พ.ศ. 2532 ( เฉพาะส่วนที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ ) ************************************************
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 1. บริษัทฯ ตกลงกรณีการเพิ่มค่าจ้าง เช่น การปรับค่าจ้างประจำปี การปรับค่าจ้างเมื่อเลื่อนตำแหน่ง การปรับค่าจ้าง ขั้นต่ำ ฯลฯ มีดังนี้ 1.1 กรณีพนักงานซึ่งได้รับค่าจ้างรายเดือน หลังการคำนวณแล้วมีเศษสตางค์ปรับเป็นหนึ่งบาท 1.2 กรณีพนักงานซึ่งได้รับค่าจ้างเป็นรายวัน หลังการคำนวณแล้วมีเศษสตางค์ ปรังดังนี้ 1.2.1 กรณีเป็นเศษสตางค์ซึ่งน้อยกว่า 50 สตางค์ ปรับเป็น 50 สตางค์ 1.2.2 กรณีเป็นเศษสตางค์มากว่า 50 สตางค์ ปรับเป็นหนึ่งบาท ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 6. ให้ยกเลิกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างข้อที่ 5 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2523 และข้อที่ 2 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2527 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 6.1 บริษัทฯ จะหักเงินสะสม 5% ( ห้าเปอร์เซ็นต์ ) จากค่าจ้างมูลฐานของพนักงานแต่ละคนทุก ๆ เดือนไม่ว่าพนักงาน ผู้นั้นจะได้รับค่าจ้างจริงเท่าใด เว้นแต่พนักงานผู้นั้นมีค่าจ้างที่ได้รับจริงน้อยกว่าจำนวนเงินสะสมที่จะตัองหักไว้ คำว่าค่าจ้างมูลฐานตามข้อตกลงนี้ หมายถึง ค่าจ้างของพนักงานแต่ละคนที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้โดยไม่รวมเงินช่วย เหลือค่าครองชีพ ตัวอย่าง อัตราค่าจ้าง 6,000 บาท หักเงินสะสม 5 % เป็นเงิน 300 บาท ในกรณีพนักงานผู้นั้นทำงานล่วงเวลาหรือ ลาโดยไม่ได้รับค่าจ้างก็ตาม ก็คงหักเงินสะสม 5% จากอัตราค่าจ้าง 6,000 บาท เช่นเดิม ในกรณีการหักเงินสะสมตามวรรคแรก ถ้ามีเศษของจำนวนเต็มเป็นเศษสตางค์ ตั้งแต่ 0.25 สตางค์ หรือตั้งแต่ 5.25 บาท จะปรับเป็น 5 บาท หรือ 10 บาท ตามลำดับ ตัวอย่าง กรณีคำนวณได้ 100.25 บาท ปัดเป็น 105 บาท กรณีคำนวณได้ 105.25 บาท ปัดเป็น 110 บาท 6.2 การหักเงินสะสมตามข้อ 6.1 นี้จะมีผลบังคับใช้เฉพาะพนักงานที่ทำงานครบ 1 ปีขึ้นไปแล้วเท่านั้น 6.5 บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบตามยอดเงินสะสมที่หักจากค่ามูลฐานของพนักงานแต่ละคน ดังนี้ จำนวนปีของเงินสะสม บริษัทฯ จะจ่ายอัตราเงินสมทบ ครบ 3 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 4 ปี 30% ครบ 4 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 5 ปี 40% ครบ 5 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 6 ปี 50% ครบ 6 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 7 ปี 60% ครบ 7 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 8 ปี 70% ครบ 8 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 9 ปี 80% ครบ 9 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 10 ปี 90% จำนวนปีเงินสะสม บริษัทฯ จะจ่ายอัตราเงินสมทบ ครบ 10 ปีขึ้นไป 100% 6.6 อัตราเงินสมทบตามข้อ 6.5 นี้ บริษัทฯ จะจ่ายให้ก็ต่อเมื่อพนักงานผู้นั้นพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เว้นแต่พนักงานผู้นั้นได้รับโทษทางวินัยถึงขั้นไล่ออกจากงานหรือปลดออกจากงานไม่มีสิทธิได้รับเงิน สมทบจากบริษัท แต่มีสิทธิได้รับเฉพาะเงินสะสมและดอกเบี้ยตามระเบียบของธนาคารหรือสหกรณ์ออมทรัพย์เท่านั้น 6.7 บริษัทฯ จะแจ้งยอดเงินสะสมให้พนักงานทุกคนทราบปีละครั้ง ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 7. 7.1 บริษัทฯ ยินดีจะโอนเงินสะสมซึ่งฝากไว้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาอ่างทอง ซึ่งให้บริการและผลประโยชน์ ตอบแทนที่ดีกว่าแก่พนักงาน 7.2 ให้จัดตั้ง "คณะกรรมการบริหารกองทุนเงินสะสมพนักงานบริษัทไทยเรยอน จำกัด " ขึ้นมาคณะหนึ่งประกอบด้วย ผู้แทนบริษัทฯ และผู้แทนสหภาพแรงงานฯ ฝ่ายละ 3 คน เพื่อทำหน้าที่บริหารกองทุนนี้แทนพนักงานทั้งหมดและมีอำนาจออกกฎ ระเบียบใด ๆ เกี่ยวกับเงินกองทุนนี้ 7.3 ในการถอนเงินจากองทุนฯ เพื่อจ่ายคืนแก่พนักงานผู้พ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ จะต้องมีคณะกรรม การ 2 ใน 6 คน เป็นผู้ลงนามถอนเงิน กรรมการผู้ลงนามจะต้องประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายบริษัทฯ และสหภาพแรงงานฝ่าย ละ 1 คน และหากเงินสะสมดังกล่าวของพนักงานถูกหักเพื่อการชำระหนี้ใด ๆ ให้หักชำระหนี้แก่บริษัทฯ ก่อน ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องสหภาพฯ ข้อที่ 8. ให้ยกเลิกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างข้อ 13 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2523 ข้อ 3 ข้อ 9 และข้อ 10 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2529 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 8.1 บริษัทฯ จะจ่ายค่าทำขวัญให้แก่พนักงานผู้ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นเงิน 1,000 บาท( หนึ่งพันบาทถ้วน ) ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง โดยให้นำหลักเกณฑ์ต่อไปนี้มาพิจารณา ก. มีบาดแผล แตก เย็บตั้งแต่ 1 เข็มขึ้นไป ข. แขน ขา หรือ อวัยวะส่วนอื่นหัก หรือเดาะ ค. สิ้นสติ ( สลบ ) ง. กรณีอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ และสหภาพแรงงานฯ ร่วมกันพิจารณาเห็นสมควร 8.2 ในกรณีพนักงานประสบอุบัติเหตุจากการทำงานไม่ถึงขั้นสาหัส บริษัทฯ จะจ่ายค่าจ้างเต็ม 100% ( เพิ่มขึ้นอีก 40 % จากกองทุนเงินทดแทน ) สำหรับการรักษาพยาบาลตามใบรับรองแพทย์ซึ่งไม่เกิน 15 วัน 8.3 ในกรณีพนักงานประสบอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นสาหัสและเข้ารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลบริษัทฯ จะจ่ายค่าจ้างเต็ม 100 % ( เพิ่มขั้นอีก 40% จากกองทุนเงินทดแทน ) ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลและจ่าย 100% สำหรับระยะเวลาพักฟื้นอีกตามความเป็นจริงตามคำสั่งของแพทย์ แต่ไม่เกิน 60 วัน โดยรวมวันหยุดด้วย ( แก้ไขโดยข้อตกลง ข้อ 6 พ.ศ. 2535 ) 8.4 ในกรณีพนักงานประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน ที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ 8.2 และ 8.3 บริษัทฯ จะจ่ายค่าจ้างให้กับ พนักงานตามกฎหมายแรงงาน 8.5 กรณีพนักงานประสบอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นสาหัสแต่ไม่ได้รับเงินทดแทนตามกฎหมายแรงงาน บริษัทฯ จะปรึกษากับแพทย์ผู้ทำการรักษาพยาบาลเพื่อทำศัยกรรมตกแต่งให้ดีที่สุด จนกระทั่งแพทย์ลงความเห็นว่าไม่สามารถรักษาหรือ ทำศัยกรรมตกแต่งให้ดีกว่านั้นแล้ว อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินค่าทำขวัญนอกเหนือจากข้อ 8.1 แต่ไม่เกิน 10,000 บาทซึ่งจะเป็นจำนวนเท่าใดให้คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานเป็นผู้พิจารณาเสนอต่อประธานบริษัทฯ เพื่ออนุมัติต่อไป 8.6 บริษัทฯ จะไม่นำเอาวันหยุดตามข้อตกลงฯ ข้อ 8.2 และ 8.3 มาคิดคำนวณในการพิจารณาขึ้นค่าจ้างประจำปี และการจ่ายเงินโบนัส ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 10. 10.1 ในกรณีพนักงานถูกพิจารณาโทษทางวินัยถึงขั้นเลิกจ้างและถูกสั่งให้พักงานระหว่างการสอบสวน เมื่อบริษัทฯ เห็นสมควรไม่เลิกจ้าง ในกรณีนี้ ถ้าบริษัทฯ ใช้เวลาในการตัดสินเกินกว่า 6 วัน บริษัท ฯ จะจ่ายค่าจ้างส่วนที่เกิน 6 วันนั้น 10.2 ในกรณีพนักงานถูกพิจารณาโทษทางวินัยถึงขั้นเลิกจ้างและถูกสั่งพักงานในระหว่างการสอบสวนเมื่อบริษัทฯ ตัดสินเลิกจ้าง ในกรณีนี้ถือว่าพนักงานถูกเลิกจ้างตั้งแต่วันที่ถูกสั่งให้พักงาน ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 12. บริษัทฯ ได้สั่งซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับรถพยาบาลฉุกเฉินแล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2532 และกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ดังนี้ 12.1 กรณีพนักงานประสบอุบัติเหตุจากการทำงานหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินในบริเวณบริษัทฯ ต้องเข้ารับการรักษา พยาบาลเร่งด่วน ณ โรงพยาบาลอ่างทอง บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ 12.2 กรณีพนักงานของบริษัทฯ ป่วยนอกงานหรือบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของพนักงานเจ็บป่วยและ เข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะคนไข้ในโรงพยาบาลซึ่งตั้งอยู่บริเวณภาคกลาง หากแพทย์ผู้ทำการรักษาพยาบาลมีความเห็นว่า ควรส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร ให้ร้องขอใช้รถพยาบาลฉุกเฉินต่อบริษัทฯ ทั้งนี้พนัก งานต้องเสียค่าใช้จ่ายในอัตรากิโลเมตรละ 2 บาท 12.3 บริษัทฯ งวนสิทธิที่จะอนุญาตให้บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ทั้งของรัฐและเอกชนใช้ประโยชน์จากรถ พยาบาลฉุกเฉินนี้ด้วยตามที่ที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร อนึ่ง ระเบียบการใช้รถพยาบาลฉุกเฉิน บริษัทฯ และสหภาพแรงงานฯ จะร่วมกันจัดทำขึ้นและประกาศให้พนัก งานได้ ทราบต่อไป ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 13. บริษัทฯ ตกลงในเรื่องระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานและการจ่ายเงินค่าครองชีพ ดังนี้ คือ 13.1 พนักงานใหม่ซึ่งอยู่ในสัญญาทดลองปฏิบัติงาน 180 วัน บริษัทฯ จะจ่ายเงินค่าครองชีพให้กับพนักงานผู้ นั้นเมื่อทดลองปฏิบัติงานครบ 90 วันแล้ว 13.2 พนักงานชั่วคราวซึ่งต่อมาภายหลังบริษัทฯ เห็นเหมาะสมให้ว่าจ้างเป็นลูกจ้างทดลองปฏิบัติงานโดยทำงานใน หน้าที่เดิม พนักงานผู้นี้จะต้องอยู่ในสัญญาทดลองปฏิบัติงานไปจนครบ 180 วัน โดยนับรวมวันทำงานในระหว่างการเป็น ลูกจ้างชั่วคราวด้วย และมีสิทธิได้รับค่าครองชีพทันทีหากได้ทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวมาแล้วเกิน 90 วัน แต่ถ้าพนัก งานผู้นั้น ทำงานชั่วคราวมาไม่ครบ 90 วัน เมื่อรวมระยะเวลาซึ่งได้ทำงานชั่วคราวกับระยะเวลาทดลองงานครบ 90 วันแล้วก็ให้ได้รับ เงินค่าครองชีพด้วยเช่นกัน 13.3 พนักงานชั่วคราวซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วเกิน 180 วัน และต่อมาภายหลังบริษัทฯ เห็นเหมาะสมให้ว่าจ้าง เป็นพนักงานทดลองงานในหน้าที่ใหม่ ในกรณีนี้ให้นำข้อตกลงข้อ 13.1 มาใช้โดยอนุโลม 13.4 พนักงานชั่วคราวตามข้อ 13.2 และหรือ 13.3 ซึ่งต่อมาในภายหลังบริษัทฯ เห็นเหมาะสมให้ว่าจ้างเป็น พนักงานทดลองงาน ในหน้าที่ใหม่ ในกรณีนี้ให้นำข้อตกลงข้อ 13.1 มาใช้โดยอนุโลม ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 14. พนักงานที่มีความประสงค์จะขอเกษียณอายุตัวเองก่อนกำหนดเกษียณอายุ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทไม่เกิน 5 ปี บริษัทฯ อาจอนุญาตให้พนักงานผู้นั้นเกษียณอายุก่อนได้โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินค่าชดเชยให้เท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 180 วัน หรือ 6 เดือน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้พนักงานซึ่งประสงค์จะเกษียณอายุตัวเองล่วงหน้าก็ได้ ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 16. บริษัทฯ จะให้ผู้รับเหมารถ รับ - ส่งพนักงาน กะจี ทั้งสายระหว่างโรงงาน - ป่าโมก และโรงงาน - อ่างทองทำการ แก้ไขปรับปรุงสภาพรถให้อยู่ในสภาพที่ดีและปลอดภัยกว่าที่เป็นอยู่ ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 20. บริษัทฯ ตกลงให้เพิ่มผู้แทนทั้งฝ่ายบริษัทและฝ่ายสหภาพแรงงานฯ เป็นฝ่ายละ 5 คน ในคณะกรรมการควบคุม คุณภาพอาหาร , คณะกรรมการกีฬา , และคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานแก้ไขเพิ่มเติมจากข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ การจ้าง ปี 2523 ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 26. บริษัทฯ ตกลงตัดเครื่องแบบประจำปีจ่ายให้กับแผนกเอฟ.ไอ.พี. และซีวิล ทุกคน โดยพิจารณาจากสภาพการ ทำงานว่าพนักงานคนใดควรใช้เสื้อแขนสั้นหรือแขนยาวในการทำงาน ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสนหภาพฯ ข้อที่ 27. บริษัทฯ จะจัดงบประมาณเพื่อการกีฬาให้แก่พนักงานและกำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้ 27.1 ให้ใช้งบประมาณนี้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างพนักงานของบริษัทฯ และการ จัดทีมกีฬาเพื่อสร้างและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และหน่วยงานอื่นตามที่คณะกรรมการกีฬาเห็นสมควร 27.2 หากการใช้งบประมาณแต่ละปียังมียอดเงินเหลืออยู่จะไม่มีการนำไปสมทบกับงบประมาณในปีอื่นใด 27.3 การจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้ผ่านฝ่ายจัดซื้อของบริษัทฯ ทั้งสิ้น กรณีการจัดซื้ออุปกรณ์ใด ๆ ไม่เป็นไปตามคุณ สมบัติตามที่คณะกรรมการกีฬากำหนด ให้คืนฝ่ายจัดซื้อเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามที่ต้องการ 27.4 การเบิกจ่ายงบกีฬาให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่ใช้ในขณะนี้ ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 29. บริษัทฯ จะสร้างหอพักครอบครัวซึ่งมีห้องนอนและแยกห้องครัวกับห้องโถงออกจากกันให้กับพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่ง ลีดเดอร์ จำนวน24 ครอบครัว ภายในเวลา 24 เดือน และทำการปรับปรุงหอพักพนักงานหญิงโสด ดังนี้ 29.1 ขยายจำนวนห้องเพิ่มเป็น 8 ห้อง พร้อมทั้งจัดทำห้องอาบน้ำและห้องส้วมให้อยู่ด้านหลังของแต่ละห้องอย่างเป็น สัดส่วน 29.2 จัดทำฝ้ากันความร้อนโดยใช้วัสดุที่เหมาะสมเพื่อป้องกันกการแผ่ความร้อนจากหลังคา 29.3 เปลี่ยนทางเข้าให้เข้าทางด้านตึกหอพักครอบครัว ทั้งนี้จะจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 30. บริษัท ฯ ตกลงปรับปรุงหอพักพนักงานชายโสดและครอบครัวดังนี้ 30.1 บริษัทฯ จะทำการปรับปรุงห้องพักชั้นที่ 3 โดยจัดทำฝ้าด้วยวัสดุที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแผ่ความร้อนจากหลัง คาหากบริษัทฯ ไม่สามารถหาวัสดุที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการดังกล่าวได้ บริษัทฯ จะใช้ฝ้าเพดานโดยใช้แผ่นวัสดุไฟเบอร์ ทั้งนี้จะดำเนิน การให้เสร็จก่อนเดือนเมษายน 2533 30.2 บริษัทฯ จะเจาะช่องหน้าต่างจำนวน 2 ช่อง พร้อมติดตั้งเหล็กดัดด้านหลังห้องพักแต่ละห้อง 30.3 บริษัทฯ จะทำการต่อท่อน้ำโดยการแยกเฉพาะหอพักใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 31. บริษัทฯ ยินดีจะจัดหอพักให้แก่พนักงานที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดและทำงานเพียงคนเดียวให้ตามจำนวนห้องว่างที่มี อยู่ในขณะนั้น โดยยึดถือตำแหน่งงานฯ อายุงาน และอัตราเงินเดือนเป็นหลักในการพิจารณาตามลำดับก่อนหลัง ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 32. บริษัทฯ ตกลงขยายสำนักงานสหภาพแรงงานฯ โดยให้มีพื้นขึ้นอีกประมาณ 80 ตารางเมตร ( ตามแบบที่แนบข้อ ตกลงนี้ ) ทั้งนี้จะแล้วเสร็จภายใน 9 เดือน ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 33. บริษัท ฯ จะขยายโรงจอดรถยนต์ ซึ่งสามารถจอดรวมได้ 30 คัน ทั้งนี้จะแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน 34.2 บริษัทฯ จะหักเงินค่าจ้างของสมาชิกกองทุนแต่ละคนจากค่าจ้างงวดประจำวันที่ 22 ของทุกเดือน ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 37. กรณีคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานและผู้แทนประจำแผนกจะจัดสัมมนา ให้สหภาพฯ เสนอรายละเอียดของ การสัมมนาเพื่อขออนุญาตต่อบริษัทฯ ได้ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน โดยบุคคลที่เข้าร่วมอบรมสัมมนาดังกล่าวจะถือเป็นวันทำงาน ปกติ ผู้แทนสมาชิกประจำแผนก,กรรมการบริหารสหภาพแรงงาน,และกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ที่ลาเมตตาจิตตามข้อ 28 ลาไปดำเนินกิจกรรมสหภาพฯ และสหกรณ์ฯ ตามข้อ 35 และเข้าร่วมอบรมสัมมนาตามข้อ 37 หากรวมวันลาทั้งหมดแล้วไม่เกิด 10 วันจะมีสิทธิได้รับรางวัลความเพียร ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 41. บริษัทฯ ตกลงจัดประชุมร่วมกับสหภาพแรงงานฯ 3 เดือนต่อครั้งและในการประชุมจะมีประธานบริษัทฯ รองประธานฯ (ฝ่ายวิศวกรรม) หรือรองประธานฯ (ฝ่ายผลิต) และผู้แทนฝ่ายบริหารคนอื่นร่วมประชุมด้วย ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 42. ทั้งสองฝ่ายตกลงให้จัดทำเป็นร้านค้าสวัสดิการพนักงานต่อไปตามเดิม ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องสหภาพฯ ข้อที่ 44. บริษัทฯ จะปรับค่าจ้างกรณีพนักงานได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากระเบียบเดิมเป็นระเบียบใหม่ 44.1 พนักงานที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากตำแหน่งคนงาน (Worker) มาเป็นตำแหน่ง เซมิ-สกิลล์โอเปอร์เรเตอร์ (Semi- Slikked Operator) หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า พนักงานผู้นั้นจะได้รับค่าจ้างเพิ่ม 350 บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และให้มีผลบัง คับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2532 เป็นต้นไป 44.2 พนักงานใดได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากตำแหน่ง เซมิ - สกิลล์ โอเปอร์เรเตอร์ (Semi - Skilled Operator) มาเป็น ตำแหน่งโอเปอร์เรเตอร์ ( Operator ) หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า พนักงานผู้นั้นจะได้รับค่าจ้างเพิ่ม 450 บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2532 เป็นต้นไป 44.3 พนักงานใดได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากตำแหน่งโอเปอร์เรเตอร์ ( Operator ) มาเป็นตำแหน่งลีดเดอร์ (Leader) พนักงานผู้นั้นจะได้รับค่าจ้างเพิ่ม 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน) และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2532 เป็นต้นไป 44.4 สำหรับพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งลีดเดอร์ในปัจจุบันจะได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นคนละ 300 บาท ( สามร้อยบาทถ้วน ) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2532 เป็นต้นไป 44.5 พนักงานที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งตามข้อ 44.1 และข้อ 44.2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2532 หากได้รับเงินเพิ่มน้อย กว่า 350 บาท หรือ 450 บาท ตามลำดับ บริษัทฯ ยินดีจ่ายเงินเพิ่มจนครบตามจำนวนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2532 เป็น ต้นไป ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 46. บริษัทฯ จะปรับปรุงสนามฟุตบอลให้มีสภาพที่ดีขึ้น ให้มีลักษณะความลาดเอียงแบบหลังเต่าที่เพียงพอที่จะไม่ทำให้น้ำ ขังบริเวณสนามพร้อมปลูกหญ้าแพรกและจัดทำก๊อกน้ำให้บริเวณใกล้เคียง เพื่อให้รดหญ้าในสนามฟุตบอลให้อยู่ในสภาพที่สวยงามให้ แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน