โครงสร้างการบริหารงาน    
         
   
ที่ประชุมใหญ่
คณะกรรมการบริหาร
(เลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่)
ผู้แทนสมาชิกประจำแผนก 35 คน
(เลือกโดยสมาชิกแต่ละแผนก)
สมาชิกสหภาพแรงงาน
   
         
   
การบริหารงานสหภาพแรงงาน
   
   
กรรมการสหภาพแรงงานไทยเรยอน
   
   
ผู้แทนสมาชิกประจำแผนก
   
   
คณะกรรมการสตรีสหภาพแรงงานไทยเรยอน
   
   
เจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานไทยเรยอน
   
   
บทบาทสหภาพแรงงานในขบวนการแรงงาน