สวัสดิการสมาชิก
การเยี่ยมไข้สมาชิก
การเป็นเจ้าภาพสวดศพ
สวัสดิการอื่น ๆ