ข่าวที่เผยแพร่แล้วปี 2554

สหภาพฯ จัดอบรมสมาชิกใหม่้
คณะกรรมการสตรีจัดอบรมสมาชิก
สมาชิกเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกเนื่องในโอกาสบริจาคครบ 36 ครั้ง
สมาชิกเข้ารับเข็มพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ เนื่องในโอกาสบริจาคโลหิต ครบ 50 ครั้ง
สหภาพฯ จัดอบรมสัมมนาสมาชิกใหม
โึครงการจัดอบรมสมาชิกใหม
เจ้าหน้าที่สหภาพฯ ร่วมกิจกรรมครบรอบ 28 ปี กับสหกรณ
ประกาศสตรีสหภาพแรงงานไทยเรยอน
โึครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสตรี
สหภาพฯ ขอขอบคุณสมาชิก-พนักงาน ที่ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า และถวายเทียนจำนำพรรษา
สมาชิก – พนักงานร่วมบริจาคโลหิต 84 ราย
โครงการและกำหนดการจัดอบรมสมาชิกฯ (9-10 ก.ค.54)
มูลนิธิสหภาพแรงงานไ้ทยเรยอนจัดงานคืนสู่เหย้าชาวสหภาพฯ ครั้งที่ 3
สหภาพฯ กำหนดวันบริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาต
สหภาพฯ มอบของที่ระลึกแก่สมาชิกเกษียณอายุ 6 ราย
กรรมการ สร.ฟอร์ดและมาสด้าแห่งประเทศไทย จ.ระยอง เยี่ยมชมกิจการสหภาพฯ
กรรมการมูลนิธิฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพอดีตสมาชิกสหภาพฯ

บันทึกประชุมร่วมปรึกษาหารือ
มูลนิธิฯ จัดงาน "คืนสู่เหย้าชาวสหภาพฯ" ครั้งที่ 3
สหภาพฯ จัดกิจกรรมวันกรรมการสากลประจำปี 2554
กรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมอดีตสมาชิก 4 ราย

สมาชิก – พนักงานร่วมบริจาคโลหิต 55 ราย
สรุปโครงการอบรมสัมมนา 22-23 มีนาคม 2554
ประมวลภาพการสัมมนากรรมการฯ และผู้แทนสมาชิกประจำแผนก
สรุปผลการแข่งขันกีฬาเบอร์ล่าสัมพันธ์ 2010
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเบอร์ล่าสัมพันธ์ 2010
สหภาพฯ นำสมาชิกร่วมเดินรณรงค์วันสตรีสากล
กำหนดการงานวันกรรมกรสากลของ คสรท. และ สรส.
กำหนดการต้อนรับวันแรงงานฯ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขบวนการแรงงานฯ
สหภาพฯ จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ
กำหนดการจัดนำเที่ยว ประจำปี 2554

มูลนิธิเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนตาบอดและมอบเงินร่วมกับสมาชิกกับสมาชิกให้โรงเรียน 14,000 บาท
ประมวลภาพการเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนตาบอด

มูลนิธิฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553
สหภาพฯ จ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเจ้าหน้าที่ฯ เป็นเงิน 1,000 บาท
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี  2553
สหภาพฯ ร่วมกันจัดสัมมนากับคณะกรรมการสตรี
คณะกรรมการสตรีกำหนดจัดอบรมสมาชิกฯ
มูลนิธิฯ กำหนดจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนตาบอด
สหภาพฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553
ประมวลภาพการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553
สร.ไทยเรยอน ปรับค่าจ้างประจำปีและจ่ายเงินโบนัสให้แก่เจ้าหน้าที่สหภาพฯ
มูลนิธิพิธภัณฑ์แรงงานไทยปรับค่าจ้างประจำปี
เปลี่ยนบัญชีเงินเดือนให้และจ่ายเงินรางวัลประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่ฯ

งานเลี้ยงเกษียณอายุผู้ก่อตั้งสหภาพฯ ประสบความสำเร็จด้วยดี
ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ (ร่าง) พ.ร.บ. ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานกลับหน้าหลัก