ข่าวที่เผยแพร่แล้วปี 2555

ขอเชิญแข่งขันแรลลี่การกุศล "สานสัมพันธ์จากโรงงานสู่โรงเรียน"
ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของเพื่อมอบให้กับโรงเรียนบ้านน้ำพ

สหภาพแรงงานฯ เปิดรับบริจาคโลหิต
วารสารสายสัมพันธ์เดือนกรกฎาคม 55

มูลนิธิฯ มอบรถเก็บขยะให้แก่คนเก็บขยะที่วัดพายทอง
คณะกรรมการสตรีเยี่ยมไข้กรรมการฯ และอดีตประธานฯ
คณะกรรมการสตรีขายดอกมะลิในวันแม่แห่งชาติ
คณะกรรมการสตรีเยี่ยมสมาชิกคลอดบุตร
วารสารสายสัมพันธ์เดือนมิถุนายน 55
มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอนได้รับรางวัลมูลนิธิดีเด่นลำดับที่ 3 จากสมาคมสันนิบาต
มูลนิธิฯ มอบเงินช่วยเหลือแก่สมาชิกที่บ้านพังเพราะแผ่นดินทรุด
ประกาศสหภาพฯ เรื่อง “ ชี้แจงความคืบหน้าการเจรจา
ผลกระทบจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำให้กับพนักงานทุกคน” (1 ส.ค.55)

สหภาพฯ จัดอบรมกรรมการและผู้แทนสมาชิกประจำแผนกประจำปี 2555 ที่นครนายก

กรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมอดีตสมาชิกสหภาพฯ 3 ราย
สมาชิกสหภาพฯ บริจาคเงินให้มูลนิธิฯ 3 ราย
วารสารสายสัมพันธ์เดือนเมษายน 2555
เรื่อง ความคืบหน้าในการพิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต่ำ (16ก.ค.55)

สหภาพฯ มูลนิธิ และสหกรณ์ มอบแหวนนามสกุลให้แก่สมาชิกมูล่า 10,000 บาท
แถลงการณ์ ฉบับที่ 2
เรื่อง   “ชี้แจงข้อเท็จจริงและผลของการเจรจาเรื่องการปรับค่าจ้างขั้นต่ำให้กับพนักงานทุกคน”

แถลงการณ์ฉบับที่ 1 เรื่อง "ชี้แจงเรื่องการปรับค่าจ้างขั้นต่ำให้กับพนักงานทุกคน"
กรรมการและผู้แทนสมาชิกประจำแผนกแบ่งกลุ่มระดมความคิดและนำเสนอ

ประมวลภาพการอบรมสัมมนากรรมการและผู้แทนสมาชิกประจำแผนก
คสรท. ขอระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้นำแรงงาน
ประกาศมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน
สหภาพฯ จัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2555
คณะกรรมการสหภาพฯ และคณะกรรมการสตรีจัดสัมมนากำหนดนโยบายและแผนงาน
กรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมอดีตสมาชิกสหภาพฯ
สหภาพฯ แต่งตั้งผู้แทนสมาชิกประจำแผนกชุดใหม
คณะกรรมการสตรีเยี่ยมสมาชิกคลอดบุตร
สหภาพฯ ขอเชิญสมาชิกร่วมทำบุญและเดินรณรงค์วันแรงงานแห่งชาติ
กำหนดการจัดนำเที่ยว ประจำปี 2555
ประกาศเชิญชวนนำเที่ยวกาญจนบุร
สมาชิก-พนักงานและประชาชนร่วมบริจาคโลหิต
สหภาพฯ จำสมาชิกร่วมเดินรณรงค์ให้รัฐบาลปฏิบัติตามที่หาเสียงไว
สหภาพฯ ปรับค่าจ้างประจำปี 2554 และจ่ายเงินโบนัสให้แก่เจ้าหน้าที่สหภาพฯ
ขอเชิญสมาชิกร่วมเดินรณรงค์การปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท
รายงานการตรวจสภาพที่ทำงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง
สหภาพเปิดรับบริจาคโลหิต
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ
ประมวลภาพการประชุมใหญ
สรุปผลการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2554
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
รายนามผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสหภาพฯ ชุดใหม
ประกาศสหภาพฯ
สมาชิกสหภาพฯ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือคนงานที่ถูกน้ำท่วม 2 ครั้ง เป็นเงิน 19,324 บาท
กรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมอดีตสมาชิก 8 ราย
พิธีเปิดกีฬาภายในเรียบง่ายแต่ประทับใจผู้ชม
ประกาศสหภาพฯ เปิดรับสมัครกรรมการสหภาพฯ ชุดใหม
สมาชิก-พนักงาน ประชาชนร่วมบริจาคโลหิต 55 ราย
สหภาพฯ จัดทำเสื้อที่ระลึกครบรอบ 33 ปี มอบแก่สมาชิก

กลับหน้าหลัก