มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน
ได้รับการคัดเลือกเป็นมูลนิธิฯ ดีเด่น ภาคที่ 1 รางวัลที่ 3
ในการประชุมสันนิบาตมูลนิธิภาคที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555
สมาคมสันนิบาตมูลนิิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ณ จังหวัดสมุทรปราการ