มูลนิธิฯ จัดตั้งชมรมผู้เกษียณอายุไทยเรยอน

                นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์  ประธานมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2554  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554  ที่ประชุมได้มีมติให้จัดตั้ง “ชมรมผู้เกษียณอายุไทยเรยอน”  โดยที่ประชุมได้ทำการกำหนดระเบียบชมรมผู้เกษียณอายุไทยเรยอน พ. ศ. 2554  ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิฯ ทั้งคณะเป็น คณะผู้ก่อตั้งชมรมผู้เกษียณอายุไทยเรยอน โดยมี นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์ เป็น ประธานคณะผู้ก่อตั้งชมรมฯ  นายพยุงศักดิ์  เวชโช รองประธานชมรมฯ  นายสายัณห์  แผนประดิษฐ์  เลขานุการชมรมฯ และ นายวัฒนชัย  กลัดสนิท เหรัญญิกชมรมฯ
การจัดตั้งชมรมผู้เกษียณอายุมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ คือ
                1. เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของผู้เกษียณอายุ หรือ อดีตสมาชิกสหภาพแรงงานไทยเรยอน หรือ อดีตพนักงานบริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
                2. เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งการทำประโยชน์เกื้อกูลกันระหว่างสมาชิกชมรมฯ ด้วยกัน และ ระหว่างสมาชิกชมรมฯ กับ สมาชิกสหภาพแรงงานไทยเรยอน และ พนักงานบริษัทไทยเรยอนจำกัด (มหาชน)
                3. เพื่อร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ และ กิจกรรมต่าง ๆ กับมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน สหภาพแรงงานไทยเรยอน สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยเรยอนจำกัด  บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) และสังคมส่วนรวม
สำหรับสมาชิกชมรมผู้เกษียณอายุไทยเรยอน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
                1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ อดีตสมาชิกสหภาพแรงงานไทยเรยอน หรือ อดีตพนักงานบริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเกษียณอายุ หรือ พ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ
                2. สมาชิกสมทบ  ได้แก่ สมาชิกสหภาพแรงงานไทยเรยอน หรือ พนักงานบริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) หรือ คู่สมรส หรือ บุตร ของสมาชิกสามัญ ตามข้อ 1.
ผู้สมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ ต้องเขียนใบสมัครตามแบบที่ชมรมฯ กำหนด เสียค่าสมัคร 50 บาท และ ค่าบำรุง 100 บาท
                “ ท่านที่สนใจจะสมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ ทั้งสมาชิกสามัญ หรือ สมาชิกสมทบ สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ที่ทำการสหภาพแรงงานไทยเรยอน โทร. 035 672130 – 30 หรือ โทรศัพท์สายใน โทร. 2249 ”  นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์ กล่าวในที่สุด