มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน
ได้รับการคัดเลือกเป็นมูลนิธิฯ ดีเด่น ภาคที่ 1 รางวัลที่ 3
ในการประชุมสันนิบาตมูลนิธิภาคที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2553
สมาคมสันนิบาตมูลนิิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ จังหวัดอ่างทอง