พ.ศ. 2535 ( เฉพาะส่วนที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ ) ************************************************
ข้อตกลงตามช้อเรียกร้องสหภาพฯ ข้อที่ 3. ยกเลิกตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างข้อที่ 4. ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2532 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 3.1 พนักงานที่มีคุณวุฒิการศึกษาตั้งแต่มัธยมปีที่ 6 หรือมัธยมตอนปลาย (ม.ศ.5)หรือประโยคอาชีวะศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ (ป.ว.ช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป จะได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนก็ต่อเมื่อพนักงานผู้นั้นทำงานครบ 120 วันแล้วเท่านั้น 3.2 พนักงานที่มีคุณวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ 3 หรือ ม.3) หรือเทียบเท่าจะได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน เมื่อพนักงานผู้นั้นทำงานครบ 1 ปี แล้วเท่านั้น 3.3 พนักงานช่างฝีมือ เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง พนักงานขับรถ หรือผู้ทำงานเกี่ยวกับด้านวิศวกรรม ฯลฯ แม้จะไม่มี คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ 3.1 และ 3.2 ให้มีสิทธิได้รับค่าจ้างรายเดือนเช่นเดียวกันการที่จะกำหนดว่าพนักงานตามข้อ 3.3 มีสิทธิเช่น เดียวกับพนักงานตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 หรือไม่นั้นให้นำประสบการณ์ อัตราค่าจ้าง และความสามารถเป็นหลักในการพิจารณาเปรียบ เทียบ 3.4 พนักงานรายวันที่มิได้อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 3.1 , 3.2 และ 3.3 จะได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนเมื่อพนักงานผู้นั้น ทำงานครบ 2 ปีแล้วเท่านั้น 3.5 การพิจารณาปรับค่าจ้างของพนักงานรายวันเป็นรายเดือนตามข้อตกลงนี้ ให้นำผลการปฏิบัติงานการมาทำงาน โดย สม่ำเสมอและความประพฤติมาเป็นหลักในการพิจารณาประกอบด้วย 3.6 การปรับอัตราค่าจ้างรายวันเป็นค่าจ้างรายเดือนตามข้อนี้ ให้เอาค่าจ้างปัจจุบันคูณด้วย 30 ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 4. แก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างข้อที่ 1. ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2537 โดยเพิ่มวันลาหยุดพักผ่อนประจำปี โดยให้มีผล บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2535 ดังนี้ ระยะเวลาทำงานครบ มีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีได้ 1 ปี 6 วัน 2 ปี 7 วัน 3 ปี 10 วัน 4 ปี 11 วัน 5 ปี 12 วัน 6 ปี 13 วัน 7 ปี 14 วัน 8 ปี 15 วัน 9 ปี 16 วัน 10 ปี 16 วัน 11 ปี 17 วัน 12 ปี 17 วัน 13 ปี 17 วัน 14 ปีขึ้นไป 18 วัน สำหรับเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อตกลงเดิมซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 5. ผู้แทนทั้งสองฝ่ายให้ยกเลิกข้อตกลงว่าด้วยเงินสมทบและเงินสะสมตามข้อตกลงข้อที่ 6 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2532 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2536 และให้จัดตั้งกองทุกสำรองเลี้ยงชีพ ตาม พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 ขึ้นแทน โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 5.1 ให้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้แทนของทั้งสองฝ่าย ๆ ละไม่เกิน 5 คน ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2535 เพื่อศึกษาเตรียมการจัดตั้งกองทุนสำร้องเลี้ยงชีพขึ้น 5.2 ให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่นี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2537 เป็นต้นไป 5.3 ในการหักเงินสะสมและจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ บริษัทฯ ตกลงหักเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 (5%) จากค่าจ้างมูลฐานต่อเดือนของพนักงานแต่ละคนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.1 และ 6.2 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2532 และ บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่ากับจำนวนเงินสะสมซึ่งหักจากค่าจ้างมูลฐานของพนักงานนั้นทุก ๆ เดือน ๆ ละ ครั้ง 5.4 ให้ข้อตกลงข้อที่ 6 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2532 มีผลใช้บังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2536 และให้เงินสะสมซึ่งหักค่า จ้างของพนักงาน โดยนับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2536 ฝากไว้กับธนาคารตามข้อตกลงข้อ 6.3 (ตามที่บริษัทและสหภาพฯ เห็นสมควร) และบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบตามจำนวนปีที่จะต้องจ่ายเงินสมทบตามข้อตกลงข้อที่ 6.5 โดยนับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2537 ให้แก่ พนักงานตามเงื่อนไขในข้อตกลงข้อ 6.6 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2532 ตามเดิม ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 6. ให้ยกเลิกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างข้อที่ 8.3 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2532 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 6.1 กรณีพนักงานประสบอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขึ้นสาหัสและเข้ารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล บริษัทฯ จะจ่าย ค่าจ้างเต็ม 100% (เพิ่มขึ้นอีก 40% จากกองทุนเงินทดแทน) ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลและจ่าย 100% สำหรับระยะเวลา พักฟื้นอีกตามความเป็นจริงตามคำสั่งของแพทย์ แต่ไม่เกิน 60 วันโดยรวมวันหยุดด้วย ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 7. แก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงข้อที่ 11 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2532 โดยให้เพิ่มเติมข้อความดังต่อไปนี้ "ในกรณีที่ปรากฏพยานหรือหลักฐานของการรักษาพยาบาลตามข้อ 7 วรรคสอง ซึ่งส่อไปในทางทุจริต และประพฤติมิ ชอบของคลีนิคใด ฝ่ายจัดการมีสิทธิยกเลิกค่ารักษาพยาบาลจากคลีนิคนั้นได้ โดยจะแจ้งให้สหภาพแรงงานทราบเป็นหนังสือ" เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อตกลงเดิมซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหาพฯ ข้อที่ 8. 8.1 บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้การใช้รถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อการนำบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของ พนัก งาน ซึ่งป่วยในฐานะคนไข้ในของโรงพยาบาลในจังหวัดอ่างทองเพื่อรับการรักษา ณ โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร หรือโรง พยาบาลในจังหวัดอื่น ๆ ระยะทางไม่เกิน 100 กิโลเมตร โดยพนักงานต้องเสียค่าใช้จ่ายในอัตรากิโลเมตรละ 2 บาท 8.2 ในการขออนุญาตใช้รถพยาบาลฉุกเฉินนี้ให้พนักงาน บิดา มารดา คู่สมรถ หรือบุตร ยื่นคำร้องตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด โดยแนบใบแสดงความคิดเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษา หรือประวัติการรักษาพยาบาลในฐานะคนไข้ในของโรงพยาบาล เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต 8.3 บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน ใช้ประโยชน์จากรถพยาบาล ฉุกเฉินตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องสหภาพฯ ข้อที่ 12. ให้ยกเลิกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ข้อ 19. ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2532 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 12.1 บริษัทฯ ตกลงจัดโต๊ะอาหารซึ่งนั่งได้ไม่เกิน 6 คน จำนวน 21 ตัว และเก้าอี้ที่มีพนักพิงนั่งได้คนเดียวจำนวน 126 ตัว สำหรับร้านอาหารตึกวิสโคส โดยจะจัดให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน 12.2 โต๊ะและเก้าอี้ที่มีให้อยู่ในปัจจุบัน บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนเป็นโต๊ะและเก้าอี้แบบเดียวกับข้อ 12.1 เมื่อเกิดการ ชำรุดเสียหาย ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปลี่ยนให้หมดภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2538 12.3 บริษัทฯ ตกลงเปลี่ยนราคาข้าวต้มซึ่งผู้รับเหมาจัดทำสำหรับพนักงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในกะดึกเป็นคนละ 8 บาท ( ปัจจุบันเป็น คนละ 10 บาท ) 12.4 ให้มีร้านอาหารรวมเป็น 3 ร้าน ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 16. บริษัทยินดีจัดทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 16.1 จำนวนทุนและจำนวนค่าจ้างของพนักงานที่บุตรมีสิทธิรับทุนการศึกษา (ยกเลิกโดยข้อตกลงฯ ข้อ 6 ฉบับลงวันที่ 20 มิถุนายน 2542) กรณีสามีและภรรยาเป็นพนักงานของบริษัทฯ การที่จะพิจารณาว่าบุตรจะมีสิทธิได้รับทุนหรือไม่ให้พิจารณาบุคคลที่มีเงิน เดือนสูงสุดเป็นหลักเกณฑ์ 16.2 บุตรของพนักงานที่มีสิทธิได้รับทุนนี้ต้องเป็นบุตรซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในชั้น ป.1 - ป.6 ปวช. เท่านั้น 16.3 บุตรของพนักงานผู้นั้นต้องได้คะแนนเฉลี่ยปลายปีการศึกษาในแต่ละชั้นตั้งแต่เกรด 3 ขึ้นไป 16.4 ทุนการศึกษาบุตรนี้ จะให้กับบุตรของพนักงานครอบครัวละ 1 ทุน ต่อปีเท่านั้นเว้นแต่จะได้รับสิทธิเพิ่มขึ้นตาม 16.5 กรณีผู้มีสิทธิน้อยกว่าจำนวนทุนที่กำหนดไว้ตามข้อ 16.1 และมีบุตรของพนักงานมีสิทธิได้รับทุนการศึกษาเกินกว่า 1 คน บุตรพนักงานครอบครัวนั้น ๆ มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาเพิ่มขึ้นจากข้อ 16.4 ขึ้นอีก 1 ทุน 16.6 กรณีผู้มีสิทธิมากกว่าจำนวนทุนที่กำหนดไว้ตามข้อ 16.1 และ/หรือ 16.5 ให้ตัดสินโดยการจับสลาก 16.7 ให้พนักงานซึ่งขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตร ส่งหลักฐานการศึกษาของบุตรตามข้อ 16.2 และ 16.3 ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาภายในเดือนมิถุนายน ของแต่ละปี 16.8 บริษัทฯ จะทำการมอบทุนการศึกษาภายในเดือนกรกฎาคมของแต่ละปี ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องสหภาพฯ ข้อที่ 17. ให้ยกเลิกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างข้อที่ 4 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2529 และข้อที่ 25 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2532 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 17.1 บริษัทฯ จะจัดรองเท้าผ้าใบสีขาวพื้นยางใสให้กับพนักงานหญิง คนละ 2 คู่ ต่อปี 17.2 บริษัทฯ จะจัดรองเท้าหนังหุ้มส้นให้กับพนักงานชาย (ฝ่ายผลิต) คนละ 2 คู่ ต่อปี 17.3 บริษัทฯ จะจัดรองเท้าหนังนิรภัยแบบหุ้มข้อ (เสริมหัวเหล็ก) ให้กับพนักงานชาย (ฝ่ายซ่อมบำรุง) คนละ 2 คู่ต่อปี 17.4 เมื่อพนักงานได้รับรองเท้าซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้ตามข้อ 17.1 ข้อ 17.2 และข้อ 17.3 แล้วต้องใส่เข้าทำงานมิ ฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำงาน และอาจถูกลงโทษทางวินัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการจ้างแรงงานบทที่ 9 ข้อ ( ก - 4 ) 17.5 หากบริษัทฯ ไม่อาจจัดรองเท้าให้กับพนักงานตามข้อ 17.1 ข้อ 17.2 และข้อ 17.3 ได้ให้พนักงานผู้นั้นซื้อ รอง เท้าแบบชนิดใกล้เคียงในราคาตลาด และนำใบเสร็จรับเงินมายื่นบริษัทฯ เพื่อขอเบิกเงินต่อไป 17.6 การจัดรองเท้าตามข้อ 17.1 ข้อ 17.2 ข้อ 17.3 จะแจกให้ภายในเดือนมกราคมของทุกปี 17.7 ให้ผู้แทนของบริษัทฯ และสหภาพฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดชนิดของรองเท้าตามข้อตกลงนี้ ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 19. ทั้งสองฝ่ายให้นำข้อเรียกร้องในข้อ 19 และ 20 มาพิจารณารวมกัน และตกลงโดยให้เพิ่มห้องนอนที่หอพักครอบครัว ( ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากหอพักโสด ) ตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 20. ข้อตกลงตามข้อเรีกกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 20. บริษัทฯ ตกลงปรับปรุงหอพักชายโสดและหอพักครอบครัว ดังนี้ 20.1 ปรับปรุงการระบายอากาศของห้องพักครอบครัว โดยทำช่องระบายอากาศระหว่างฝ้าเพดานกับคานคอนกรีตของ หลังคาตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร 20.2 ปรับปรุงห้องพักครอบครัวโดยสร้างห้องเพิ่มเติมด้านหลังของแต่ละห้องอีก 1 ห้อง ขนาด 3.50 x 3.50 เมตร โดยจัดทำทั้งภายในและภายนอกตามผังแบบ 20.3 บริษัทฯ จะจัดตู้เก็บของแบบแขวนติดผนังจำนวน 1 ตู้ ให้กับทุกห้องของหอพักครอบครัว 20.4 บริษัทฯ จะจัดตู้เหล็กพร้อมลิ้นชักเก็บของจำนวน 1 ลิ้นชักภายในตู้เพิ่มให้แก่หอพักครอบครัว จำนวน 1 ตู้ ให้แล้ว เสร็จภายในระยะะเวลา 6 เดือน 20.5 บริษัทฯ จะทำการซ่อมแซมและพ่นสีตู้เหล็กที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลา 6 เดือน หากบริษัทฯ เห็นว่าตู้เหล็กของห้องใดไม่อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ บริษัทฯ จะจัดซึ้อมาทดแทนใหม่ 20.6 บริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อ 20.1,20.2 และ 20.3 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2536 ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 21. บริษัทฯ ตกลงจัดหอพักครอบครัวให้แก่พนักงานซึ่งมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ต่างจังหวัดแม้ทำงานเพียงคนเดียวและมีอายุ งานเกินกว่า 3 ปี ให้ตามจำนวนห้องพักที่มีอยู่ในขณะนั้นโดยพิจารณาตำแหน่งงาน,อายุงาน,และเงินเดือน เป็นหลักเกณฑ์ในการ พิจารณาปรียบเทียบ ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องสหภาพฯ ข้อที่ 23. บริษัทฯ จะปรับปรุงเกี่ยวกับสถานที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ดังนี้ 23.1 สร้างโรงจอดรถยนต์เพิ่มขึ้นอีก 10 คัน ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน 23.2 จัดทำรั้วตาข่ายด้านร้านอาหารโรงจอดรถจักรยานยนต์ในปัจจุบันตามความเหมาะสม และปรับพื้นคอนกรีต ซึ่งมีระดับไม่เท่ากันให้อยู่ในระดับเดียวกัน ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน 23.3 บริษัทจะออกบัตรเพื่อควบคุมการเข้าออกของรถจักรยานยนต์และพนักงานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ข้อตกลงข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 24. บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการดำเนินการของ "กองทุนช่วยเหลือเพื่อนพนักงานไทยเรยอน" ดังนี้ 24.1 อนุญาตให้เบิกเงินเป็นการล่วงหน้าในทุกครั้งที่สมาชิกกองทุนหรือสมาชิกสมทบเสียชีวิต ตามจำนวนเงินที่จะ หักจากสมาชิกกองทุนซึ่งสหภาพฯ จะจัดทบัญชีรายชื่อมอบต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ จะจ่ายเงินภายใน 3 วัน 24.2 บริษัทฯ จะหักเงินค่าจ้างของสมาชิกกองทุนแต่ละคนจากค่าจ้างประจำงวด ประจำเดือนวันที่ 7 และวันที่ 22 ของ ทุกเดือน ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องสหภาพฯ ข้อที่ 29. กรณีพนักงานประจำอยู่ ณ สำนักงานใหญ่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในเรื่องการ หักเงินค่าหุ้น,เงินต้น,เงินกู้,ดอกเบี้ย,เงินฝาก, ตามที่สหกรณ์ฯ แจ้งให้เป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทฯ ทราบ ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 30. บริษัทฯ จะปรับปรุงการระบายอากาศบริเวณแบลิ่งเพรส ดังนี้ 30.1 ทำกระจกบานเกร็ดด้านบนของหน้าต่างด้านทิศเหนือ 30.2 จัดทำพัดลมดูดอากาศขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 18 " จำนวน 15 ตัว ที่ผนังด้านทิศใต้ 30.3 ให้แผนกสโตร์เปิดประตูบริเวณโกดังเก็บวัสดุในเวลากลางวัน 30.4 ทั้งนี้จะจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน ข้อตกลงามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 31. บริษัทฯ จะปรับปรุงการระบายอากาศบริเวณแบลิ่งเพรส ดังนี้ 31.1 จัดพัดลมดูดอากาศจากหลังคาของอาคารเข้ามายังบริเวณแบลิ่งเพรสและดรายเยอร์ 31.2 จัดพัดลมดูดอากาศ ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 6 ตัวที่ผนังด้านทิศเหนือ 31.3 ปรับปรุงกำแพงเพื่อการระบายอากาศที่ดียิ่งขึ้นตามความเหมาะสม 31.4 ทั้งนี้จะจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสภาพฯ ข้อที่ 32. บริษัทฯ ตกลงจัดตู้เหล็กเพื่อเก็บของใช้ส่วนตัวของพนักงานทุกคนในแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ 32.1 ถ้าเป็นตู้เหล็กขนาด 12 ช่อง ให้พนักงานใช้คนละช่อง 32.2 ถ้าเป็นตู้เหล็กขนาด 6 ช่อง ให้พนักงานใช้ช่องละ 2 คน 32.3 ทั้งนี้ จะจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 34 บริษัทฯ จะจัดรถเข็นเยื่อด่างแก่พนักงานที่ทำงานห้องฮอปเปอร์รูม อีก 8 คัน ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 35. 35.1 บริษัทฯ จะย้ายแผนก เอฟ.ไอ.พี. ไปอยู่ติดกับแผนกอัลซิลลารี่ ( ซ่อมบำรุง ) โดยจัดห้องทำงานของพนักงานไว้ ชั้นบนและปรับปรุงสภาพทั่วไปเช่นเดียวกับแผนกอัลซิลลารี่ ( ซ่อมบำรุง ) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2536 35.2 ต่อเติมบริเวณที่ทำงานของแผนกสปินนิ่ง ( ซ่อมบำรุง ) จากอาคารปัจจุบันตามที่ผู้แทนของทั้งสองฝ่ายได้ กำหนดไว้แล้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2536 ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 36. บริษัทฯ จะขยายบริเวณห้องทำงานของหน่วย รีฟิเจอร์เรชั่น ตามความเหมาะสม ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 37. 37.1 บริษัทฯ จะขยายบริเวณห้องทำงานของพนักงานหน่วยรีไฟเนอรี่ตามความเหมาะสม 37.2 ให้พนักงานซึ่งปฎิบัติหน้าที่ เอช.ทู.เอส. ไปใช้ห้องซึ่งปฎิบัติการขณะสร้างปล่องสูง 100 เมตรและปรับปรุงให้ ใหม่ตามความเหมาะสม 37.3 บริษัทฯ จะก่อสร้างห้องพนักงานที่บ่อน้ำเสียให้ใหม่ โดยสร้างบริเวณทางเข้าห้องทำงานเดิม 37.4 บริษัทฯ จะปรับปรุงตามข้อ 37.1 , 37.2 และ37.3 ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือน ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 38. การตรวจสุขภาพประจำปี 38.1 ให้ใช้ฟีล์มขนาดใหญ่เพื่อเอ็กซเรย์ทรวงอก 38.2 คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานเป็นผู้พิจารณากำหนดว่าจะตรวจเฉพาะเรื่องใด เกี่ยวกับบุคคลของ หน่วยงานตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งพนักงานดังกล่าวไปตรวจที่สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน หรือ กองอาชีว อนามัยกรมอนามัยหรือหน่วยงานใดที่คณะกรรมการความปลอดภัยพิจารณาเห็นสมควร ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 39. บริษัทฯ จะจัดทำแพเหล็กพร้อมอุปกรณ์ผูกเรือที่แข็งแรง อย่างไรก็ตามการจัดทำและมีใช้ซึ่งแพดังกล่าวต้องดำเนิน การเท่าที่ไม่ขัดต่อระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการมีสิ่งกีดขวางในลำแม่น้ำด้วย ทั้งนี้ จะแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องสหภาพฯ ข้อที่ 40. เมื่อบริษัทฯ นำเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เป็นเหตุให้มีพนักงานเกินกว่าความต้องการ บริษัทฯ มีสิทธิ ย้ายพนักงานผู้นั้นไปดำรงตำแหน่งเดิมหรือเทียบเท่าในหน่วยงานอื่นตามแต่บริษัทฯ จะเห็นสมควร อย่างไรก็ตามหากพนักงานผู้ นั้นมีความประสงค์ที่จะไม่ปฎิบัติงานกับบริษัทอีกต่อไป ให้ยื่นคำร้องต่อบริษัทฯ เพื่อขอความช่วยเหลือจากบริษัทฯ บริษัทฯ จะ พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามสมควร ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 43. กรณีพนักงานซึ่งได้ปฎิบัติงานติดต่อมาครบ 10 ปี ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2535 และยังไม่เคยได้รับการเลื่อน ตำแหน่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนต่ำแหน่งเมื่อพนักงานผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ฝ่ายจัดการกำหนดไว้ และแจ้งให้พนักงาน ทราบซึ่งรวมถึงความรู้ความสามารถในงานผลการปฎิบัติงาน ความประพฤติและการรักษาระเบียบวินัยและความอุตสาหวิริยะด้วย ทั้งนี้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2538 ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 44. บริษัทฯ อาจพิจารณาเพิ่มจำนวนพนักงานในหน่วยงานต่าง ๆ ตามแต่บริษัทฯ เห็นสมควร ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 45. 45.1 บริษัทฯ จะให้คำแนะนำแก่ผู้รับเหมาให้ปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 45.2 บริษัทฯ จะเพิ่มพนักงานซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกะละ 1 คน เพื่อเก็บเศษลวดและกระดาษบริเวณใกล้กับแผนก สเลอรี่มิกเซอร์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลซึ่งทำงานเกี่ยวกับเศษเหล็กและกระดาษอยู่ในขณะนี้เป็นอันดับ แรก