พ.ศ. 2529 ( เฉพาะส่วนที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ ) ************************************************
ข้อตกลงข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 2. ให้ยกเลิกข้อตกลงฯ ข้อ 8.1 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2523 และให้ใช้ข้อความ ดังต่อไปนี้แทน ในกรณีที่พนักงานลากิจเพื่อไปงานศพบิดา , มารดา , สามี , ภรรยา หรือบุตร พนักงานมีสิทธิลาได้ 5 วัน โดยได้รับ ค่าจ้างเท่ากับวันทำงานปกติ ข้อตกลงข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 15. บริษัทฯ จะจัดเสื้อส่วนกลางสำหรับปฏิบัติงานแก่พนักงานแผนกซีวิล และชุดหมีแก่พนักงานแผนกเอฟ. ไอ.พี. ดังนี้ 15.1 ยกเลิกโดยข้อตกลงฯ ข้อ 26. พ.ศ. 2532 15.2 บริษัทฯ จ ะจัดชุดหมี จำนวน 10ชุต่อปี เพื่อให้พนักงานในแผนกเอฟ.ไอ.พี. ใช้ในขณะเจียร์ถังหรือพ่นทราย ข้อตกลงข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 16. บริษัทฯ ตกลงจะทำการขยายสำนักงานของสหภาพฯ เพิ่มอีก 1 ห้อง ขนาดพื้นที่ประมาณ 16 ตารางเมตร ให้แล้ว เสร็จภายใน 9 เดือน และจะติดตั้งโทรศัพท์ให้ 1 เครื่อง ภายใน 3 เดือน