คณะกรรมการสตรี สหภาพแรงงานไทยเรยอน

            ขบวนการแรงงานมีความพยายามในการส่งเสริมบทบาทของสตรีให้เข้ามามีส่วนในองค์กรทุกรูปแบบมาเป็นเวลานานแต่ความพยายามดังกล่าวก็ยังไม่ประสบความสำเร็จมากนัก เนื่องจาก ข้อจำกัดของสตรี และการยอมรับของสมาชิกในองค์กรของตนเอง สหภาพแรงงานไทยเรยอนได้เชิญชวนให้สมาชิกสตรีสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสหภาพแรงงานและผู้แทนสมาชิกประจำแผนกอย่างสม่ำเสมอแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเพราะจำนวนกรรมการสตรีและผู้แทนสมาชิกประจำแผนกยังมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับผู้ชาย
  
         เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกสตรีได้เข้ามามีบทบาทในสหภาพแรงงานฯ มากขึ้น สหภาพแรงงานฯ ได้จัดการสัมมนาสมาชิกสตรี เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของแรงงานสตรีในสหภาพแรงงาน” ณ บ้านไร่ริมแคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 14 – 15 กันยายน 2545 ในการสัมมนาครั้งนั้นผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้ทำการเลือกตั้งคณะกรรมการสตรีชุดแรกขึ้นมา 9 คน ซึ่งได้แก่
  
             1. นางพรพรรณ อ้นไชยะ ประธานคณะกรรมการสตรี
  
             2. นางประไพล์ เวชโช กรรมการ
  
             3. นางยุพิน มีบำรุง กรรมการ
  
             4. นางอรอนงค์ ทองพูล กรรมการ
  
             5. นางบุญชู ธนีรมย์ กรรมการ
  
             6. นางกำไร สัญญเดช กรรมการ
  
             7. นางอัชณา วายุพักตร์ กรรมการ
  
             8. นางจำเนียร จันทร์มา กรรมการ
  
             9. นางพรใจ ศรีสุวรรณธนู กรรมการและเลขานุการ
  
         คณะกรรมการสตรีได้ทำการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 และได้มีการจัดสรรตำแหน่งกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามโครงสร้าง ดังนี้ คือ

 

 

สัมมนาสมาชิกสตรีที่บ้านไร่ริมแควรีสอร์ท และเลือกตั้งคณะกรรมการสตรีชุดแรก ( 14-15 ก.ย. 45 )

 

โครงการคณะกรรมการสตรีสหภาพแรงงานไทยเรยอน

 

นางพรพรรณ  อ้นไชยะ
ประธานคณะกรรมการ

 

นางพรใจ   ศรีสุวรรณธนู
เลขานุการ

 

 

 

 
 

นางบุญชู  ธนีรมย์
ฝ่ายวิชาการ

 

นางจำเนียร  จันทร์มา
ฝ่ายวิชาการ

 

นางอัชณา  วายุพักตร์
ฝ่ายวิชาการ

 

 

 

นางยุพิน  มีบำรุง
ฝ่ายสวัสดิการ

 

นางกำไร  สัญญเดช
ฝ่ายสวัสดิการ

 

 

 

นางอรอนงค์   ทองพูล
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

นางประไพล์  เวชโช
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

 

การกำหนดนโยบายและแผนงาน

            ในการประชุมคณะกรรมการสตรีครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2545 คณะกรรมการ สตรีได้กำหนดนโยบายและแผนงานประจำปี 2545 – 2546 ดังนี้ คือ

นโยบายคณะกรรมการสตรีประจำปี 2545 – 2546

1. นโยบายต่อสมาชิก
            1.1 ส่งเสริมให้สมาชิกสตรีมีบทบาทและเข้าร่วมในกิจกรรมของสหภาพแรงงานมากขึ้น
            1.2 ส่งเสริมให้สมาชิกได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวกับแรงงานสตรี
            1.3 ให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสตรี
            1.4 ส่งเสริมและพัฒนาความเสมอภาพของชายและหญิง
2. นโยบายต่อองค์กรแรงงานภายนอก
           2.1 ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของผู้ใช้แรงงาน
            2.2 ร่วมมือผลักดันมิให้มีการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
3. นโยบายการบริหาร
            3.1 สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ
            3.2 การบริหารของคณะกรรมการสตรีเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงงานฯ
4. นโยบายต่อสังคม
           4.1 ส่งเสริมผลักดันและสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อแรงงานสตรี

 

 การสัมมนาสมาชิกสตรีหาดสองแคว จ.สระบุรี ( 16-17 ก.ย. 46  )


แผนงานประจำปี 2545 – 2546

ฝ่ายวิชาการ

             1. จัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาสตรีให้เป็นผู้นำ”
            วัตถุประสงค์ เพื่อให้สตรีได้เรียนรู้บทบาทและหน้าที่ของตน
            2. จัดสัมมนา เรื่อง “การสร้างความเสมอภาพในองค์กร”
            วัตถุประสงค์ เพื่อให้สตรีได้มีบทบาทเท่าเทียมชาย และเพื่อให้สตรีได้มีส่วนร่วมมากขึ้น
            3. การจัดสัมมนาตามสถานการณ์
            วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกรู้ทันเหตุการณ์ด้านแรงงานต่าง ๆ และร่วมกันผลักดันข้อเรียกร้องของฝ่ายแรงงานต่อรัฐบาลกับองค์กร
            กรรมการฝ่ายวิชาการ ได้แก่ นางจำเนียร จันทร์มา นางอัชณา วายุพักตร์ และนางบุญชู ธนีรมย์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

            1. การประชาสัมพันธ์ ทางเครื่องขยายเสียง
            วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ให้สมาชิกทราบ และชักชวนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมหรือการอบรม – สัมมนา
            2. จัดทำผลการดำเนินงานประจำปีเผยแพร่แก่สมาชิก
            วัตถุประสงค์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปีเผยแพร่แก่สมาชิกและองค์กรภายนอกโดยพิมพ์ในหนังสือรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสหภาพแรงงานฯ
  
         3. จัดทำสมุดภาพกิจกรรมของคณะกรรมการสตรี
            วัตถุประสงค์ เพื่อเก็บภาพกิจกรรมของคณะกรรมการสตรีสำหรับเผยแพร่และเป็นที่ระลึก
            4. การประชาสัมพันธ์ทางป้ายประกาศ
            วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของคณะกรรมการสตรีให้สมาชิกทราบ
            5. จัดตั้งตัวแทนคณะกรรมการสตรีเพื่อทราบปัญหาต่าง ๆ ของสมาชิกสตรี
            วัตถุประสงค์ เพื่อหาข้อมูลและหาทางแก้ไขปัญหานั้น ๆ เป็นราย ๆ ไป
            6. การแนะนำคณะกรรมการสตรีต่อสมาชิก
            วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกได้รู้จักคณะกรรมการสตรี และเห็นความสำคัญของการจัดตั้งคณะกรรมการสตรีรวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการสตรี
            กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้แก่ นางประไพล์ เวชโช และ นางอรอนงค์ ทองพูล

ฝ่ายสวัสดิการ

            1. การรับเรื่องราวร้องทุกข์
  
         วัตถุประสงค์ เพื่อการแก้ไขปัญหาให้แก่สตรีโดยเฉพาะและเพื่อให้สตรีกว่าแสดงความคิดเห็น
            2. ใจประสานใจ
            วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่แม่และลูกและเพื่อสร้างความสำคัญอันดีระหว่างสตรีด้วยกับกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ได้แก่ นางยุพิน มีบำรุง และนางกำไร สัญญเดช

 

กิจกรรมของคณะกรรมการสตรีชุดที่ 1


  
        
1. จัดประชุมคณะกรรมการสตรีเป็นประจำทุก ๆ เดือน ๆ ละครั้ง
            2. ประสานงานกับสหภาพแรงงานเพื่อยื่นหนังสือขอให้บริษัทแจกเสื้อยืดทำงานให้แก่พนักงานหญิง เช่นเดียวกับพนักงานชาย ซึ่งบริษัทตกลงแจกให้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป
            3. จัดการสัมมนาสมาชิกสตรี เรื่อง “สิทธิสตรีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่าง ๆ” ในวันที่ 16 –17 กุมภาพันธ์ 2546 ณ หาดสองแควรีสอร์ท จ.สระบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา 57 คน และได้รับงบประมาณจัดสัมมนาจากสหภาพแรงงานไทยเรยอน
            4. ทำการเยี่ยมสมาชิกที่คลอดบุตร การซื้อของเยี่ยมรายละ 150 บาท ( งบประมาณจาก สหภาพแรงงานฯ ) รวม 3 ราย
            5. นำกรรมการสตรีเข้าร่วมเดินเฉลิมฉลองวันสตรีสากลในวันที่ 8 มีนาคม 2546 ร่วมกับ สหภาพแรงงานฯ ที่กรุงเทพฯ
            6. จัดการอบรมสมาชิกสหภาพแรงงานฯ เรื่อง “สิทธิของคนงานตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม” ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานฯ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมอบรม 60 คน
            7. จัดทำเสื้อของคณะกรรมการสตรีเป็นเสื้อยืดคอปกสีฟ้า
            8. ประสานงานกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง เพื่อขอนำนางสุพา เกษมณี สมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แต่ไม่สามารถสมัครได้เพราะได้ยื่นขอคำขอสมัครเกิน 6 เดือน หลังจากพ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง
            9. ประสานงานยื่นคำร้องขออุธรณ์ต่อคณะกรรมการอุธรณ์ของคณะกรรมการประกันสังคมเพื่อให้นางสุพา เกษมณี เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ซึ่งคณะกรรมการอุธรณ์ได้มีมติยกคำอุธรณ์ เนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์ตามกฎหมายกำหนด
            10. บริจาคเงินส่วนตัวของคณะกรรมการสตรีทุกคน จำนวน 500 บาท เพื่อร่วมทำบุญวันแรงงานแห่งชาติกับสหภาพแรงงานฯ
            11. ส่งกรรมการสตรีเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันกรรมกรสากล ( 1 พฤษภาคม 2546 ) ที่กรุงเทพฯ ร่วมกับสหภาพแรงงานฯ และเชิญชวนคนงานสวนไปร่วมงานด้วย

    12. เข้าร่วมจัดตั้งกลุ่มศึกษากับคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ รวม 2 กลุ่ม
            13. เชิญชวนสมาชิกสหภาพฯ พนักงานและบุคคลในครอบครัวร่วมเต้นแอร์โรบิคเพื่อสุขภาพสัปดาห์ละ 5 วัน โดยร่วมกันจ่ายค่าครูฝึกเป็นรายเดือนเริ่มเต้นครั้งแรกวันที่ 17 พฤษภาคม 2546
            14. วันที่ 26 มิถุนายน 2546 คณะกรรมการสตรีทั้งคณะร่วมกับคณะกรรมการสตรี ส.พ.ท. เดินทางไปพบนางอกิโก๊ะ โกะโน๊ะ เลขาธิการทวาโร และนางแอนนี่ เอ็คเวนเตอร์ ประธานคณะกรรมการสตรีทวาโร (TWARO) ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
            15. จัดกิจกรรมทัวร์สุขภาพไปยังโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี 2 ครั้ง คือ วันที่ 23 กรกฎาคม 2546 มีกรรมการสตรีสมาชิก-พนักงานและบุคคลในครอบครัวร่วมเดินทาง 45 คน และครั้งที่สองในวันที่ 19 สิงหาคม 2546 มีผู้ร่วมเดินทาง 24 คน
            16. จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ( 12 สิงหาคม ) โดยเชิญชวนสมาชิก-พนักงานบริ-จาคเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ของมูลนิธิรามาธิบดี ซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดในศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระบรมราชินินาถทรงมีพระชนมายุ 72 พรรษา ในปี พ.ศ. 2547 ได้รับเงินบริจาค 18,700 บาท ( หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน )
            17. จัดกิจกรรมขายเครื่องสำอางค์สมุนไพรจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปรา-จีนบุรี ในงานวันครบรอบ 25 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ ( ในวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2546 )
            18. ส่งกรรมการเข้าร่วมสัมมนากับกรรมการสหภาพฯ 12 ครั้ง

กิจกรรมกับองค์กรภายนอก

            1. สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี
            2. คณะกรรมการสหภาพฯ ได้ส่งนางพรพรรณ อ้นไชยะ นางจำเนียร จันทร์มา และนางอรอนงค์ ทองพูล สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสตรี ส.พ.ท. และได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสตรี ส.พ.ท. ทั้ง 3 คน ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2545 ของ ส.พ.ท. เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2546
            คณะกรรมการสตรี ส.พ.ท. มีจำนวน 13 คน โดยเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 11 คน โดยหัวหน้าฝ่ายสตรีและรองหัวหน้าฝ่ายสตรี ส.พ.ท. ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสตรี และเลขานุการคณะกรรมการสตรีโดยตำแหน่ง คณะกรรมการสตรีจะทำการประชุมเป็นประจำทุกเดือน ๆ ละครั้ง

 

การอบรม เรื่อง "ประกันสังคม"  ที่ห้องสหภาพฯ ( 16 มิ.ย. 46 )

 

****************************

กิจกรรมคณะกรรมการสตรีสหภาพแรงงานไทยเรยอน

 

 

จัดอบรมสมาชิกสตรี ที่หาดสองแคว จ.สระบุรี
( 15-16 ก.พ. 46 )

 

นำสมาชิกเดินณรงค์วันสตรีสากล ที่กรุงเทพฯ
( 8 มี.ค. 46 )

 

นำสมาชิกเดินร่วมเฉลิมฉลองวันกรรมกรสากล ที่กรุงเทพฯ 
( 1 พ.ค. 46 )

 

ร่วมสัมมนากำหนดนโยบายและแผนงานกรรมการ ส.พ.ท. ทีพัทยา ( 24-25 พ.ค. 46 )

 

จัดตั้งกลุ่มเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ

 

พบเลขาธิการและประธานคณะกรรมการทวาโร ที่กรุงเทพฯ
( 26 มิ.ย. 46 )

 

           คณะกรรมการสตรีชุดที่ 2

             เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547 คณะกรรมการสตรีได้จัดการอบรมสมาชิก ชาย-หญิง เรื่อง "สิทธิสตรีตามรัฐธรรมนูญฯ"  ณ ศูนย์การเรียนรู้ของบริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) โดยมีนางสุนีย์  ไชยรส คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เป็นวิทยากร และมีผู้เข้าร่วมการอบรม 53 คน ในการจัดอบรมดังกล่าว นางพรพรรณ  อ้นไชยะ คณะกรรมการสตรีได้เป็นผู้กล่าวรายงานต่อนาย วี.เคย.์ คาร์ปู รองประธานบริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นประธานในการเปิดการอบรม
            หลังจากการอบรม ผู้เข้าร่วมการอบรมเฉพาะสมาชิกสตรีได้ทำการเลือกตั้งคณะกรรมการสตรีชุดใหม่ (ชุดที่ 2) ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง 12 คน โดยมีผู้ได้รับการเลือกตั้ง 9 คน ได้แก่ นางพรพรรณ  อ้นไชยะ นางพรใจ  ศรีสุวรรณธนู นางสาวณัฐริญา  สาสุข นางสาวไข่มุก  จันทรโคตร นางสาวพัชรี  แสงประพาฬ นางสาวสุวรรณา  แช่มเชื้อ นางสมจิต  ฉิมพาลี นางญาดา  มากสินธุ์ และนางเยาวลักษณ์  เตชะนันท์ ทั้งนี้คณะกรรมการสตรีชุดใหม่ได้ทำการประชุมและจัดสรรตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2547 โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ คือ

คณะกรรมการสตรีสหภาพแรงงานไทยเรยอน ชุดที่ 2

นางพรพรรณ อ้นไชยะ
ประธานคณะกรรมการสตรี

 

นางสาวณัฐริญา สาสุข
เลขานุการและเหรัญญิก

 

นางสาวพัชรี แสงประพาฬ
เลขานุการและเหรัญญิก

   

นางพรใจ ศรีสุวรรณธนู
ฝ่ายวิชาการ

 

นางสาวสุวรรณา แช่มเชื้อ
ฝ่ายวิชาการ

 

นางสาวไข่มุกข์ จันทร์โคตร์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

นางสมจิตร ฉิมพาสี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

นางญาดา มากสินธุ์
ฝ่ายสวัสดิการ

 

นางเยาวลักษณ์ เตชะนันท์
ฝ่ายสวัสดิการ


กิจกรรมคณะกรรมการสตรี ชุดที่ 2
     1. ร่วมกิจกรรมวันกรรมกรสากลกับสหภาพแรงงานฯ (วันที่ 1 พฤษภาคม 2547) โดยเดินทางไปร่วมเดินรณรงค์วันกรรมการสากลที่กรุงเทพฯ และร่วมบริจาคเงินทำบุญวันกรรมกรสากล กับสหภาพแรงงานฯ 500 บาท
     2. จัดทำเสื้อคณะกรรมการสตรี ชุดที่ 2 โดยใช้ทุนของตนเอง
     3. จัดทำตู้ร้องทุกข์ของคณะกรรมการสตรี ติดตั้งไว้ที่ป้อมยามจุด 8
     4. จัดทำเวปไซด์คณะกรรมการสตรี โดยนางสาวไข่มุกข์  จันทโคตร์ เป็นผู้จัดทำ
     5. จัดทำโครงการเหรียญสลึงเอื้ออาทร แก่คนชราและผู้ยากไร้  โดยตู้ใส่เหรียญสลึงติดไว้ที่บริเวณจุด 8 โดยมีวัตถุประสงค์
          1. เพื่อช่วยเหลือคนชราที่ขาดคนดูแล
          2. เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้
          3. ช่วยเหลือคนพิการที่ขาดคนดูแล
          4. ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสร้างห้องสุขารวมเขตหญิงให้กับผู้รับการสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง จ.สระบุรี  เป็นเงิน  8,439 บาท โดยรวบรวมเงินบริจาคจากกรรมการและสมาชิกสหภาพฯ

   
 

 

 

    คณะกรรมการสตรีชุดที่ 3

           คณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ ได้ประกาศรับผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสตรีชุดใหม่ในระหว่างวันที่ 20 - 25 มีนาคม 2549 โดยมีผู้สมัครเขารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสตรี 14 คน ดังนี้ คือ

  1. นางพรพรรณ  บุญกล้า

 
  2. นางสาวไข่มุกข์  จันทโคตร์

 
  3. นางสาวณัฐริญา  สาสุข

 
  4. นางบัวสวรรค์  ดีบุกคำ    
  5. นางสายทอง  พุทธิบุตร

 
  6. นางสำรวย  เฉลิมฤกษ์

 
  7. นางละออ  แก้วสาระ

 
  8. นางอรอนงค์  ทองพูล

 
  9. นางพรใจ  ศรีสุวรรณธนู

 
  10. นางจำเนียร  จันทร์มา

 
  11. นางพรพรรณ  อ้นไชยะ

 
  12. นางสมใจ  สัญญเดช

 
  13. นางประไพล์  เวชโช

 
  14. นางผุสดี  เครือรัตน์

 

            คณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ ได้ทำการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสตรีขึ้นมาคณะหนึ่งโดยมีนางสาวพัชรี แสงประพาฬ เป็นประธานคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งและได้จัดให้สมาชิกสหภาพแรงงานสตรีทุกคนได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสตรีในวันที่29 มีนาคม 2549 โดยสหภาพแรงงานฯ มีสมาชิกสตรี 202 คน สมาชิกมาลงคะแนนเสียง 155 คน เป็นบัตรดี 153 ใบ และบัตรเสีย 2 ใบ คิดเป็นสมาชิกที่มาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 76.73% สำหรับผลการเลือกตั้งมีผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสตรี 9 คน ดังนี้ คื
                           ต่อมาคณะกรรมการสตรีได้จัดการประชุมเพื่อจัดสรรตำแหน่งคณะกรรมการสตรีชุดนี้ และมีผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ คือ

 

1. นางสาวไข่มุกข์  จันทโคตร์

ประธานคณะกรรมการสตรี
  2. นางพรพรรณ  อ้นไชยะ รองประธาน , ฝ่ายสวัสดิการ
  3. นางจำเนียร  จันทร์มา เลขานุการ
  4. นางสาวณัฐริญา  สาสุข รองเลขานุการ , ฝ่ายประชาสัมพันธ์
  5. นางพรใจ  ศรีสุวรรณธนู เหรัญญิก
  6. นางละออ  แก้วสาระ ฝ่ายวิชาการ
  7. นางผุสดี  เครือรัตน์ ฝ่ายวิชาการ
  8. นางประไพล์  เวชโช ฝ่ายสวัสดิการ
  9. นางพรพรรณ  บุญกล้า ฝ่ายสวัสดิการ , ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 

     ต่อมาคณะกรรมการสตรีได้จัดการประชุมเพื่อจัดสรรตำแหน่งคณะกรรมการสตรีชุดนี้ และมีผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆดังนี้

 

 

คณะกรรมการสตรีสหภาพแรงงานไทยเรยอน ชุดที่ 3

 

นางสาวไข่มุกข์ จันทร์โคตร์
ประธานคณะกรรมการสตรี

 

นางพรพรรณ อ้นไชยะ
รองประธาณและฝ่ายสวัสดิการ

 

นางจำเนียร จันทร์มา
เลขานุการ

   

นางสาวณัฐริญา สาสุข
รองเลขานุการและประชาสัมพันธ์

 

นางพรใจ ศรีสุวรรณธนู
เหรัญญิก

 

นางละออ แก้วสาระ
ฝ่ายวิชาการ

   

นางผุสดี เครือรัตน์
ฝ่ายสวัสดิการ

 

นางประำพล์ เวชโช
ฝ่ายสวัสดิการ

 

นางพรพรรณ บุญกล้า
ฝ่ายสวัสดิการและฝ่ายประชาสัมพันธ์

นโยบายคณะกรรมการสตรี ประจำปี 2549 – 2550

1. นโยบายต่อสมาชิก
                1.1 ส่งเสริมให้สมาชิกสตรีมีบทบาทและเข้าร่วมในกิจกรรมของสหภาพแรงงานมากขึ้น
                1.2 ส่งเสริมให้สมาชิกได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวกับแรงงานสตรี
                1.3 ให้มีความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสตรี
                1.4 ส่งเสริมและพัฒนาความเสมอภาคของชายและหญิง
2. นโยบายต่อองค์กรภายนอก
                2.1 ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของผู้ใช้แรงงาน
                2.2 ร่วมมือผลักดันมิให้มีการเลือกปฏิบัติต่อสตรี และต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
3. นโยบายการบริหาร
                3.1 สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างกรรมการสหภาพฯ และคณะกรรมการสตรี
3.2 การบริหารของคณะกรรมการสตรีเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ
4. นโยบายต่อสังคม
                4.1 ส่งเสริม ผลักดัน และสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อแรงงานสตรี

แผนงานประจำปี 2549 – 2550

ฝ่ายวิชาการ
     วัตถุประสงค์
                1. จัดสัมมนาเรื่อง“การพัฒนาสตรีให้เป็นผู้นำ”เพื่อให้สตรีได้เรียนรู้บทบาทและหน้าที่ของตน
                2. จัดสัมมนาเรื่อง “การสร้างความเสมอภาคในองค์กร”เพื่อให้สตรีได้มีบทบาทเท่าเทียมชาย และเพื่อให้สตรีได้มีส่วนร่วมมากขึ้น
                3. การจัดสัมมนาตามสถานการณ์ เพื่อให้สมาชิกรู้ทันเหตุการณ์ด้านแรงงานต่าง ๆ และร่วมกันผลักดันข้อเรียกร้องของฝ่ายแรงงานต่อรัฐบาลกับองค์กร
กรรมการฝ่ายวิชาการ  ได้แก่  นางละออ  แก้วสาระ  นางผุสดี  เครือรัตน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
     วัตถุประสงค์
             1. การประชาสัมพันธ์ทางเครื่องขยายเสียง เพื่อเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ให้สมาชิกทราบและชักชวนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมหรือการอบรม สัมมนา
             2. จัดทำผลการดำเนินงานประจำปีเผยแพร่แก่สมาชิก เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปีเผยแพร่แก่สมาชิกและองค์กรภายนอก โดยลงพิมพ์ในหนังสือรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสหภาพแรงงานฯ
             3. จัดทำสมุดภาพกิจกรรมของคณะกรรมการสตรี เพื่อเก็บภาพกิจกรรมของคณะกรรมการสตรีสำหรับเผยแพร่และเป็นที่ระลึก
             4. การประชาสัมพันธ์ทางป้ายประกาศ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของคระกรรมการสตรีให้สมาชิกรับราบ
             5. จัดตั้งตัวแทนคณะกรรมการสตรีเพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆ ของสมาชิกสตรี เพื่อหาข้อมูลและหาทางแก้ไขปัญหานั้น ๆ เป็นราย ๆ ไป
             6. การแนะนำกรรมการสตรีต่อสมาชิก เพื่อให้สมาชิกได้รู้จักคณะกรรมการสตรี และเห็นความสำคัญของการจัดตั้งคณะกรรมการสตรี รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการสตร
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้แก่ น.ส. ณัฐริญา สาสุข และ นางพรพรรณ บุญกล้า

ฝ่ายสวัสดิการ
     วัตถุประสงค์
             1. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อการแก้ไขปัญหาให้แก่สตรีโดยเฉพาะ และเพื่อให้สตรีได้แสดงความคิดเห็น
             2. ใจประสานใจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่แม่และลูก และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสตรีด้วยกัน
กรรมการฝ่ายสวัสดิการได้แก่ นางประไพ เวชโช นางพรพรรณ อ้นไชยะ และนางพรพรรณ บุญกล้า

กิจกรรมคณะกรรมการสตรี ชุดที่ 3

  1. บริจาคเงินร่วมทำบุญวันกรรมกรสากลกับสหภาพแรงงานฯ 500 บาท
              2. จัดตั้งตราสัญญาลักษณ์ (โลโก้) ของคณะกรรมการสตรีโดยเป็นรูปมือจับล้อมรอบ 9 คน ล้อมรอบด้วยรูปนกพิลาบ
              3. จัดทำเสื้อยืดสีฟ้า เสื้อยืดแบบเดียวกันที่บริษัทแจกพนักงานจำหน่าย เพื่อหารายได้ให้แก่คณะกรรมการ
              4. เข้ายื่นหนังสือนายวี.เคย์. คาร์ปู รองประธานบริษัทฯ และนายปราโมทย์ พัฒนมงคล ผู้จัด การทั่วไป (บริหาร) โดยเรียกร้องต่อบริษัท ดังนี้ คือ
                                4.1 ขอให้รับผู้หญิงเข้าทำงานเมื่อเปิดรับพนักงานใหม่
                                4.2 ขอให้รับพนักงานหญิงแทนพนักงานหญิงที่เกษียณอายุหรือลาออกจากงาน
                                4.3 เมื่อมีตำแหน่งหัวหน้างานว่างลงหากตำแหน่งดังกล่าวผู้หญิงทำงานได้ก็ขอให้พิจารณา
              5. เป็นเจ้าภาพสวดศพนางสมจิตร  ฉิมพาลี  กรรมการสตรี ที่เสียชีวิตจากการผ่าตัด
              6. เยี่ยมสมาชิกสตรีที่คลอดบุตร คือ นางวราภรณ์  ตั้งใจ  โดยซื้อของเยี่ยมเป็นเงิน 200 บาท
              7. เข้าร่วมสัมมนากับโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทยที่พนาศรม   อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
              8. มอบเงินช่วยเหลือแก่นางสัมฤทธิ์ เนียมทอง ซึ่งพิการและยากไร้เป็นเงิน 6,000 บาท (วันที่ 7 สิงหาคม 2549)
              9. มอบเงินและอาหารแห้ง แก่ยายวิเชียร ทองเสริม ผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้และเป็นโรคความดัน (วันที่ 8 กันยายน 2551)
              10. มีมติให้คณะกรรมการสตรีเดินทางไปเยี่ยมสมาชิกสตรีที่ป่วยโดยให้เยี่ยมได้เฉพาะโรคที่เกี่ยวกับสตรี เช่น มะเร็งเต้านม  มะเร็งปากมดลูก
              11. เดินทางไปเยี่ยมนางเตือน สามัคคี สมาชิกป่วยที่บ้านพัก
              12. ส่งนางสาวไข่มุกข์  จันทโคตร์ นางพรพรรณ  อ้นไชยะ  และนางละออ  แก้วสาระ เข้าร่วมการสัมมนากับโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
              13. ติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมเพื่อให้วินิจฉัยว่านางอารีย์  พรหมสุวรรณ เป็นโรงที่เกิดจากการทำงานหรือไม่ ?
              14. ทำหนังสือถึงคณะกรรมการสหกรณ์ฯ เพื่อขอให้ทบทวนการลงโทษอดีตผู้จัดการโดยขอให้ลดโทษลงว่าที่ลงโทษไว้
              15. นำร้านค้ามาจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดให้แก่สมาชิก-พนักงานโดยได้รับค่าเช่าร้านเป็นเงิน 1,200 บาท รายได้ดังกล่าวได้นำเข้าโครงการเหรียญสลึงของคณะกรรมการสตรี
              16. ทำหนังสือถึงสำนักงานประกันสังคมเพื่อขอให้ทำการวินิจฉัยใหม่ว่านายสุริยันต์  สุวรรณบัตร  เป็นบุคคลทุพพลภาพ  แต่สำนักงานประกันสังคมไม่รับอุธรณ์เพราะได้พ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนแล้ว
              17. จัดอบรมอาชีพเสริมหลักสูตรระยะสั่น “การแต่หน้าขั้นพื้นฐาน” ในวันที่ 24-28 มิถุนายน 2550  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 26 คน โดยมีวิทยากรจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติเป็นผู้ฝึกอบรม
              18. จัดอบรมการทำขนม ขนมจีบและกระหรี่บั๊ปแก่สมาชิก 18 คน ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง  ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2550

   
คณะกรรมการสตรีชุดที่ 4

         คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอนได้มีมติให้เปิดรับสมัครผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสตรี ชุดที่ 4 ในระหว่างวันที่ 18 - 23 กุมภาพันธ์ 2551 และกำหนดวันเลือกตั้งคณะกรรมการสตรีชุดใหม่ ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 06.30 น. - 15.30 น. ณ บริเวณเต๊นท์หน้าที่ทำการสหภาพแรงงานไทยเรยอน  โดยได้ทำการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งรวม  9  คน  เพื่อทำหน้าที่ในการเลือกตั้งคณะกรรมการสตรีชุดใหม่ในวันดังกล่าว โดยมีนางสาวไข่มุกข์ จันทโคตร์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้ง และนางโสฬส เชื้อเมืองพาน เป็นเลขานุการและมีกรรมการรวมเป็น 9 คน

  เมื่อสิ้นสุดวันเปิดรับสมัครผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสตรีปรากฎว่ามีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสตรี
9 คน เท่ากับจำนวนคณะกรรมการสตรีที่ต้องการ คณะกรรมกาาสหภาพแรงงานฯ ได้ทำการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 และได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสตรีชุดที่ 4 โดยแต่งตั้งผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งทั้ง 9 คน เป็นคณะกรรมการสตรีชุดใหม่โดยไม่ต้องมีการจัดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ได้แก่
  1. นางสาวจิราภรณ์ ทรัพอุภัย
  2. นางพรพรรณ บุญกล้า
  3. นางสาวเยาวลักษณ์ เอมถมยา
  4. นางพรใจ ศรีสุวรรณธนู
  5. นางผุสดี เครือรัตน์
  6. นางประไพ เวชโช
  7. นางสันศิตา บุญกล้า
  8. นางจำเนียร จันทร์มา
  9. นางศิรินทิพย์ ม่วงศรีจันทร์
  คณะกรรมการสตรีชุดดังกล่าวดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551จนถึงวันหมดวาระของคณะกรรมการสหภาพแรงงานชุดที่

16 ต่อมาในวันที่ 25 มีนาคม 2551 คณะกรรมการสตรีได้ทำการประชุม และได้มีการจัดสรรตำแหน่งคณะกรรมการสตรี ชุดที่ 4 ดังนี้คือ

 

คณะกรรมการสตรีสหภาพแรงงานไทยเรยอน ชุดที่4

 

 

 

นางผุสดี เครือรัตน์
ประธานคณะกรรมการสตรี

 

นางพรใจ  ศรีสุวรรณธนู
รองประธานคณะกรรมการสตรี

 

นางจำเนียร  จันทร์มา
เลขานุการ

 

 

นางสาวเยาวลักษณ์ เอมถมยา
เหรัญญิกวิชาการ จัดอบรมสัมมนา

 

นางประไพ  เวชโช
วิชาการ ประชาสัมพันธ์โครงการเหรียญสลึงเอื้ออาทร

 

นางศิรินทิพย์ ม่วงศรีจันทร์
วิชาการ ประชาสัมพันธ์โครงการเหรียญสลึงเอื้ออาทร

 

 

 

นางสาวจิราภรณ์ ทรัพย์อุภัย
ประชาสัมพันธ์  

 

นางพรพรรณ  บุญกล้า
สวัสดิการ ช่วยเหลือผู้ป่วยจากโรคผู้หญิง

 

นางสันศิตา หาญกล้า
สวัสดิการ ช่วยเหลือผู้ป่วยจากโรคผู้หญิง

 

นโยบายคณะกรรมการสตรี ประจำปี 2551 – 2552

    1.  นโยบายต่อสมาชิก
                                - สนับสนุนให้สมาชิกมีส่วนร่วมในองค์กรมากขึ้น
                                - สนับสนุนให้สมาชิกมีความรู้เพิ่มเติม เช่น อาชีพเสริม
                                - ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้หญิง เช่น โรคในผู้หญิงวัยทองและการ
                                    ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง
                                - ติดตามความเป็นอยู่ของสมาชิกสตรีในสถานที่ทำงาน
        2.  นโยบายต่อองค์กรสหภาพแรงงาน
                                - สนับสนุนกิจกรรมขององค์กร
        3.  นโยบายต่อสังคม
                                - ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มสตรีจากองค์กรภายนอก
                                - ช่วยเหลือผู้ยากไร้ โดยโครงการเหรียญสลึง

 

 

 

กิจกรรมคณะกรรมการสตรี ชุดที่ 4

               1. เยี่ยมไข้นางน้ำอ้อย  อุ่นจิต  เจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานฯ เนื่องจากคลอดบุตร
               2. นางสาวจิราภรณ์  ทรัพย์อุภัย  เข้าร่วมการอบรมเรื่องการประกันสังคมกับสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค  ในวันที่  14  พฤษภาคม  2551
               3. เดินทางไปเยี่ยมไข้นางพรพรรณ  บุญกล้า  คณะกรรมการสตรี ซึ่งประสบอุบัติเหตุจากการทำงานที่โรงพยาบาล
               4. เข้าพบกับฝ่ายบริหารของบริษัทเพื่อขอทราบความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือแก่นางพรพรรณ  บุญกล้า  ซึ่งประสบอันตรายจากการทำงาน
               5. มีมติเป็นเจ้าภาพสวดศพกรณีบิดา-มาราดาหรือบุตรของคณะกรรมการสตรีเสียชีวิต โดยเป็นเจ้าภาพสวดศพ 1 จบ และซื้อพวงหรีดเคารพศพ  1 พวง
               6. จัดทำนิทรรศการวันแม่แห่งชาติพร้อมบอร์ดถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี นาถ  ในเดือนสิงหาคม 2551
               7. ทำเรื่องถึงสหภาพแรงงานฯ เพื่อให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการสตรีที่เข้าร่วมประชุมประจำเดือน  โดยคณะกรรมการสหภาพฯ  อนุมัติจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้ครั้งละ 100 บาท
               8. เดินทางไปเยี่ยมไข้นางวิเชียร  กลิ่นเกสร  สมาชิกแผนกวิสโคส  ซึ่งป่วยเป็นโรคกระดูกต้นคอทับเส้นประสาท

การดำเนินงานของคณะกรรมการสตรีในปี พ.ศ. 2552

               1. การจัดการประชุมประจำเดือน คณะกรรมการสตรีจัดการประชุมเป็นประจำทุกเดือนฯ ละ 1 ครั้ง โดยจะประชุมทุกวันอังคารที่ 2 ของสัปดาห์ 
               2. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552 นางผุสดี เครือรัตน์ นางจำเนียร จันทร์มา ได้เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี พร้อมทั้งกำหนดการทำกิจกรรมในวันที่ 8 มีนาคม 2552 วันสตรีสากลที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย
               3. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2552 นางพรพรรณ  บุญกล้า นางสันศิตา หายกล้า เข้าร่วมประชุมสรุปข้อเรียกร้องของกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีเพื่อยื่นเสนอต่อรัฐบาลได้แก้ไขในวันที่ 8 มีนาคม 2552
               4. วันที่ 8 มีนาคม 2552 นางผุสดี เครือรัตน์ นางประไพ  เวชโช ได้เข้าร่วมเดินรณรงค์วันสตรีสากลที่กรุงเทพฯ
               5. จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้โดยคณะกรรมการสตรีทั้งคณะร่วมกับกรรมการสหภาพฯ โดยนางสาวไข่มุกข์  จันทโคตร์ เพื่อให้สมาชิกสตรีได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอปัญหาแรงงานหญิงภายในบริษัท เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552 ที่ร้านอาหารครัวระเบียงนา มีสมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 30 คน และเสนอปัญหามา 6 ข้อ
               6.วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 นางพรใจ ศรีสุวรรณธนู ได้ร่วมเดินรณรงค์วันกรรมกรสากลที่ กรุงเทพฯ
               7. นางผุสดี เครือรัตน์  ได้เยี่ยมไข้นางสาวสุวรรณา แช่มเชื้อ เนื่องจากแท้งบุตร
               8. นางผุสดี  เครือรัตน์  ได้เยี่ยมไข้นางสาวจารุวรรณ  นาคดี  เนื่องจากแท้งบุตรที่บ้านพัก
               9. นางผุสดี เครือรัตน์ ได้ประสานงานกับกรรมการสหภาพฯ ซึ่งดูแลเกี่ยวกับด้านอาชีวอนามัยให้ฝ่ายบริหารเปลี่ยนโถส้วมที่ห้องอาหารตึกวิสโคสจากนั่งยองเป็นแบบชักโครกได้ 1 ห้อง เพราะสมาชิกปวดเข่า ปวดขา นั่งยองลำบาก
               10. กรรมการสตรีทั้งคณะร่วมรณรงค์เรียกร้องให้บริษัทปรับค่าจ้างประจำปี 2552 ให้ได้ 100% เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 เวลา 17.00 – 20.00 น.
               11. ร่วมจัดทำพานพุ่มดอกมะลิเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติไว้ที่จุด 8
               12. กรรมการสตรีทั้งคณะเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญสหภาพแรงงานไทยเรยอนในวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 เวลา 17.00 น.
               13. กรรมการสตรีทั้งคณะเป็นหน่วยพยาบาลให้กับสมาชิกที่เข้าชุมนุมเรียกร้องค่าแรงขึ้น 100% และทำอาหารแจกจ่ายสมาชิกในวันที่ 13 สิงหาคม 2552 เวลา 17.00 – 20.00 น.
               14. บริจาคเงินช่วยเหลือบุตรนางนงเยาว์ วงศ์วิหค ซึ่งป่วยเป็นโรคไตทำงานผิดปกติ จำนวน 2,000 บาท
               15. เรียกร้องให้บริษัทจัดสร้างห้องน้ำเพิ่มอีก 1 ห้องที่แผนกซีเอสทูแพล้น
               16. จำหน่ายดอกมะลิให้กับฝ่ายบริหารและสมาชิกในวันที่ 12 สิงหาคม 2552 วันแม่แห่งชาติ เป็นเงิน 5,552 บาท
               17. เยี่ยมไข้นางกิตติมา  ดิษฐ์สละ ซึ่งป่วยเป็นโรคเนื้องอกที่มดลูกเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2552
               18. นางประไพ  เวชโช  นางผุสดี  เครือรัตน์  นางจำเนียร  จันทร์มา เดินทางไปดูเศรษฐกิจพอเพียงที่ตำบลบ้านแห และอำเภอแสวงหา เพื่อเป็นการศึกษาหาความรู้ในวันที่ 14 ตุลาคม 252
               19. วันที่ 27 ธันวาคม 252 นางผุสดี  เครือรัตน์  นางจำเนียร  จันทร์มา เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุดใหม่ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
               20. วันที่ 14 มกราคม 2553   จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลเบื้องต้นสำหรับผู้หญิง     และการอบรมการตรวจมะเร็งเต้านมและการตรวจมะเร็งปากมดลูกให้สมาชิกผู้เข้าร่วมรับฟังการอบรมฟรี  โดยแพทย์หญิงเยาวเรศ  กิติธเนศวร  ณ ศูนย์การเรียนรู้บริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)   เวลา 13.00 น.– 17.00 น.
               21. ร่วมงานเลี้ยงฉลองเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2552 โดยคณะกรรมการสตรีทั้งคณะจำหน่ายสุรา เบียร์ และลุกโป่งให้กับผู้มาร่วมงาน ได้กำไรประมาณ 3,500 บาท

 

 

                                                                       คณะกรรมการสตรี ชุดที่ 5
                คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอนได้มีมติให้เปิดรับสมัครผู้สมัครเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสตรี ชุดที่ 5 ในระหว่างวันที่ 3 - 10 กุมภาพันธ์ 2553 และกำหนดวันเลือกตั้งคณะกรรมการสตรีชุดใหม่ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 06.30 น. - 15.30 น. ณ บริเวณแผนกควบคุมเวลา  เมื่อสิ้นสุดวันเปิดรับสมัครผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสตรีปรากฎว่ามีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสตรี 15 คน
คณะกรรมการสหภาพฯ  ทำการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งรวม  7  คน  เพื่อทำหน้าที่ในการเลือกตั้งคณะกรรมการสตรีชุดใหม่ในวันดังกล่าว โดยมีนางผุสดี เครือรัตน์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้ง  ผลการเลือกตั้งมีผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสตรี9 คน คือ 1. นางสุนี  ชูจิตต์  2. นางสมหมาย  ทับไทย  3.  น.ส. พรรษพร  แสงประพาฬ  4. นางโสฬส  เชื้อเมืองพาน 5. นางพรใจ  ศรีสุวรรณธนู 6. น.ส.ณัฐริญา  อนุสิ  7. นางลออ  แก้วสาระ8 นางสันศิตา  หาญกล้า  9.  นางสมใจ  สัญญเดช   
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 คณะกรรมการสตรีชุดที่ 5 ได้ทำการประชุมครั้งแรกเพื่อจัดสรรตำแหน่งคณะกรรมการ ฯ ชุดใหม่โดยมีนางผุสดี  เครือรัตน์ อดีตประธานคณะกรรมการสตรีทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติจัดสรรตำแหน่งคณะกรรมการชุดใหม่ ดังนี้ คือ
                1. นางสุนี  ชูจิตต์                                                 ประธานคณะกรรมการสตรี
                2. นางสมหมาย  ทับไทย                                    รองประธาน
                3. นางโสฬส  เชื้อเมืองพาน                              เลขานุการและฝ่ายสวัสดิการ
                4.นางพรใจ  ศรีสุวรรณธนู                                เหรัญญิก
                5. นางสาวณัฐริญา   อนุสิ                                  ฝ่ายวิชาการ
                6. นางสาวพรรษพร  แสงประพาฬ                 ฝ่ายวิชาการ
                7. นางละออ   แก้วสาระ                                     ฝ่ายวิชาการและฝ่ายสวัสดิการ
                8.  นางสาวกานต์ชนิต  หาญกล้า                      ฝ่ายประชาสัมพันธ์
                9.  นางสมใจ  สัญญเดช                                     ฝ่ายประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการสหภาพฯ ได้ทำการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 และได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสตรีชุดที่ 5 โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2553 – วันที่ 25 มกราคม 2555

 

 

 

 

คณะกรรมการสตรีสหภาพแรงงานไทยเรยอน ชุดที่ 5

                           
 

 

 

 

นางสุนี  ชูจิตต์
ประธานคณะกรรมการสตรี

 

นางสมหมาย  ทับไทย
รองประธานคณะกรรมการสตรี

 

นางโสฬส  เชื้อเมืองพาน
เลขานุการ และ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ

 

 

นางพรใจ  ศรีสุวรรณธนู
เหรัญญิก

 

นางสาวณัฐริญา สาสุข
ฝ่ายวิชาการ

 

นางสาวพรรษพร  แสงประพาส
ฝ่ายวิชาการ

 

 

 

นางละออ แก้วสาระ
   ฝ่ายวิชาการ,ฝ่ายสวัสดิการ

 

นางสาวกานต์ชนิต  หาญกล้า
ประชาสัมพันธ์

 


นางสมใจ   สัญญเดช
ประชาสัมพันธ์