พ.ศ. 2523 ( เฉพาะส่วนที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ ) ************************************************
ข้อตกลงข้อเรียกร้องข้อที่ 8. บริษัทฯ อนุญาตให้พนักงาลาเมตตาจิตได้ ดังนี้ 8.1 ในกรณีที่พนักงานลากิจไปเพื่องานศพ บิดา มารดา บุตร สามีหรือภรรยา พนักงานมีสิทธิลาได้ 5 วัน โดยได้รับค่า จ้างเท่ากับวันทำงานปกติ ( แก้ไขในข้อตกลงข้อ 2 ฉบับลงวันที่ 21 มิถุนายน 2529 ) 8.2 ในกรณีที่พนักงานแต่งงาน พนักงานมีสิทธิลาได้ 3 วัน โดยได้รับค่าจ้างเท่ากับวันทำงานปกติ 8.3 ในกรณีที่พนักงานจะต้องไปรับการเกณฑ์ทหารตามกำหนดทางราชการ พนักงานมีสิทธิลาโดยได้รับค่าจ้างเท่ากับ วันทำงานปกติได้ 1 วันทำงาน 8.4 ในกรณีที่พนักงานได้รับคำสั่งของศาลเพื่อให้การเป็นพยาน พนักงานมีสิทธิลาได้เพื่อการนี้โดยได้รับค่าจ้างเท่ากับ วันทำงานปกติ 1 วันทำงาน 8.5 การลาเมตตาจิตตามข้อตกลงนี้ พนักงานจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานต่อบริษัทฯเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ข้อตกลงข้อเรียกร้องข้อที่ 9. บริษัทฯ อนุญาตให้พนักงานลาอุปสมบทได้ ดังนี้ 9.1 ในการลาอุปสมบทนอกฤดูกาลเข้าพรรษา บริษัทฯ จะจ่ายค่าจ้างให้เท่ากับวันทำงานปกติไม่เกิน 7 วัน 9.2 ในการลาอุปสมบทในฤดูกาลเข้าพรรษาตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของบริษัทฯ บริษัทฯ จะจ่ายค่าจ้างให้เท่ากับ วันทำงานปกติไม่เกิน 15 วัน 9.3 การจ่ายเงินตามข้อ 9.1 และ 9.2 นี้ บริษัทฯ จะจ่ายให้ก็ต่อเมื่อพนักงานได้กลับเข้าทำงานตามปกติแล้ว 9.4 พนักงานผู้มีสิทธิในการลาตามข้อ 9.1 จะต้องเป็นพนักงานที่ทำงานให้กับบริษัทฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 9.5 พนักงานผู้มีสิทธิในการลาตามข้อ 9.2 จะต้องเป็นพนักงานที่ทำงานให้กับบริษัทฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 9.6 การลาอุปสมบทตามข้อ 9.1 และ 9.2 นี้ บริษัทฯ จะไม่นำมาคิดคำนวณในการหักเงินโบนัสและการขึ้นค่าจ้าง ประจำปี 9.7 การขออนุญาตลาอุปสมบทและการพิจารณาอนุญาตการลาอุปสมบทตามข้อตกลงนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของ บริษัทฯ ข้อตกลงข้อเรียกร้องข้อที่ 14. ในกรณีที่มีตำแหน่งง่านว่างลงในแต่ละแผนก บริษัทฯ จะพิจารณาพนักงานเก่าที่มี คุณสมบัติเหมาะสมบรรจุในตำแหน่งที่ว่างลงนั้น โดยยึดถือหลักความรู้ความสามารถและความเหมาะสมมาเป็นหลักในการ พิจารณาก่อนบุคคลภายนอก ทั้งนี้ เว้นแต่ไม่มีพนักงานผู้ใดเหมาะสมหรือมีคุณสมบัติดีพอต่อตำแหน่งที่ว่างลงนั้นบริษัทฯ จำเป็นจะ ต้องจัดหาบุคคลภายนอกเข้ามาบรรจุต่อไป ข้อตกลงข้อเรียกร้องข้อที่ 17. ร้านอาหารภายในโรงงานให้คงไว้ 1 ร้านตามเดิม แต่บริษัทฯ จะจัดตั้งคณะกรรมการควบ คุมคุณร้านอาหารขึ้นหนึ่ง คณะกรรมการดังกล่าวจะประกอบด้วยผู้แทนสหภาพแรงงานไม่เกิน 3 คนและผู้แทนฝ่ายจัดการไม่เกิน 3 คน โดยให้มีหน้าที่ตรวจสอบควบคุม หรือกำหนดระเบียบให้ผู้ดำเนินการร้านอาหารปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ การจัดตั้ง ตั้งคณะกรรมการดังกล่าวบริษัทฯ จะได้จัดตั้งโดยประกาศให้พนักงานทุกคนได้ทราบทั่วกันภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2523 ข้อตกลงข้อเรียกร้องข้อที่ 20. บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยขึ้นมาหนึ่งคณะ โดยจะมีผู้แทนในแต่ละ แผนกมาร่วมกันพิจารณากำหนดมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยซึ่งคณะกรรมการดังกล่าว จะประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายสหภาพแรง งานไม่เกิน 2 คน และผู้แทนฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ไม่เกิน 3 คน คณะกรรมการนี้มีหน้าที่ร่วมกันพิจารณาจัดหาเครื่องมือ หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานตามที่ผู้แทน ของแต่ละแผนกได้เสนอแนะตามความจำเป็น ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุเป็นหลักบริษัทฯ จะจัดตั้ง คณะกรรมการชุดนี้ขึ้นภายใน 30 วัน นับแต่ข้อตกลงนี้มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป ข้อตกลงข้อเรียกร้องข้อที่ 21. บริษัทฯ จะจัดตั้งคณะกรรมการกีฬาขึ้นมาหนึ่งคณะ ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายจัดการ ของบริษัทฯ และผู้แทนสหภาพแรงงานฯ ไม่เกินฝ่ายละ 3 คน คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามข้อตกลงนี้ จะเป็นผู้กำหนดหรือให้ข้อ เสนอแนะการจัดการกีฬาต่อฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ข้อตกลงข้อเรียกร้องข้อที่ 25. บริษัทฯ ยินดีหักเงินค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานฯ จากค่าจ้างในงวดแรกของการจ่าย เงินของแต่ละเดือนให้กับสหภาพแรงงานฯ ทั้งนี้ สหภาพแรงงานฯ จะต้องจัดทำบัญชีรายชื่อสมาชิกสหภาพแรงงานฯ พร้อมลายมือ ชื่อยินยอมของสมาชิกแต่ละคนตามแบบที่สหภาพแรงงานฯ กำหนดทั้งนี้การหักเงินดังกล่าวจะไม่มีผลผูกพันต่อบริษัทฯ แต่อย่างใด ทั้งสิ้น ข้อตกลงข้อเรียกร้องข้อที่ 26.บริษัทฯ ยินยอมตกลงแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับการจ้างแรงงานของบริษัทฯ ในส่วน ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยขั้นพักงานดังนี้ " ในกรณีที่พนักงานถูกสั่งพักงานในระหว่างการสอบสวนการลงโทษทางวินัย และเมื่อ ปรากฏว่าพนักงานผู้นั้นกระทำความผิดถึงขั้นถูกพักงาน ให้ถือว่าวันที่ถูกสั่งพักงานในระหว่างการสอบสวนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการ พักงานด้วย "ระเบียบข้อบังคับการจ้างงานของบริษัทไทยเรยอน จำกัด ที่จัดขึ้นตามข้อ 68 ของกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้มีผล บังคับใช้ต่อไปตามเดิม"