ข่าวที่เผยแพร่แล้ว 

คำสั่งสหภาพแรงงานไทยเรยอน เรื่อง "การแต่งตั้งคณะกรรมการสตรีชุดใหม่" คณะกรรมการสตร
คณะกรรมการสตรีจัดอบรมสมาชิก เรื่อง การตรวจสูขภาพให้แก่ชาวบ้าน
คณะกรรมการสตรีจัดทำนโยบายและแผนงานประจำปี 2555-2556
คณะกรรมการสตรีจัดอบรมสมาชิก
ประกาศคณะกรรมการสตรีสหภาพแรงงานไทยเรยอน
โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสตร
คณะกรรมการสตรีร่วมงานคืนสู่เหย้าชาวสหภาพฯ ครั้งที่ 3
คณะกรรมการสตรีจัดอบรมสมาชิกสุพรรณบุร
คณะกรรมการสตรีจำหน่ายลูกโป่งและเครื่องดื่ม ในงานวันปีใหม่บริษัทได้เงิน 6,145 บาท
คณะกรรมการสตรีกำหนดจัดอบรมสมาชิกฯ เรื่อง สุขภาพดีวิถีพุทธตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง"
โครงการและกำหนดการสัมมนาคณะกรรมการสตรี 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2554
คณะกรรมการสตรีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
คณะกรรมการสตรเยี่ยมกรรมการสตรีป่วย
คณะกรรมการสตรีเยี่ยมสมาชิกคลอดบุตร
คณะกรรมการสตรีจัดอบรม เรื่อง สิทธิผู้ประกันตนหลังการเกษียณอายุ
คณะกรรมการสตรีจัดอบรมให้ความรู้แก่สตรีในชุมชน
ประมวลภาพการให้ความรู้สตรีในชุมชน
คณะกรรมการสตรีจัดนิทรรศการพระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
คณะกรรมการสตรีขายดอกมะลิแก่สมาชิกเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
คณะกรรมการสตรีจำหน่ายชุดชั้นในไทรอามของคนงานไทรอัมพ์ที่ถูกเลิกจ้าง
คณะกรรมการสตรีมอบกระเช้าของขวัญแก่คณะกรรมการสหภาพฯ
คณะกรรมการสตรีเยี่ยมสมาชิกคลอดบุตร
คณะกรรมการสตรียื่นหนังสือต่อประธานบริษัท
ประธานคณะกรรมการสตรีร่วมการประชุมประจำเดือนกลุ่มบูรณาการแรงงานสตร
คณะกรรมการสตรีทำการประชุมประจำเดือนและมีมติรับรองนโยบายและแผนงาน
กรรมการสตรีจัดสัมมนากำหนดนโยบายและแผนงาน
กรรมการสตรีร่วมเดินรณรงค์ในวันสตรีสากล
คณะกรรมการสตรีจัดสรรตำแหน่งใหม
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสตรี สหภาพแรงงานไทยเรยอน
คณะกรรมการสตรีกำหนดวันเลือกตั้งคณะกรรมการสตรีชุดใหม่
รายนามผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสตรี
คณะกรรมการสตรีเปิดรับสมัครกรรมการสตรีชุดใหม่
คณะกรรมการจัดอบรมเรื่องการตรวจมะเร็งเบื้องต้น

คณะกรรมการสตรีเรื่องการตรวจมะเร็ง
คณะกรรมการสตรีกำหนดจัดอบรมสมาชิก
กรรมการสตรีมอบเงินช่วยเหลือสมาชิกซึ่งลูกป่วยเป็นไตวาย
คณะกรรมการสตรีขายดอกมะลิเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

คณะกรรมการสตรีทำหน้าที่เป็นหน่วยพยาบาลในการชุมนุมของสมาชิก

คณะกรรมการสตรีจัดทำซุ้มถวายพระพร

คณะกรรมการสตรีสรุปการจัดงานเสวนา เรื่อง “ปัญหาของสตรีไทยเรยอน”

คณะกรรมการสตรีกำหนดจัดกิจกรรมวันสตรีสากล
สรุปผลการประชุมกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี (8 กุมภาพันธ์ 2552)
สรุปการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง องค์กรแรงงานกับการบูรณาการมิติ   หญิง – ชายจัดโดย กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีและมูลนิธิฟรีดริค – เอแบร็
คณะกรรมการสตรี ร่วมประชุมสัมมนากับคณะกรรมการสหภาพแรงงานเรื่อง ผลกระทบเศรษฐกิจ : ต่อสถานการณ์เลิกจ้าง
คณะกรรมการสตรีร่วมจัดกิจกรรมในวันครบรอบ 30 ปี ของการก่อตั้งสหภาพฯ
คณะกรรมการกำหนดจัดบอร์ควันแม่แห่งชาติ

คณะกรรมการสตรีจัดทำเสื้อสีฟ้าของเพื่อหารายได้
คณะกรรมการสตรีเยี่ยมไข้กรรมการสตรีที่ประสบอุบัติเหตุในขณะทำงาน
รรมการสตรีเยี่ยมเจ้าหน้าที่คลอดบุตร
คณะกรรมการสตรีจัดสรรตำแหน่งใหม่
สหภาพฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสตรีชุดใหม่
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสตรีชุดใหม
รายนามผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งรรมการสหภาพฯ ที่เป็นสต

สมาชิกสตรีสมัครเป็นกรรมการสหภาพฯ 6 คน
คณะกรรมการสตรีกำหนดจัดอบรมสมาชิกเดือน ม.ค. 51

คณะกรรมการสตรีสนับสนุนนโยบายสหภาพฯ
คณะกรรมการสตรีจัดอบรมทำขนมแก่สมาชิก

คณะกรรมการสตรีประสบความสำเร็จในการฝึกแต่งหน้า

ประมวลภาพการอบรมการแต่งหน้า
ผลการประชุมคณะกรรมการสตรี ประจำเดือน พ.ค. 50
คณะกรรมการสตรี มีโครงการอบรมอาชีพแก่สมาชิกสหภาพฯ
คณะกรรมการสตรียื่นหนังสือถึงสหกรณ์ขอให้พิจารณาลดโทษผู้จัดการ
จดหมายที่คณะกรรมการสตรียื่นต่อกรรมการสหกรณ์
กรรมการสตรีเยี่ยมสมาชิกป่วย
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2549

คณะกรรมการสตรียื่นหนังสือคัดค้านการไม่รับผู้หญิงเข้าทำงาน
  จดหมายของคณะกรรมการสตรีที่ยื่นต่อบริษัท
คณะกรรมการสตรีมอบเงินช่วยเหลือคนพิการและยากจน
  "ไข่มุกข์" ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสตรีชุดใหม่
  คณะกรรมการสตรีจัดอบรมร่วมกับสภาเครือข่ายฯ
 
 โครงการและกำหนดการอบรม

 คณะกรรมการสตรีประสบความสำเร็จในการจัดสัมมนา
  ประมวลภาพการจัดสัมมนาของคณะกรรมการสตรี
  คณะกรรมการสตรีเข้าพบอดีต ส.ส. อ่างทอง
  คณะกรรมการสตรีประสบความสำเร็จในการจำหน่ายเสื้อสีฟ้า
คณะกรรมการสตรีบริจาคเงินร่วมทำบุญกับสหภาพฯ 500 บาท
คณะกรรมการสตรีขายเครื่องดื่มได้เงิน 1,431 บาท
คณะกรรมการสตรีจัดทำนิทรรศการกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 30 ปี สหภาพฯ