มูลนิธิของเรา

              เพื่อนสมาชิกสหภาพฯ คงทราบกันแล้วนะครับว่าขณะนี้ “มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน” ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2545 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2546 ได้รับการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และถือว่าเป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นโดยสหภาพแรงงานเป็นมูลนิธิที่สองรองจากมูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวงเมื่อหลายปีก่อน
            การดำเนินการจัดตั้งมูลนิธินั้นมีขั้นตอนที่ค่อยข้างยาวนานเริ่มจากการยื่นคำขอจดทะเบียนที่ฝ่ายปกครอง อำเภอเมืองอ่าง ทอง จากนั้นฝ่ายปกครองอำเภอตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ แล้วส่งคำขอจัดตั้งมูลนิธิไปให้จังหวัดอ่างทองตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติพิจารณาเพื่ออนุญาตให้ดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิได้ ซึ่งคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ออกใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอนให้เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2546 จากนั้น จึงส่งเรื่องมายังสหภาพแรงงานฯ เพื่อให้ดำเนินการจดทะเบียนต่อนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดอ่างทอง ซึ่งได้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้ นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ นายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดอ่าง ทอง ได้ทำการจดทะเบียนให้แก่ “มูลนิธิสหภาพแรงงานไทย
เรยอน” ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมูลนิธิดังนี้ คือ
   
         1. เป็นที่ระลึกเนื่องในวันครบรอบ 25 ปี ของการก่อตั้งสหภาพแรงงานไทยเรยอน
   
         2. ช่วยเหลือสมาชิกฯ กรรมการสหภาพฯ อดีตสมาชิกฯ และอดีตกรรมการสหภาพฯ ที่มีความเดือดร้อนทุกข์ยาก เจ็บป่วยหนักและประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
   
         3. ช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกสหภาพแรงงานฯ และคนงานโดยทั่วไป
   
         4. เป็นศูนย์ข้อมูล เอกสาร หนังสือและให้บริการแก่สาธารณชนเกี่ยวกับแรงงานไทย
   
         5. ส่งเสริมสนับ สนุนและเชิดชูผู้บำเพ็ญประ โยชน์ต่อแรงงานไทย
   
         6. ดำเนินการเพื่อสา-ธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
   
         7.ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด
   
         มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอนมีสำนักงานใหญ่ เลขที่ 71/6 ถนนเลี่ยงเมือง 1 ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง สำหรับบ้านเลขที่ดังกล่าวเป็นบ้านของประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน ซึ่งอนุญาตให้มูลนิธิใช้เป็นสถานที่ตั้งของมูลนิธิในการยื่นคำขอจดทะเบียนมูลนิธิฯ เนื่องจากคณะผู้ก่อตั้งมูลนิธิไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเพื่อให้ใช้เลขที่ของบริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) เป็นสถานที่ตั้งและจดทะเบียนมูลนิธิฯ อย่างไรก็ตามคาดว่ามูลนิธิฯ คงใช้ที่ทำการสหภาพแรงงานไทยเรยอนเป็นสถานที่ติดต่อของมูลนิธิอย่างไม่เป็นทางการ การที่มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งในครั้งนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชมอีกครั้งหนึ่งของการดำเนินงานสหภาพแรงงานไทยเรยอนในรอบ 25 ปี ที่ผ่านมา ผมเชื่อว่ามูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอนที่พวกเราร่วมกันก่อตั้งในครั้งนี้จะดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและผู้ใช้แรงงานโดยทั่วไปในอนาคตได้อย่างมากต่อไป
   
         สำหรับกิจกรรมแรกที่คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้จัดขึ้น ได้แก่ การจัดการทอดผ้าป่าสามัคคี “หาทุนเข้ามูลนิธิ” ซึ่งจะทำการทอด ณ บริเวณหน้าที่ทำการสหภาพแรงงานไทยเรยอน โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการหากรรมการทอดผ้าป่า ซึ่งคาดว่าจะได้รับเงินเข้ามูลนิธิอย่างน้อยสองสามหมื่นบาท ซึ่งแม้ว่าจะเป็นเงินที่ไม่มากนัก แต่ก็ถือว่าเป็นการแสดงน้ำใจของสมาชิกสห-ภาพฯ และพนักงานทุกคนที่ร่วมกันให้ความสนับสนุนแก่มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน ทั้งนี้ ก่อนทำพิธีทอดผ้าป่าจะมีการทำบุญเลี้ยงพระเพลด้วย จึงใคร่ขอเชิญชวนสมาชิกสหภาพฯ และพนักงานทุกคนร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระเพลโดยพร้อมเพียงกันด้วย

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิสหภาพแรงงานไทย ชุดที่ 1 ( พ.ศ. 2546 - 2547 )

 

1. นายศรีโพธิ์

วายุพักตร์

ประธานมูลนิธิฯ

2. นายสุรสิงห์

บงกชเกิด

รองประธาน

3. น.ส.ณัฐริญา

สาสุข

เลขานุการ

4. นายกฤษณชัย

สินธุประสิทธิ์

รองเลขานุการ

5. นายสวัสดิ์

เชื้อเมืองพาน

เหรัญญิก

6. นายชำนาญ

พิมพ์ดี

ฝ่ายวิชาการ

7. นายวิรัต

ชูจิตต์

ฝ่ายวิชาการ

8. นายไพศาล

ทับไทย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

9. นายสายัณห์

แผนประดิษฐ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

10. นายบุญส่ง

เมืองมีศรี

ฝ่ายจัดหาทุน

11. น.ส.พัชรี

แสงประพาฬ

ฝ่ายจัดหาทุน

12. นางพรใจ

ศรีสุวรรณธนู

ฝ่ายจัดหาทุน

13. นายประยูร

มินภายสงค์

ฝ่ายจัดหาทุน

14. นายจำลอง

ทรงศิริ

ฝ่ายจัดหาทุน

15. นายเฉลียว

มาลัยหอม

ฝ่ายจัดหาทุน