ข่าวที่เผยแพร่แล้วปี 2556

สรุปผลไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน

สรุปผลการเจรจาต่อรอง


วารสารสายสัมพันธ์ มิถุนายน 2556
วารสารสายสัมพันธ์ พฤษภาคม 2556
วารสารสายสัมพันธ์ เมษายน 2556
มูลนิธิฯ จัดตั้งชมรมผู้เกษียณอายุไทยเรยอน
รวมแถลงการณ์
ประมวลภาพสมาชิกร่วมไปยื่นหนังสือกับผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปผลการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานครั้งที่ 39 (วันที่ 31 ตุลาคม 2556)
ประมวลภาพทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปีสหภาพฯ
คำชี้แจงสหภาพแรงงานไทยเรยอน (17 ต.ค. 56 )
ข่าวการนัดหยุดงานของไทยเรยอนในสื่อต่างประเทศ
ข้อเท็จจริง กรณีการนัดหยุดงานสหภาพแรงงานไทยเรยอน
แถลงการณ์ชมรมคนงานสูงวัย สนับสนุนการต่อสู้ของพี่น้องคนงานไทยเรยอน
เรื่อง "เหตุผลในการจัดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2556 เพื่อขอมตินัดหยุดงาน"
สหภาพแรงงานไทยเรยอนขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2556
มูลนิธิเป็นเจ้าภาพสวดศพอดีตสมาชิก 3 ราย
สมาชิก-พนักงานบริจาคโลหิต 69 คน

ภรรยาสมาชิกสหภาพฯ และสมาชิกสหภาพฯ บริจาคเงินให้มูลนิธิฯ 2 ราย เป็นเงินหกพันบาทถ้วน
ข้อเรียกร้องเพื่อแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างบริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
ยื่นต่อสหภาพแรงงานไทยเรยอน วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

ข้อเรียกร้องเพื่อขอแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างของสหภาพแรงงานไทยเรยอน
ยื่นต่อบริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2556

บันทึกผลการประชุมปรึกษาหารือ ระหว่างบริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) กับ สหภาพแรงงานไทยเรยอน
เขียนที่บริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
วันที่ 8 สิงหาคม 2555

คดีนายสุนทร แสนสุข เรื่องละเมิด (รถจักรยานยนต์หาย)

มูลนิธิฯ เป้นเจ้าภาพสวดศพอดีตสมาชิกและสมาชิกสหภาพฯ 4 ราย
กรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมอดีตสมาชิก ค่ารักษาพยาบาล 2,000 บาท

มูลนิธิฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพอดีตสมาชิกและสมาชิกสหภาพฯ 2 ราย
สมาชิกร่วมกันบริจาคเงินสนับสนุนการต่อสู้ของสมาชิก สร.เอ็นเอ็กซ์พี ได้รับเงินหนึ่งหมื่นสามพันกว่าบาท
สมาชิก-พนักงานร่วมบริจาคโลหิต 63 ราย
ชมรมผู้เกษียณอายุจัดงาน "ร่วมกินข้าวเล่าความหลัง ครั้งที่ 1
มูลนิธิฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
มูลนิธิฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพสมาชิกสหภาพฯ และช่วยเงินทำบุญทายาท 500 บาท
คณะกรรมการชมรมผู้เกษียณอายุไทยเรยอนปรเะชุมกันครั้งแรก
ชมรมผู้เกษียณอายุจัดการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก
ชมรมผู้เกษียณอายุไทยเรยอน ทำการประชุมสมาชิกชมรมฯ ครั้งแรก

สรุปโครงการอบรมระหว่างคณะกรรมการสหภาพฯ
ประมวลภาพการอบรมสัมมนา
สมาชิกร่วมบริจาคเงินสนับสนุนคนงานถูกเลิกจ้าง 2 แห่งเป็นเงิน สองหมื่นกว่าบาท
มูลนิธิฯ ทอดผ้าป่าสามัคคีได้รับเงินบริจาคสองหมื่นกว่าบาท
สหพันธ์แรงงานสวีเดนเจรจา บริษัทตกลงรับคนงาน Electrolux กลับเข้าทำงาน-คงสภาพการจ้างเดิม
โครงการสัมมนาผู้แทนสมาชิกประจำแผนกสหภาพแรงงานไทยเรยอน
วันที่ 6 - 7 มีนาคม 2556

สหภาพฯ ประสบความสำเร็จในการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
สหภาพฯ ปรับค่าจ้างประจำปี 2555 และจ่ายเงินโบนัสให้แก่เจ้าหน้าที่สหภาพฯ
วารสารสายสัมพันธ์ "ธันวาคม 2555"
การแข่งขันกีฬาเบอร์ล่าสัมพันธ์ 2012
สร.ไทยอคริลิคไฟเบอร์ทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับใหม่กับนายจ้าง
สร. ไท ยคาร์บอนแบล็คทำข้อตกลงฯ ฉบับใหม่กับนายจ้าง
สร. อดิตยา เบอร์ล่า เคมิคัลส์ ซัลไฟด์ดิวิชั่นทำข้อตกลงฯ ฉบับใหม่กับนายจ้าง หลังหยุดงาน 2 วัน
คณะกรรมการสตรีจัดงานครบรอบ 10 ป
ผลสำรวจลูกจ้างค่าครองชีพเพิ่มหนี้ท่วมค้านดองค่าจ้าง 2 ปี เสนอคุมราคาสินค้า
สหภาพฯ ขอเชิญสมาชิก-พนักงานร่วมแข่งขันกีฬาเบอร์ล่า
สหภาพฯ ประสบความสำเร็จในการจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล
ประมวลภาพการแข่งขันแรลลี่การกุศลและมอบเงิน/สิ่งของให้แก่โรงเรียนบ้านน้ำพุ สหภาพบริจาคโลหิต 54 คน

กลับหน้าหลัก