คณะกรรมการสตรีเยี่ยมไข้กรรมการฯ และอดีตประธานฯ


               วันที่ 3 กรกฏาคม 2555  นางละออ  แก้วสาระ ประธานคณะกรรมการสตรี นางสาววรภรณ์  ทับไทย นางสาวภควรรณ  เขตนอก  และ นางสาวสุทธิวารีย์  พุทธบุตร กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยม ไข้นางวิลาวรรณ  ชุ่มหฤทัย กรรมการคณะกรรมการสตรี สหภาพแรงงานไทยเรยอน ที่โรงพยาบาลราชธานี จ. พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากผ่าตัด  โดยกรรมการสตรีได้ร่วมกันจ่ายเงินซื้อของเยี่ยมไข้เป็นเงิน 320 บาท
                วันที่ 28  กรกฏาคม 2555  นางสาววรภรณ์  ทับไทย และ นางสาวกานต์ชนิต  หาญกล้ากรรมการสตรี สหภาพแรงงานไทยเรยอน ทำการเยี่ยมไข้นางพรพรณ  อ้นไชยะ อดีตประธานคณะกรรมการคณะกรรมการสตรี ที่ทำการสหภาพแรงงานไทยเรยอน เนื่องจากประสบอุบัติเหตุรถชน โดยกรรมการสตรีได้ร่วมกันจ่ายเงินซื้อของเยี่ยมไข้เป็นเงิน 360 บาท
                วันที่ 31  กรกฏาคม 2555  นางละออ  แก้วสาระ ประธานคณะกรรมการสตรี และนางสาววรภรณ์  ทับไทย กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยม ไข้ นางสาวสุทธิวารีย์  พุทธบุตร กรรมการคณะกรรมการสตรี สหภาพแรงงานไทยเรยอน ที่บ้านพัก บ้านระดำ (หลังโรงงาน) เนื่องจากลำไส้อักเสบมีอาการปวดท้องมาก โดยกรรมการสตรีได้ร่วมกันจ่ายเงินซื้อของเยี่ยมไข้เป็นเงิน 320 บาท