พ.ศ. 2527 ( เฉพาะส่วนที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ ) ************************************************
ข้อตกลงข้อเรียกข้อที่ 11. บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงรถรับ - ส่งพนักงานดังนี้ 11.1 สายโรงงาน - ป่าโมก บริษัทฯ จะจัดรถสองแถวขนาดบรรทุกผู้โดยสารได้ 30 คน สำหรับพนักงานกะปกติ 2 คัน และกะอื่น ๆ กะละ 1 คัน 11.2 สายโรงงาน - อ่างทอง ในกรณีที่พนักงานที่โดยสารรถสายอ่างทอง - โรงงานในกะปกติ ถ้ามีจำนวนเกิน 40 คน บริษัทฯ จะจัดหารถรับส่งเพิ่มให้อีก 1 คัน ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้เสร็จภายใน 60 วัน 11.3 กรณีรถคันดังกล่าวคันหนึ่งคันใดตามข้อ 11.1 และ11.2 ไม่สามารถมารับส่งได้ด้วยเหตุใด ๆ ให้จัดรถขนาดเดียว กันมาทดแทนหรือรถขนาดเล็กกว่าจำนวน 2 คันมาทดแทน ข้อตกลงข้อเรียกร้องข้อที่ 13. ให้คงร้านอาหารที่ตึกวิสโคสตามเดิม และบริษัทฯ จะทำความตกลงกับผู้รับเหมาเพื่อให้ ปรับปรุงคุณภาพของข้าวต้มให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม ดังนี้ โดยบริษัทฯ จะให้ผู้รับเหมาจัดทำข้าวต้มหมุนเวียนภายในสัปดาห์ หนึ่งประกอบด้วย ข้าวต้มหมู ปลาไก่ สลับกันไป และบริษัทฯ จะจ่ายค่าข้าวต้มให้แก่ผู้รับเหมาคิดเป็นรายบุคคลคนละ 4 บาท ( พ.ศ. 2532 เพิ่มค่าข้าวต้มเป็นคนละ 8 บาท ปัจจุบันบริษัทจ่ายให้คนละ 10 บาท ) ข้อตกลงข้อเรียกร้องข้อที่ 14. บริษัทฯ จะปรับปรุงสถานที่ทำงานดังต่อไปนี้ 14.1 บริษัทฯ จะจัดสร้างสถานที่สำหรับพักให้กับพนักงานแผนกซีวิลในสถานที่ซึ่งทั้งสองเห็นเหมาะสมโดยให้มีห้องอาบ น้ำและห้องส้วมอยู่ภายในบริเวณเดียวกัน เว้นแต่สามารถหาสถานที่ซึ่งมีห้องอาบน้ำและห้องส้วมอยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ 14.2 บริษัทฯ จะติดตั้งพัดลมดูดอากาศจำนวน 1 ตัว บริเวณดีซัลท์บาท 14.3 บริษัทฯ จะติดตั้งตู้เย็นขนาด 1 ก๊อก ที่แผนกอ๊อกซิลลารี่ และไฟฟ้าแห่งละ 1 เครื่อง