คณะกรรมการสตรีเยี่ยมสมาชิกสตรีคลอดลบุตร


               วันที่ 24 สิงหาคม 2555  นางวิลาวรรณ  ชุ่มหฤทัย รองประธานคณะกรรมการสตรี และ นางสาววราภรณ์  ทับไทยเดินทางไปเยี่ยมนางชัชรินท์  บุญประเสริฐ สมาชิกสหภาพฯ แผนกห้องปฏิบัติการเคมี ที่บ้านพัก ต. โพสะ อ. เมือง จ. อ่างทอง เนื่องจากคลอดบุตร และได้ซื้อของเยี่ยมเป็นเงิน 250 บาท