การบริหารงานสหภาพแรงงานไทยเรยอน
          
             

                สหภาพแรงงานไทยเรยอนมีสมาชิก  683 คน ซึ่งเป็นคนงานของบริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) พนักงานที่เป็น สมาชิกสหภาพแรงงาน ได้แก่ คนงานพนักงานฝ่ายผลิต พนักงานฝ่ายซ่อม บำรุง ซุปเปอร์ไวเซอร์ ซีเนียร์ซูปเปอร์ไวเซอร์ โฟร์แมน ซีเนียร์โฟร์แมน วิศวกร นักเคมี
                ค่าบำรุงสหภาพแรงงานฯ สมาชิกสหภาพแรงงานฯ เสียค่าบำรุงสหภาพแรงงานเดือนละ 250 บาท ได้แบ่งเป็นเงินบริหารงานสหภาพแรงงานเดือนละ 150 บาท และกองทุนสวัสดิการสหภาพแรงงานไทยเรยอน (กองทุนนัดหยุดงาน) เดือนละ 100 บาท เงินกองทุนสวัสดิการสหภาพแรงงานไทยเรยอนจะคืนเงินต้นให้แก่สมาชิกสหภาพแรงงานฯ ที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัททุกคน
                คณะกรรมการบริหารงานสหภาพแรงงานฯ ตามข้อบังคับ มีระหว่าง 9 - 17 คน โดยสหภาพแรงงานฯ การเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ปกติจะมีจำนวน 15 คน มีวาระการเป็นกรรมการคราวละ 2 ปี ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนสูงสุดและลำดับที่สองจะดำรงตำแหน่งประธานสหภาพแรงงานฯ และรองประธานสหภาพฯ ตามลำดับ ส่วนกรรมการตำแหน่งอื่น ๆ จะจัดสรรในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ
                คณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ ทำการประชุมเดือนละสองครั้งทุกวันอังคาร ที่สองและวันอังคารที่ 4 ของเดือน โดยได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 100 บาท
               ค่ารถและเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการสหภาพฯ คณะกรรมการบริหารสหภาพฯ ที่เดินทางไปประชุม สัมมนาหรือไปดำเนินกิจกรรมนอกสถานที่จะได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 150 บาท สำหรับ วันเดินทางไปกลับ ส่วนวันประชุมหรือสัมมนาได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 100 บาท
                สำหรับค่ารถโดยสารในการเดินทางสามารถเบิกได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง (รวมทั้งค่ารถแท็กซี่) ส่วนกรรมการที่นำรถยนต์ส่วนตัวสามารถเบิกค่าน้ำมันรถได้ตามระยะทางดังนี้ คือ
อ่างทอง – ปทุมธานี  750 บาท , อ่างทอง - กรุงเทพฯ 900 บาท , อ่างทอง - สมุทรปราการ 950 บาท สถานที่อื่น ๆ เทียบเคียงระยะทางตามอัตราดังกล่าวข้างต้น
                ผู้แทนสมาชิกประจำแผนก ผู้แทนสมาชิกประจำแผนกคือ ตัวแทนสมาชิกสหภาพแรงงานในแผนกต่าง ๆ ตามระเบียบสหภาพแรงงานไทยเรยอนว่าด้วยผู้แทนสมาชิกประจำแผนก พ.ศ. 2528 กำหนดให้สมาชิกแผนกต่าง ๆ จำนวน 30 คน สามารถมีผู้แทนสมาชิกประจำแผนกได้ 1 คน เศษของ 30 คน ถ้าเกินกว่า 15 คน สามารถมีผู้แทนสมาชิกประจำแผนกได้ 1 คน  ปัจจุบันมีสมาชิกผู้แทนประจำแผนก 35 คน
               วาระของการดำรงตำแหน่ง สหภาพแรงงานฯ จะให้สมาชิกแต่ละแผนกทำการเลือกตั้งหรือคัดเลือกผู้แทนสมาชิกประจำแผนกภายหลังการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงาน ฯ ชุดใหม่โดยผู้แทนสมาชิกประจำแผนกจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เท่ากัน วาระของคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ แต่ถ้าคณะกรรมการฯ พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะก่อนครบวาระผู้แทนสมาชิกประจำแผนกก็ต้องพ้นวาระตามไปด้วย
               สมาชิกสหภาพแรงงงานฯ พนักงานบริษัททั้งที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ และโรงงานที่จังหวัดอ่างทอง ที่ได้รับการบรรจุให้เป็นลูกจ้างประจำของบริษัทสามารถสมัครเป็นสมาชิกสหภาพ
แรงงานได้โดยยื่นใบสมัคร รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป และเงินค่าสมัคร 20 บาท ต่อฝ่ายทะเบียนสหภาพแรงงานฯ เมื่อสหภาพฯ รับสมัครเป็นสมาชิกจะออกบัตรสมาชิกให้สมาชิกสหภาพฯ มีหน้าที่ และสิทธิตามข้อบังคับ สหภาพแรงงานฯ ดังนี้ คือ
               1. หน้าที่สมาชิก (ข้อบังคับสหภาพฯ ข้อที่ 14)
                1.1 ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับสหภาพแรงงานฯ มติของที่ประชุมใหญ่ มติของคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่สหภาพแรงงานฯ จ้างโดยเคร่งครัด
                1.2 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญตามที่สหภาพแรงงานฯ จัดขึ้น
                1.3 เข้าร่วมกิจกรรมาต่าง ๆ ของสหภาพแรงงาน ฯ และให้ความร่วมมือช่วยเหลืองานของสหภาพแรงงานฯ โดยเต็มกำลัง
               2. สิทธิสมาชิก (ข้อบังคับสหภาพฯ ข้อที่ 13 )
                2.1 สมาชิกสหภาพแรงงานฯ ย่อมเสมอกันภายใต้ข้อบังคับสหภาพแรงงานฯ นี้
                2.2 มีสิทธิเสนอแนะข้อคิดเห็นในกิจกรรมต่าง ๆ ของสหภาพแรงงานฯ โดยผ่านกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ
                2.3 มีสิทธิได้รับบริการต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสหภาพแรงงาน ฯ
                2.4 มีสิทธิในการสมัครเข้ารับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ตำแหน่งต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ร่วมทั้งสิทธิในการได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของสหภาพแรงงานฯ
                2.5 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเห็น รับรองข้อเสนอ อภิปรายสนับสนุนหรือคัดค้านมติของคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ตั้งข้อซักถามเกี่ยวกับกิจกรรมของสหภาพแรงงานฯ
                2.6 มีสิทธิตรวจสอบทะเบียนสมาชิกฯ เอกสาร หรือบัญชีรายรับ - รายจ่ายของสหภาพแรงงานฯ
                2.7 มีสิทธิยับยั้งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขมติของคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ด้วยการทำเป็นหนังสือร้องขอต่อประธานสหภาพแรงงานฯ อื่น ๆ รับร้องไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ทั้งหมด
                2.8 มีสิทธิถอดถอนกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือทั้งคณะได้
               เจ้าหน้าที่สหภาพฯ สหภาพแรงงานฯ จัดจ้างเจ้าหน้าที่สหภาพฯ เป็นพนักงานประจำ 3 คน โดยจ่ายค่าจ้างในอัตราที่เหมาะสมตามวุฒิการศึกษาแต่ละคน และใช้บัญชีเงินเดือนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งเป็นบัญชีที่จัดทำโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ คือ บัญชี 10(2) เจ้าหน้าที่สองคนเป็นพนักงานทั่วไป ส่วนอีกหนึ่งคนเป็นแม่บ้านสำหรับเงินเดือนของแม่บ้านสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด ช่วยจ่ายให้ครึ่งหนึ่ง ทั้งนี้สหภาพฯ จ่ายเงินเดือนให้เจ้าหน้าที่ 3 คน เป็นเงินเดือนละ 58,050 บาท
               นอกจากนั้นสหภาพฯ ได้จัดสวัสดิการอื่น ๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่สหภาพแรงงาน ดังนี้ คือ
                1. ค่ารักษาพยาบาล ปีละ 5,000 บาท
                2. ค่าเครื่องแบบ   ปีละ  5,000 บาท
                3. ค่าครองชีพเดือนละ 1,300 บาท
                4. หักเงินสะสมจากเงินเดือนเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 7.5 สหภาพฯ จ่ายสมทบร้อยละ 7.5 ของเงินเดือนรวมเป็นร้อยละ 15 ต่อเดือน
                5. จ่ายเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือเพื่อนพนักงานไทยเรยอน แทนเจ้าหน้าที่สหภาพฯ ทั้งนี้หากเจ้าหน้าที่สหภาพฯ เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือเพื่อนพนักงานไทยเรยอน
166,000 กว่าบาท
                6. มีสิทธิได้เข้าร่วมนำเที่ยวและงานสังสรรค์ปีใหม่ เช่นเดียวกับพนักงานของบริษัท
                7. มีสวัสดิการเงินกู้ไม่เสียดอกเบี้ยตั้งแต่ 10,000 - 25,000 บาท ตามความจำเป็นแล้วแต่กรณี
                8. จัดตั้งการสำรองการจ่ายเงินชดเชย แก่เจ้าหน้าที่โดยจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินสำรองการจ่ายเงินชดเชยร้อยละ 10ของค่าจ้างของเจ้าหน้าที่สหภาพฯแต่ละคนเงินที่เก็บสะสมไว้จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่สหภาพฯมื่อเจ้าหน้าที่เกษียณหรือถูกเลิกจ้างโดยไม่มี
ความผิด