครงสร้างค่าจ้าง : คือ ตำแหน่งงานในแต่ละระดับ ค่าจ้างต่ำสุดในแต่ ระดับ ค่าจ้างสูงสุดในแต่ละระดับ วิธีการเลื่อนต่ำแหน่งเงินค่าตอบแทนเมื่อเลื่อนตำแหน่ง วิธี ประเมินผลงานประจำปีเพื่อขึ้นค่าจ้างประจำปีค่าตอบแทนเมื่อพนักงานมี ค่าจ้างสูงสุดในแต่ละระดับ วิธีการและระยะเวลาการปรับโครงสร้างค่าจ้าง ( อัตราต่ำสุดและสูงสุด ) 4.1.3 อัตราการขึ้นค่าจ้างประจำปีและค่าจ้างเฉลี่ยของพนังานในแต่ละระดับ กำหนดดังนี้ 4.1.3.1 เกรดเอ เท่ากับจำนวนเงินเทียบเท่ากับ 11% ของค่าจ้างเฉลี่ยของพนักงานในแต่ละ ระดับโดยไม่รวมค่าครองชีพ 4.1.3.2 เกรดบี เท่ากับจำนวนเงินเทียบเท่ากับ 10 % ของค่าจ้างเฉลี่ยของพนักงานในแต่ละ ระดับโดยไม่รวมค่าครองชีพ 4.1.3.3 เกรดซี เท่ากับจำนวนเงินเทียบเท่ากับ 9 % ของค่าจ้างเฉลี่ยของพนักงานในแต่ละ ระดับโดยไม่รวมค่าครองชีพ 4.1.3.4 เกรดดี เท่ากับจำนวนเงินเทียบเท่ากับ 8 % ของค่าจ้างเฉลี่ยของพนักงานในแต่ละ ระดับโดยไม่รวมค่าครองชีพ 4.1.3.5 จำนวนเงินเทียบเท่าตามข้อ 4.1.3.1 - 4.1.3.4 กำหนดเป็นจำนวนเงินที่แน่นอน โดย บังคับใช้เป็นระยะ 3 ปีติดต่อกัน 4.1.3.6 สำหรับจำนวนเงินการขึ้นค่าจ้างประจำปีซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ.2540 และ พ.ศ.2541 ให้ใช้ค่าจ้างเฉลี่ยแต่ละระดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 และใช้เพียง 2 ปี ติดต่อกัน 4.1.3.7 สำหรับจำนวนเงินการขึ้นค่าจ้างประจำปีในครั้งต่อไป ให้ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 และวันที่ 31 ธันวาคม ของทุก ๆ 3 ปีเป็นต้นไป 4.1.4 คะแนนประเมินผลสุทธิเพื่อเทียบเกรดสำหรับขึ้นค่าจ้างประจำปี : กำหนดให้ 91 - 100 คะแนน คือ เกรดเอ , 81 - 90 คะแนน คือเกรด บี, 71 - 80 คะแนน คือเกรด ซี, 61 - 70 คะแนน คือเกรด ดี 4.1.5 เงินค่าครองชีพปัจจุบัน : ให้แยกจากโครงสร้างค่าจ้าง 4.2 เพื่อความเป็นธรรมให้ทั้งสองฝ่ายคัดเลือกบุคคลหรือคณะบุคคลเรียกว่า " ผู้ดำเนินการ " ภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่ลงนามในข้อตกลงนี้เพื่อเร่งรัดให้ผู้ดำเนินการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2539 4.3 ให้ทั้งสองฝ่ายแต่งตั้งผู้แทนจากผู้แทนในการเจรจาต่อรองในข้อตกลงนี้ฝ่ายละ 5 คน ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2538 เรียกว่า " คณะกรรมการที่ปรึกษา " โดยมีประธานบริษัทหรือประธานบริษัทฯ ( ร่วม ) เป็นประธานคณะกรรมการที่ ปรึกษาโดยตำแหน่งและให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง และบันทึกการประชุมทุกครั้ง 4.4 ให้ทั้งสองฝ่ายแต่งตั้งผู้แทนจากผู้แทนในการเจรจาต่อรองในข้อตกลงนี้ฝ่ายละ 1 คน ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2538 เรียกว่า " ผู้ประสานงาน " เพื่อประสานงานกับ " ผู้ดำเนินการ " 4.5 ทั้งสองฝ่ายให้เริ่มนำระบบโครงสร้างค่าจ้างซึ่งผู้ดำเนินการได้ดำเนินการแล้วเสร็จและคณะกรรมการที่ปรึกษาได้ อนุมัติแล้วมาบังคับใช้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2540 เป็นต้นไป ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของบริษัทฯ ข้อที่ 5. วิธีการจ่ายค่าจ้าง ให้ใช้วิธีการจ่ายค่าจ้างตามวิธีการเดิม ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของบริษัทฯ ข้อที่6. เงินทำขวัญกรณีประสบอันตรายจากการทำงาน แก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างข้อที่ 8 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2532 โดยเพิ่มข้อความดังต่อไปนี้ " ข้อ 8.7 กรณีพนักงานประสบอันตรายจากการทำงาน ให้คณะกรรมการความปลอดภัยสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นหากผล สอบสวนปรากฎว่า การเกิดอุบัติเหตุเกิดจากการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่อแล้วพนักงานผู้ประสบอันตรายจะไม่ได้รับเงิน ทำขวัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8.1 "